Übersicht
Deutsch nach Französisch:   mehr Daten
 1. Verbannung:
 2. Wiktionary:


Deutsch

Detailübersetzungen für Verbannung (Deutsch) ins Französisch

Verbannung:

Verbannung [die ~] Nomen

 1. die Verbannung (Deportation; Exil)
  l'expulsion; le refoulement; le bannissement; l'exil; l'exorcisation; la déportation; la conjuration; l'exorcisme
 2. die Verbannung (Verbannungsort; Exilort)
  le lieu d'exil
 3. die Verbannung (Verjagung; Ausweisung; Verweisung)
  l'expulsion; le bannissement; la mise en fuite
 4. die Verbannung (Vergrößerung; Erweiterung; Erhöhung; )
  l'expulsion
 5. die Verbannung (Beschwörung; Geisterbeschwörung)
  la conjuration; l'exorcisme; l'exorcisation

Übersetzung Matrix für Verbannung:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bannissement Ausweisung; Deportation; Exil; Verbannung; Verjagung; Verweisung Ausweisung
conjuration Beschwörung; Deportation; Exil; Geisterbeschwörung; Verbannung
déportation Deportation; Exil; Verbannung Deportation; Deportierung; Verschleppung
exil Deportation; Exil; Verbannung Ausweichen
exorcisation Beschwörung; Deportation; Exil; Geisterbeschwörung; Verbannung
exorcisme Beschwörung; Deportation; Exil; Geisterbeschwörung; Verbannung Geisterbeschwörung
expulsion Abschaffung; Aufmachung; Ausdehnung; Ausweisung; Deportation; Erhöhung; Erweiterung; Exil; Steigung; Verbannung; Vergrößerung; Verjagung; Verweisung; Zunahme Ausschließung; Ausschluß; Ausschlüsse; Ausstoßung; Ausweisung; Disqualificationen
lieu d'exil Exilort; Verbannung; Verbannungsort
mise en fuite Ausweisung; Verbannung; Verjagung; Verweisung
refoulement Deportation; Exil; Verbannung Aufstauung; Ausweisung

Synonyms for "Verbannung":


Wiktionary Übersetzungen für Verbannung:

Verbannung
noun
 1. action de bannir ou résultat de cette action.

Cross Translation:
FromToVia
Verbannung bannissement; exil verbanning — het verbod opgelegd krijgen naar een bepaalde plaats terug te keren