Englisch

Detailed Synonyms for awake in Englisch

awake:

to awake Verb (awakes, awoke, awaking)

 1. to awake
  to encourage; to arouse; to activate; to stimulate; to excite; to support; to awake
  • encourage Verb (encourages, encouraged, encouraging)
  • arouse Verb (arouses, aroused, arousing)
  • activate Verb (activates, activated, activating)
  • stimulate Verb (stimulates, stimulated, stimulating)
  • excite Verb (excites, excited, exciting)
  • support Verb (supports, supported, supporting)
  • awake Verb (awakes, awoke, awaking)
 2. to awake
  to revive; to generate; to activate; reactivate; to rouse; to awake; to excite; to freshen; to recover; to refresh
  • revive Verb (revives, revived, reviving)
  • generate Verb (generates, generated, generating)
  • activate Verb (activates, activated, activating)
  • reactivate Verb
  • rouse Verb (rouses, roused, rousing)
  • awake Verb (awakes, awoke, awaking)
  • excite Verb (excites, excited, exciting)
  • freshen Verb (freshens, freshened, freshening)
  • recover Verb (recovers, recovered, recovering)
  • refresh Verb (refreshs, refreshed, refreshing)
 3. to awake
  – stop sleeping 1
  to arouse; wake; to awake; to wake up; awaken; waken; come alive
  – stop sleeping 1

Konjugationen für awake:

present
 1. awake
 2. awake
 3. awakes
 4. awake
 5. awake
 6. awake
simple past
 1. awoke
 2. awoke
 3. awoke
 4. awoke
 5. awoke
 6. awoke
present perfect
 1. have awoke
 2. have awoke
 3. has awoke
 4. have awoke
 5. have awoke
 6. have awoke
past continuous
 1. was awaking
 2. were awaking
 3. was awaking
 4. were awaking
 5. were awaking
 6. were awaking
future
 1. shall awake
 2. will awake
 3. will awake
 4. shall awake
 5. will awake
 6. will awake
continuous present
 1. am awaking
 2. are awaking
 3. is awaking
 4. are awaking
 5. are awaking
 6. are awaking
subjunctive
 1. be awoke
 2. be awoke
 3. be awoke
 4. be awoke
 5. be awoke
 6. be awoke
diverse
 1. awake!
 2. let's awake!
 3. awoke
 4. awoken
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

awake Adjektiv

 1. awake
  – not in a state of sleep; completely conscious 1
  awake
  – not in a state of sleep; completely conscious 1
  • awake Adjektiv
   • lay awake thinking about his new job1
   • still not fully awake1
 2. awake
  – mentally perceptive and responsive 1
  alert; alive; awake
  – mentally perceptive and responsive 1
  • alert Adjektiv
   • an alert mind1
   • alert to the problems1
  • alive Adjektiv
   • alive to what is going on1
  • awake Adjektiv
   • awake to the dangers of her situation1
   • was now awake to the reality of his predicament1

Verwandte Wörter für "awake":


Alternate Synonyms for "awake":


Antonyme für "awake":


Verwandte Definitionen für "awake":

 1. not in a state of sleep; completely conscious1
  • lay awake thinking about his new job1
  • still not fully awake1
 2. mentally perceptive and responsive1
  • awake to the dangers of her situation1
  • was now awake to the reality of his predicament1
 3. stop sleeping1

Related Synonyms for awake