Übersicht
Englisch nach Niederländisch:   mehr Daten
 1. keep an eye on:
 2. Wiktionary:


Englisch

Detailübersetzungen für keep an eye on (Englisch) ins Niederländisch

keep an eye on:

keep an eye on Verb

 1. keep an eye on (observe; spectate; watch)
  in het oog houden; in de gaten houden; toezien; opletten
  • in het oog houden Verb (houd in het oog, houdt in het oog, hield in het oog, hielden in het oog, in het oog gehouden)
  • in de gaten houden Verb (houd in de gaten, houdt in de gaten, hield in de gaten, hielden in de gaten, in de gaten gehouden)
  • toezien Verb (zie toe, ziet toe, zag toe, zagen toe, toegezien)
  • opletten Verb (let op, lette op, letten op, opgelet)

Übersetzung Matrix für keep an eye on:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
in de gaten houden keep an eye on; observe; spectate; watch
in het oog houden keep an eye on; observe; spectate; watch
opletten keep an eye on; observe; spectate; watch attend; be alert; be careful of; guard; listen; listen carefully; look out; mind; pay attention; pay attention to; take care; watch; watch out
toezien keep an eye on; observe; spectate; watch keep and eye on; monitor; patrol; supervise; watch
- follow; observe; watch; watch over

Synonyms for "keep an eye on":


Verwandte Definitionen für "keep an eye on":

 1. follow with the eyes or the mind1

Wiktionary Übersetzungen für keep an eye on:

keep an eye on
verb
 1. to watch and pay attention to

Cross Translation:
FromToVia
keep an eye on mikken; richten braquer — Tourner de façon à placer dans une direction déterminée, pointer
keep an eye on bespioneren; op de uitkijk staan guetterépier, observer à dessein de surprendre.
keep an eye on bespioneren; op de uitkijk staan épier — Traductions à trier suivant le sens

Verwandte Übersetzungen für keep an eye on