Französisch

Detailübersetzungen für fermes (Französisch) ins Schwedisch

fermes:

fermes [la ~] Nomen

 1. la fermes (agricultures)
  gård; hemman
 2. la fermes

Übersetzung Matrix für fermes:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bondgårdar fermes
gård agricultures; fermes cour intérieure; enclos; jardin intérieur; patio; préau
hemman agricultures; fermes
lantbruk fermes agriculture; exploitation agricole; ferme
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
gård jardin

fermes form of fermer:

fermer Verb (ferme, fermes, fermons, fermez, )

 1. fermer (clore; verrouiller; boucler)
  stänga; sluta till; bomma igen
  • stänga Verb (stänger, stängde, stängt)
  • sluta till Verb (slutar till, slutade till, slutat till)
  • bomma igen Verb (bommar igen, bommade igen, bommat igen)
 2. fermer (clore; boucler; verrouiller; cacheter; apposer les scellés)
  stänga; dra till; stänga till
  • stänga Verb (stänger, stängde, stängt)
  • dra till Verb (drar till, drog till, dragit till)
  • stänga till Verb (stänger till, stängde till, stängt till)
 3. fermer (bloquer; barrer)
  blockera; avspärra
  • blockera Verb (blockerar, blockerade, blockerat)
  • avspärra Verb (avspärrar, avspärrade, avspärrat)
 4. fermer (verrouiller; boucler; fermer au verrou; clore)
  låsa
  • låsa Verb (låser, låste, låst)
 5. fermer (barrer; marquer; entourer; )
  bestämma; begränsa; utstaka; markera; definiera; avgränsa
  • bestämma Verb (bestämmer, bestämde, bestämt)
  • begränsa Verb (begränsar, begränsade, begränsat)
  • utstaka Verb (utstakar, utstakade, utstakat)
  • markera Verb (markerar, markerade, markerat)
  • definiera Verb (definierar, definierade, definierat)
  • avgränsa Verb (avgränsar, avgränsade, avgränsat)
 6. fermer
  stänga till ordentligt
 7. fermer
  stänga
  • stänga Verb (stänger, stängde, stängt)
 8. fermer (terminer; clôturer; conclure; )
  avsluta; sluta
  • avsluta Verb (avslutar, avslutade, avslutat)
  • sluta Verb (slutar, slutade, slutat)
 9. fermer (fermer en tournant; serrer)
  vrida av; avvända; vända bort
  • vrida av Verb (vrider av, vred av, vridit av)
  • avvända Verb (avvänder, avvände, avvänt)
  • vända bort Verb (vänder bort, vändde bort, vänt bort)
 10. fermer (annihiler; annuler; supprimer; )
  ställa in; annullera
  • ställa in Verb (ställer in, ställde in, ställt in)
  • annullera Verb (annullerar, annullerade, annullerat)
 11. fermer (fermer en tournant; verrouiller; clore)
  stänga av
  • stänga av Verb (stänger av, stängde av, stängt av)
 12. fermer (ficeler; lier; relier; boucler; clore)
  fastbinda
  • fastbinda Verb (fastbinder, fastband, fastbundit)

Konjugationen für fermer:

Présent
 1. ferme
 2. fermes
 3. ferme
 4. fermons
 5. fermez
 6. ferment
imparfait
 1. fermais
 2. fermais
 3. fermait
 4. fermions
 5. fermiez
 6. fermaient
passé simple
 1. fermai
 2. fermas
 3. ferma
 4. fermâmes
 5. fermâtes
 6. fermèrent
futur simple
 1. fermerai
 2. fermeras
 3. fermera
 4. fermerons
 5. fermerez
 6. fermeront
subjonctif présent
 1. que je ferme
 2. que tu fermes
 3. qu'il ferme
 4. que nous fermions
 5. que vous fermiez
 6. qu'ils ferment
conditionnel présent
 1. fermerais
 2. fermerais
 3. fermerait
 4. fermerions
 5. fermeriez
 6. fermeraient
passé composé
 1. ai fermé
 2. as fermé
 3. a fermé
 4. avons fermé
 5. avez fermé
 6. ont fermé
divers
 1. ferme!
 2. fermez!
 3. fermons!
 4. fermé
 5. fermant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Übersetzung Matrix für fermer:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
avsluta achèvement; complètement
ställa in préparation à; réglage
vända bort renoncement; éloignement
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
annullera annihiler; annuler; déboutonner; décrocher; dénouer; fermer; lever; liquider; supprimer abroger; annihiler; annuler; désavouer; faire revenir; rappeler; reprendre; retirer; réduire à néant; rétracter; révoquer
avgränsa barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper clore; clôturer; enclore; palissader
avsluta barrer; boucher; clore; clôturer; conclure; fermer; terminer; verrouiller aborder; aboutir à; accomplir; achever; arriver; arriver à; arrêter; atteindre; atterrir; avoir achevé; avoir fini; avoir terminé; bobiner; compléter; compléter quelque chose; conclure; consommer; croquer; effectuer; en finir; expirer; exécuter; faire; finir; franchir la ligne d'arrivée; manger; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; parvenir; prendre fin; quitter; rendre complet; renvider; réussir; réussir à achever; réussir à faire; s'achever; s'acquitter de; se retrouver; se terminer; supprimer; terminer; tomber dans; être terminé
avspärra barrer; bloquer; fermer
avvända fermer; fermer en tournant; serrer débouler; dérouler; détourner; faire volte-face; obliquer; s'écarter brusquement
begränsa barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper apaiser; barrer; borner; calmer; clôturer; comprendre; contenir; contrecarrer; délimiter; endiguer; englober; entourer; envelopper; faire obstacle à; limiter; maîtriser; mettre des limites à; modérer; restreindre; réprimer; résister à; s'opposer à; tailler; tempérer; étouffer
bestämma barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper arrêter; conclure; constater; destiner; décider; découvrir; décrire; décréter; définir; déterminer; estimer; finir; identifier; jalonner; localiser; mettre fin à; ordonner; placer; prendre fin; qualifier; réserver; statuer; stopper; terminer; tracer; trouver; vérifier; établir
blockera barrer; bloquer; fermer bloquer; contrecarrer; déranger; empêcher; entraver; faire arrêter; faire obstacle à; gêner; interrompre; obstruer; rendre impossible; être gênant
bomma igen boucler; clore; fermer; verrouiller
definiera barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper caractériser; décrire; définir; délimiter; dénoter; dépeindre; désigner; détailler; déterminer; expliciter; marquer; marquer d'un trait; peindre; préciser; typer
dra till apposer les scellés; boucler; cacheter; clore; fermer; verrouiller boucler; fermer en tirant; mettre; passer; resserrer; revêtir; sangler; serrer; serrer la vis; tirer; visser
fastbinda boucler; clore; fermer; ficeler; lier; relier attacher; ficeler; fixer; lier; mettre; mettre à l'attache
låsa boucler; clore; fermer; fermer au verrou; verrouiller cadenasser; fermer à clé; fixer; serrer; visser
markera barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper cocher; estampiller; marquer; marquer d'un point; marquer d'un trait; marquer d'une croix; mettre en surbrillance; sous-sélectionner; surlignage; surligner; sélectionner; timbrer
sluta barrer; boucher; clore; clôturer; conclure; fermer; terminer; verrouiller abandonner; aboutir à; achever; arriver; arrêter; bobiner; cesser; débrancher; débrayer; déconnecter; décrocher; défaire; dégrafer; déserter; détacher; dételer; dévisser; franchir la ligne d'arrivée; laisser; renoncer à; renvider; se retrouver; tomber dans; être éliminé
sluta till boucler; clore; fermer; verrouiller
ställa in annihiler; annuler; déboutonner; décrocher; dénouer; fermer; lever; liquider; supprimer accorder; ajuster; faire concorder; mettre au point; régler; synchroniser
stänga apposer les scellés; boucler; cacheter; clore; fermer; verrouiller cadenasser; fermer à clé; ignorer; masquer; refermer; se fermer
stänga av clore; fermer; fermer en tournant; verrouiller arrêter; couper; débrancher; débrayer; déconnecter; désactiver; mettre en disponibilité; mettre en inactivité; mettre en non-activité; mettre hors de circuit
stänga till apposer les scellés; boucler; cacheter; clore; fermer; verrouiller resserrer; serrer; serrer la vis; visser
stänga till ordentligt fermer
utstaka barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper
vrida av fermer; fermer en tournant; serrer
vända bort fermer; fermer en tournant; serrer débouler; dérouler; détourner; faire volte-face; obliquer; projeter; s'écarter brusquement; se détourner; tourner; écarter
- terminer

Synonyms for "fermer":


Wiktionary Übersetzungen für fermer:

fermer
verb
 1. Clore.

Cross Translation:
FromToVia
fermer stänga close — move (a door)
fermer låsa lock — to fasten with a lock
fermer stänga shut — to close
fermer stänga; låsa shut up — close (a building) so that no one can enter
fermer överge; lägga ned auflassen — einen Betrieb, eine Unternehmung aufgeben oder einstellen
fermer täta dichtmachen — etwas so bearbeiten, dass es dicht ist
fermer stänga dichtmachenumgangssprachlich: etwas schließen
fermer stänga schließen — eine Öffnung oder den Verschluss einer solchen zumachen
fermer stänga schließen — ein Geschäft aufgeben; für immer zumachen
fermer sluta sig schließensich schließen: zugehen, zumachbar sein, geschlossen werden