Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. stämpel:
 2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für stämpel (Schwedisch) ins Englisch

stämpel:

stämpel [-en] Nomen

 1. stämpel (kontrollstämpel)
  the stamp; the imprint; the hallmark; the impress; the seal
 2. stämpel
  the punch
 3. stämpel (sigill; insegel)
  the seals; the stamps

Übersetzung Matrix für stämpel:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
hallmark kontrollstämpel; stämpel guldsmedsstämpel; gulsmedsstämpel; igenkänningstecken; karaktärsdrag; kontrollstämpel; kvalitetsmärkning; kännemärke; kännetecken
impress kontrollstämpel; stämpel
imprint kontrollstämpel; stämpel garanti; säkerhetsbevis
punch stämpel bump; dunk; duns; knuff; knytnävsslag; kort slag; käftsmällar; lätt knuff; puff; punch; slag; snytingar; stöt; örfil
seal kontrollstämpel; stämpel försegling; garanti; normalmått; sigillstamp; säkerhetsbevis; säl
seals insegel; sigill; stämpel sälar
stamp kontrollstämpel; stämpel frimärke; garanti; gulsmedsstämpel; kontrollstämpel; kännemärke; kännetecken; sigillstamp; säkerhetsbevis
stamps insegel; sigill; stämpel frimärke; porto; postbefordringsavgift; postporto
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
hallmark erkänna duglig; kontrollstämpla
impress bibringa; buckla in; influera; inge; inprägla; intrycka; prägla; påverka; trycka; trycka in; trycka på
imprint bibringa; inge; inprägla; intrycka; trycka på
punch banka; bulta; dunka; hamra; klampa; klappra; klippa; slå; slå hål i med puns; stampa; stansa
seal bekräfta; besegla; försegla; isolera; plombera; plugga igen; ratificera; stoppa igen; stämpla; tamponera; täta
stamp frankera; försegla; stämpla
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
impress impa; inpränta
punch hålslå; puns; punsa
seal förslutning
stamp frimärka; prägel

Synonyms for "stämpel":


Wiktionary Übersetzungen für stämpel:

stämpel
noun
 1. indentation or imprint made by stamping
 2. device for stamping designs

Verwandte Übersetzungen für stämpel