Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. vuurzee:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für vuurzee (Niederländisch) ins Englisch

vuurzee:

vuurzee [de ~] Nomen

  1. de vuurzee (vlammenzee)
    the blaze; the flames

Übersetzung Matrix für vuurzee:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
blaze vlammenzee; vuurzee brand; fik; vuur
flames vlammenzee; vuurzee brand; fik; vuur
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
blaze blaken; flakkeren; flikkeren; laaien; licht uitzenden; sterk aanwezig zijn; stralen; vlammen; vlammen uitslaan

Wiktionary Übersetzungen für vuurzee:

vuurzee
noun
  1. large fire
  2. a large, ferocious, and destructive fire

Cross Translation:
FromToVia
vuurzee fire; conflagration incendieréaction de combustion, feu non maîtriser dans le temps et l’espace conduisant à l’embrasement d’un édifice, d’une maison, d’une forêt, etc.