Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. schoelje:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für schoelje (Niederländisch) ins Deutsch

schoelje:

schoelje [de ~ (m)] Nomen

  1. de schoelje (schoft; klootzak; schobbejak; )
    der Schuft; der Dreckskerl; der Halunke; der Lump; der Grobian; der Schurke
  2. de schoelje (smiecht; fielt; smeerlap; smiek; schoft)
    der Lumpenkerl; der Hundsfott

Übersetzung Matrix für schoelje:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Dreckskerl eikel; hond; klootzak; lul; schobbejak; schoelje; schoft; smeerlap dreumes; drol; ellendeling; etter; etterbak; heikneuter; hork; hufter; kaffer; kinkel; klier; klojo; klootzak; kort en dik persoon; kreng; lomperd; mispunt; oetlul; onderkruipsel; proleet; propje; rotvent; schoft; schurk; smeerlap; snertvent; sodemieter; stuk ongeluk; vlegel
Grobian eikel; hond; klootzak; lul; schobbejak; schoelje; schoft; smeerlap boer; boerenlul; brutale kerel; heikneuter; hork; kinkel; lomperd; lummel; oetlul; onbeschofte man; proleet; pummel; rekel; sodemieter; vlegel
Halunke eikel; hond; klootzak; lul; schobbejak; schoelje; schoft; smeerlap boef; fielt; galgenbrok; galgentronie; mispunt; naarling; rekel; rotzak; schobbejak; schoft; schurk; smeerlap; smiecht; snaak; stinkerd
Hundsfott fielt; schoelje; schoft; smeerlap; smiecht; smiek hondsvot
Lump eikel; hond; klootzak; lul; schobbejak; schoelje; schoft; smeerlap bandiet; boosdoener; booswicht; deugniet; ellendeling; fielt; guit; heikneuter; hork; hufter; kinkel; klier; klootzak; kreng; lomperd; mispunt; naarling; onverlaat; proleet; rakker; rotzak; schoft; schurk; slechtaard; slodder; slodderkous; sloddervos; slons; smeerlap; smiecht; snaak; snoodaard; sodemieter; stinkerd; stuk ongeluk; vlegel
Lumpenkerl fielt; schoelje; schoft; smeerlap; smiecht; smiek
Schuft eikel; hond; klootzak; lul; schobbejak; schoelje; schoft; smeerlap boef; ellendeling; fielt; gemenerik; hork; hufter; kinkel; klier; klootzak; kreng; lomperd; mispunt; oetlul; proleet; rekel; schobbejak; schoft; schurk; slodder; slodderkous; sloddervos; slons; smeerlap; sodemieter; stuk ongeluk; vlegel
Schurke eikel; hond; klootzak; lul; schobbejak; schoelje; schoft; smeerlap boef; deugniet; fielt; galgenbrok; galgentronie; gemenerik; guit; rabauw; rakker; rekel; schobbejak; schurk; snaak; stinkerd; stouterd

Verwandte Wörter für "schoelje":


Wiktionary Übersetzungen für schoelje:


Cross Translation:
FromToVia
schoelje Bandit; Canaille; Kanaille; Schuft; Schurke gredin — Personne malfaisante, dénuée de toute valeur morale, ne méritant aucune considération.