Deutsch

Detailübersetzungen für Bündnis (Deutsch) ins Niederländisch

Bündnis:

Bündnis [das ~] Nomen

 1. Bündnis (Genossenschaft; Verein; Vereinigung; )
  de vereniging; het genootschap; de sociëteit; de bond; de broederschap
 2. Bündnis (Gebundenheit; Band; Bindung; Verbindung; Affinität)
  de binding; de band; de gebondenheid
 3. Bündnis (Verbunden sein; Band)
  de band; de binding; het gebonden zijn; de gebondenheid
 4. Bündnis (Gemeinschaft; Genossenschaft; Korporation; )
  de coöperatie; het samenwerkingsverband
 5. Bündnis (Pakt; Vertrag; Bund; )
  het bondgenootschap; de liga; het verbond; het verdrag; de federatie; de binding; het akkoord; het pact; de bond; de band; de unie

Übersetzung Matrix für Bündnis:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
akkoord Bindung; Bund; Bündnis; Gebundenheit; Genossenschaft; Korporation; Körperschaft; Liga; Pakt; Verband; Verbindung; Vertrag Abmachung; Beilegung; Bestimmung; Bewilligung; Einigung; Einwilligung; Erlaubnis; Erledigung; Genehmigung; Gutheißung; Permission; Regeln; Regelung; Regulierung; Schlichtung; Vereinbarung; Vergleich
band Affinität; Band; Bindung; Bund; Bündnis; Gebundenheit; Genossenschaft; Korporation; Körperschaft; Liga; Pakt; Verband; Verbindung; Verbunden sein; Vertrag Anschluß; Anteil; Auflage; Auflegung; Ausgabe; Band; Beziehung; Bindung; Buch; Bund; Druck; Einheitlichkeit; Gemeinschaft; Klebeband; Kontext; Verband; Verbindung; Zusammenhang
binding Affinität; Band; Bindung; Bund; Bündnis; Gebundenheit; Genossenschaft; Korporation; Körperschaft; Liga; Pakt; Verband; Verbindung; Verbunden sein; Vertrag Binden; Bindung
bond Bindung; Bruderschaft; Brüderschaft; Bund; Bündnis; Gebundenheit; Gemeinschaft; Genossenschaft; Gesellschaft; Gilde; Kameradschaft; Klub; Koalition; Korporation; Körperschaft; Liga; Pakt; Verband; Verbindung; Verein; Vereinigung; Vertrag; Zusammenschluß Allianz; Fusion; Föderation; Gemeinschaft; Genossenschaft; Geselligkeitsverein; Gesellschaft; Gilde; Gruppe; Handwerksgilde; Klub; Konnexion; Korporation; Kreis; Runde; Staatenbund; Union; Verbindung; Verein; Vereinigung
bondgenootschap Bindung; Bund; Bündnis; Gebundenheit; Genossenschaft; Korporation; Körperschaft; Liga; Pakt; Verband; Verbindung; Vertrag Allianz; Konnexion; Landesbund; Verbindung; Verschreibung
broederschap Bruderschaft; Brüderschaft; Bund; Bündnis; Gemeinschaft; Genossenschaft; Gesellschaft; Gilde; Kameradschaft; Klub; Koalition; Korporation; Verband; Verbindung; Verein; Vereinigung; Zusammenschluß Gilde
coöperatie Bruderschaft; Brüderschaft; Bund; Bündnis; Gemeinschaft; Genossenschaft; Gilde; Kameradschaft; Klub; Korporation; Verband; Verbindung; Verein; Vereinigung Betrieb; Firma; Genossenschaft; Gesellschaftsfirma; Mitarbeit; Mithilfe; Mitwirkung; Zusammenarbeit; Zusammenwirkung; gemeinsame Arbeit
federatie Bindung; Bund; Bündnis; Gebundenheit; Genossenschaft; Korporation; Körperschaft; Liga; Pakt; Verband; Verbindung; Vertrag Föderation; Partnerverbund; Staatenbund; Union; Verbund
gebondenheid Affinität; Band; Bindung; Bündnis; Gebundenheit; Verbindung; Verbunden sein
genootschap Bruderschaft; Brüderschaft; Bund; Bündnis; Gemeinschaft; Genossenschaft; Gesellschaft; Gilde; Kameradschaft; Klub; Koalition; Korporation; Verband; Verbindung; Verein; Vereinigung; Zusammenschluß
het gebonden zijn Band; Bündnis; Verbunden sein
liga Bindung; Bund; Bündnis; Gebundenheit; Genossenschaft; Korporation; Körperschaft; Liga; Pakt; Verband; Verbindung; Vertrag Föderation; Staatenbund; Union
pact Bindung; Bund; Bündnis; Gebundenheit; Genossenschaft; Korporation; Körperschaft; Liga; Pakt; Verband; Verbindung; Vertrag
samenwerkingsverband Bruderschaft; Brüderschaft; Bund; Bündnis; Gemeinschaft; Genossenschaft; Gilde; Kameradschaft; Klub; Korporation; Verband; Verbindung; Verein; Vereinigung Zusammenarbeit; Zusammenwirken; gemeinsame Arbeit
sociëteit Bruderschaft; Brüderschaft; Bund; Bündnis; Gemeinschaft; Genossenschaft; Gesellschaft; Gilde; Kameradschaft; Klub; Koalition; Korporation; Verband; Verbindung; Verein; Vereinigung; Zusammenschluß Einigung; Gemeinschaft; Genossenschaft; Geselligkeitsverein; Gesellschaft; Klub; Sozietät; Soziätät; Verein; Vereinigung; Zyklus
unie Bindung; Bund; Bündnis; Gebundenheit; Genossenschaft; Korporation; Körperschaft; Liga; Pakt; Verband; Verbindung; Vertrag Assoziation; Bund; Einigung; Fusion; Föderation; Gemeinschaft; Genossenschaft; Geselligkeitsverein; Gesellschaft; Gilde; Gruppe; Handwerksgilde; Klub; Koalition; Korporation; Kreis; Runde; Staatenbund; Union; Verbindung; Verein; Vereinigung; Zusammenschluß
verbond Bindung; Bund; Bündnis; Gebundenheit; Genossenschaft; Korporation; Körperschaft; Liga; Pakt; Verband; Verbindung; Vertrag Allianz; Assoziation; Bund; Einigung; Koalition; Konnexion; Verbindung; Zusammenschluß
verdrag Bindung; Bund; Bündnis; Gebundenheit; Genossenschaft; Korporation; Körperschaft; Liga; Pakt; Verband; Verbindung; Vertrag
vereniging Bruderschaft; Brüderschaft; Bund; Bündnis; Gemeinschaft; Genossenschaft; Gesellschaft; Gilde; Kameradschaft; Klub; Koalition; Korporation; Verband; Verbindung; Verein; Vereinigung; Zusammenschluß Fusion; Gemeinschaft; Genossenschaft; Geselligkeitsverein; Gesellschaft; Gilde; Gruppe; Handwerksgilde; Klub; Korporation; Kreis; Runde; Verein; Vereinigung
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
band Bereich; Inforegister
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
akkoord geht in Ordnung!; okay
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
akkoord einverstanden; in Ordnung; richtig; tadellos

Synonyms for "Bündnis":


Wiktionary Übersetzungen für Bündnis:

Bündnis
noun
 1. een verdrag tussen staat, zakenpartners of individuen, omwille van een gemeenschappelijk voordeel

Cross Translation:
FromToVia
Bündnis statenbond; confederatie confederation — union or alliance of states
Bündnis verdrag; overeenkomst; traktaat treaty — a binding agreement under international law
Bündnis alliantie; bondgenootschap; verbond alliance — Union entre personnes, qui est le résultat d’une entente ou d’un pacte.
Bündnis as; spil essieu — arts|fr (vieilli) pièce de bois ou de fer qui passer dans le moyeu des roues d’une voiture.
Bündnis bond; liga; verbond; link ligueconfédération de plusieurs État, pour se défendre ou pour attaquer.
Bündnis pact; verdrag; afspraak; akkoord; schikking; verbintenis pacteconvention accompagner d’actes publics qui lui donnent un caractère d’une importance primordiale.