Übersicht
Englisch nach Niederländisch:   mehr Daten
 1. vehemence:


Englisch

Detailübersetzungen für vehemence (Englisch) ins Niederländisch

vehemence:

vehemence [the ~] Nomen

 1. the vehemence (fierceness; intensity; violence)
  de gedrevenheid; de felheid
 2. the vehemence (intensity; fierceness; fervour; violence; fervor)
  de intensiteit; de hevigheid; de kracht; de heftigheid; de felheid
 3. the vehemence (bad temper; fieriness)
  de driftigheid; de heftigheid

Übersetzung Matrix für vehemence:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
driftigheid bad temper; fieriness; vehemence
felheid fervor; fervour; fierceness; intensity; vehemence; violence intensity; power; strength; vigor; vigour
gedrevenheid fierceness; intensity; vehemence; violence effusiveness; enthusiasm; exuberance; rapture; ravishment
heftigheid bad temper; fervor; fervour; fierceness; fieriness; intensity; vehemence; violence
hevigheid fervor; fervour; fierceness; intensity; vehemence; violence
intensiteit fervor; fervour; fierceness; intensity; vehemence; violence saturation
kracht fervor; fervour; fierceness; intensity; vehemence; violence ability; authority; capacity; courage; drive; energy; fiber; fibre; force; fortitude; gin; impetus; intensity; jenever; momentum; power; soul; spirit; spunk; strength; thoroughness; vigor; vigour
- emphasis; ferocity; fierceness; furiousness; fury; violence; wildness
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
kracht power
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- violence

Synonyms for "vehemence":


Verwandte Definitionen für "vehemence":

 1. intensity or forcefulness of expression1
  • the vehemence of his denial1
 2. the property of being wild or turbulent1