Übersicht
Deutsch nach Englisch:   mehr Daten
 1. Verbannung:
 2. Wiktionary:


Deutsch

Detailübersetzungen für Verbannung (Deutsch) ins Englisch

Verbannung:

Verbannung [die ~] Nomen

 1. die Verbannung (Deportation; Exil)
  the banishment; the expulsion; the deportation
 2. die Verbannung (Verbannungsort; Exilort)
  the place of exile
 3. die Verbannung (Vergrößerung; Erweiterung; Erhöhung; )
  the expulsion
 4. die Verbannung (Beschwörung; Geisterbeschwörung)
  the exorcization; the banishment

Übersetzung Matrix für Verbannung:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
banishment Beschwörung; Deportation; Exil; Geisterbeschwörung; Verbannung
deportation Deportation; Exil; Verbannung Ausweisung; Deportation; Deportierung; Verschleppung
exorcization Beschwörung; Geisterbeschwörung; Verbannung
expulsion Abschaffung; Aufmachung; Ausdehnung; Ausweisung; Deportation; Erhöhung; Erweiterung; Exil; Steigung; Verbannung; Vergrößerung; Verjagung; Verweisung; Zunahme Ausschließung; Ausschluß; Aussperrung; Ausstoßung; Ausweisung; Disqualifikation; Disqualifizierung; Entfernung; Löschung
place of exile Exilort; Verbannung; Verbannungsort

Synonyms for "Verbannung":


Wiktionary Übersetzungen für Verbannung:


Cross Translation:
FromToVia
Verbannung banishment; exile verbanning — het verbod opgelegd krijgen naar een bepaalde plaats terug te keren
Verbannung banishment; exile bannissementaction de bannir ou résultat de cette action.