Übersicht
Deutsch Synonyms:   mehr Daten
  1. an:


Deutsch

Detailed Synonyms for an in Deutsch

an:

an Adjektiv

  1. an
    an; auf
  2. an
    an; dazu
  3. an
    beim; am; bei der; zu; an der; bei; zum; an; zur

Alternate Synonyms for "an":


Related Synonyms for an