Französisch

Detailübersetzungen für voiler (Französisch) ins Niederländisch

voiler:

voiler Verb (voile, voiles, voilons, voilez, )

 1. voiler (masquer; couvrir; cacher; )
  maskeren; omhullen; bedekken; verhullen; versluieren; bemantelen; inhullen; hullen
  • maskeren Verb (masker, maskert, maskerde, maskerden, gemaskeerd)
  • omhullen Verb (omhul, omhult, omhulde, omhulden, omhuld)
  • bedekken Verb (bedek, bedekt, bedekte, bedekten, bedekt)
  • verhullen Verb (verhul, verhult, verhulde, verhulden, verhuld)
  • versluieren Verb (versluier, versluiert, versluierde, versluierden, versluierd)
  • bemantelen Verb (bemantel, bemantelt, bemantelde, bemantelden, bemanteld)
  • inhullen Verb (hul in, hult in, hulde in, hulden in, ingehuld)
  • hullen Verb (hul, hult, hulde, hulden, gehuld)
 2. voiler (camoufler; cacher; déguiser)
  camoufleren; in omgeving op laten gaan
 3. voiler (dissimuler; cacher; camoufler; )
  verbergen; achterhouden; verhullen; verduisteren; verstoppen; versluieren; verheimelijken; bemantelen
  • verbergen Verb (verberg, verbergt, verborg, verborgen, verborgen)
  • achterhouden Verb (houd achter, houdt achter, hield achter, hielden achter, achtergehouden)
  • verhullen Verb (verhul, verhult, verhulde, verhulden, verhuld)
  • verduisteren Verb (verduister, verduistert, verduisterde, verduisterden, verduisterd)
  • verstoppen Verb (verstop, verstopt, verstopte, verstopten, verstopt)
  • versluieren Verb (versluier, versluiert, versluierde, versluierden, versluierd)
  • verheimelijken Verb (verheimelijk, verheimelijkt, verheimelijkte, verheimelijkten, verheimelijkt)
  • bemantelen Verb (bemantel, bemantelt, bemantelde, bemantelden, bemanteld)
 4. voiler (cacher; camoufler; déguiser; )
  verbergen; achterhouden; verstoppen; verduisteren; verheimelijken; wegstoppen
  • verbergen Verb (verberg, verbergt, verborg, verborgen, verborgen)
  • achterhouden Verb (houd achter, houdt achter, hield achter, hielden achter, achtergehouden)
  • verstoppen Verb (verstop, verstopt, verstopte, verstopten, verstopt)
  • verduisteren Verb (verduister, verduistert, verduisterde, verduisterden, verduisterd)
  • verheimelijken Verb (verheimelijk, verheimelijkt, verheimelijkte, verheimelijkten, verheimelijkt)
  • wegstoppen Verb (stop weg, stopt weg, stopte weg, stopten weg, weggestopt)
 5. voiler (dissimuler; fleurir; pallier; )
  verbloemen
  • verbloemen Verb (verbloem, verbloemt, verbloemde, verbloemden, verbloemd)

Konjugationen für voiler:

Présent
 1. voile
 2. voiles
 3. voile
 4. voilons
 5. voilez
 6. voilent
imparfait
 1. voilais
 2. voilais
 3. voilait
 4. voilions
 5. voiliez
 6. voilaient
passé simple
 1. voilai
 2. voilas
 3. voila
 4. voilâmes
 5. voilâtes
 6. voilèrent
futur simple
 1. voilerai
 2. voileras
 3. voilera
 4. voilerons
 5. voilerez
 6. voileront
subjonctif présent
 1. que je voile
 2. que tu voiles
 3. qu'il voile
 4. que nous voilions
 5. que vous voiliez
 6. qu'ils voilent
conditionnel présent
 1. voilerais
 2. voilerais
 3. voilerait
 4. voilerions
 5. voileriez
 6. voileraient
passé composé
 1. ai voilé
 2. as voilé
 3. a voilé
 4. avons voilé
 5. avez voilé
 6. ont voilé
divers
 1. voile!
 2. voilez!
 3. voilons!
 4. voilé
 5. voilant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Übersetzung Matrix für voiler:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bedekken ferrure
verduisteren anomalie; désordre; détournement; escroquerie; fraude; irrégularité; irrégularités; malversation; obscurcissement; réception; tricherie; vol
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
achterhouden abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler affecter; cacher; celer; dissimuler; dérober; garder; passer sous silence; retenir; réserver; se taire de quelque chose; subtiliser; taire; voler
bedekken cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler cacher; couvrir; décalquer; exercer; occuper; recouvrir; remplir; revêtir; se couvrir; tapisser
bemantelen abriter; cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; détenir; envelopper; envelopper de; farder; masquer; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se draper dans; se revêtir de; taire; voiler
camoufleren cacher; camoufler; déguiser; voiler
hullen cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler
in omgeving op laten gaan cacher; camoufler; déguiser; voiler
inhullen cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler
maskeren cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler
omhullen cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler
verbergen abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler masquer
verbloemen colorer; dissimuler; déguiser; farder; fleurir; pallier; voiler
verduisteren abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler assombrir; barboter; chiper; choper; dérober; enlever; enténébrer; faucher; marauder; obscurcir; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter
verheimelijken abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler
verhullen abriter; cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; détenir; envelopper; envelopper de; farder; masquer; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se draper dans; se revêtir de; taire; voiler
versluieren abriter; cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; détenir; envelopper; envelopper de; farder; masquer; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se draper dans; se revêtir de; taire; voiler
verstoppen abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler s'abriter; se cacher; se mettre à l'abri
wegstoppen abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; voiler cacher; enlever; refouler

Synonyms for "voiler":


Wiktionary Übersetzungen für voiler:

voiler
verb
 1. couvrir d’un voile.