Deutsch

Detailübersetzungen für Ausweis (Deutsch) ins Niederländisch

Ausweis:

Ausweis [der ~] Nomen

  1. der Ausweis (Reisepaß; Paß; Ausweiskarte)
    het paspoort; het identiteitsbewijs; de pas
  2. der Ausweis (Personalausweis; Ausweiskarte; Lichtbildausweis)
  3. der Ausweis (Paß)
    het pasje
  4. der Ausweis

Übersetzung Matrix für Ausweis:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
identiteitsbewijs Ausweis; Ausweiskarte; Lichtbildausweis; Paß; Personalausweis; Reisepaß
identiteitskaart Ausweis; Ausweiskarte; Lichtbildausweis; Personalausweis
legitimatie Ausweis; Ausweiskarte; Lichtbildausweis; Personalausweis
legitimatiebewijs Ausweis; Ausweiskarte; Lichtbildausweis; Personalausweis Lichtbildausweis
legitimatiekaart Ausweis; Ausweiskarte; Lichtbildausweis; Personalausweis
legitimatiepapieren Ausweis; Ausweiskarte; Lichtbildausweis; Personalausweis
pas Ausweis; Ausweiskarte; Paß; Reisepaß Bankpaß; Bergpaß; Gebirgspaß; Paß; Reisedokument; Schritt; Tritt
pasje Ausweis; Paß
paspoort Ausweis; Ausweiskarte; Paß; Reisepaß Paß; Reisedokument; Reisepass
persoonsbewijs Ausweis; Ausweiskarte; Lichtbildausweis; Personalausweis
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
pas gerade; jüngst; letztens; neulich; vor kurzem; vorhin

Synonyms for "Ausweis":


Wiktionary Übersetzungen für Ausweis:

Ausweis
noun
  1. Dokument, das als Bestätigung oder Legitimation ausgestellt worden ist und Angaben zur betreffenden Person enthält
Ausweis
noun
  1. een identiteitsbewijs dat op een kaart gedrukt is

Cross Translation:
FromToVia
Ausweis adstructie; bewijs; teken preuve — Traductions à trier suivant le sens
Ausweis bewijs; blijk; teken; merkteken; wenk; adstructie; attest; certificaat; getuigenis; getuigschrift; testimonium; verklaring; getuigenverklaring témoignageaction de témoigner ; rapport d’un ou de plusieurs témoins sur un fait, soit de vive voix, soit par écrit.