Englisch

Detailübersetzungen für fuck (Englisch) ins Französisch

fuck:

to fuck Verb ! (fucks, fucked, fucking)

 1. to fuck (have sexual intercourse; screw)
  – have sexual intercourse with 1
  baiser; grimper; avoir des rapports sexuelles; sauter; s'accoupler
  • baiser Verb (baise, baises, baisons, baisez, )
  • grimper Verb (grimpe, grimpes, grimpons, grimpez, )
  • sauter Verb (saute, sautes, sautons, sautez, )
 2. to fuck (have sexual intercourse; make love; couple)
  – have sexual intercourse with 1

Konjugationen für fuck:

present
 1. fuck
 2. fuck
 3. fucks
 4. fuck
 5. fuck
 6. fuck
simple past
 1. fucked
 2. fucked
 3. fucked
 4. fucked
 5. fucked
 6. fucked
present perfect
 1. have fucked
 2. have fucked
 3. has fucked
 4. have fucked
 5. have fucked
 6. have fucked
past continuous
 1. was fucking
 2. were fucking
 3. was fucking
 4. were fucking
 5. were fucking
 6. were fucking
future
 1. shall fuck
 2. will fuck
 3. will fuck
 4. shall fuck
 5. will fuck
 6. will fuck
continuous present
 1. am fucking
 2. are fucking
 3. is fucking
 4. are fucking
 5. are fucking
 6. are fucking
subjunctive
 1. be fucked
 2. be fucked
 3. be fucked
 4. be fucked
 5. be fucked
 6. be fucked
diverse
 1. fuck!
 2. let's fuck!
 3. fucked
 4. fucking
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Übersetzung Matrix für fuck:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
baiser hand-blown kiss; kiss on the hand
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
avoir des rapports sexuelles fuck; have sexual intercourse; screw
baiser fuck; have sexual intercourse; screw
faire l'amour couple; fuck; have sexual intercourse; make love caress; caress each other; cuddle; love; make love; neck
grimper fuck; have sexual intercourse; screw arise; ascend; clamber; climb; climb into; climb up; mount; scramble; shin
s'accoupler fuck; have sexual intercourse; screw
sauter fuck; have sexual intercourse; screw blow to bits; burst into pieces; clang; clink; explode; fly to pieces; jangle; jingle; jump; jump over; leap; make a little jump; miss out; pass over; rattling; roast; roast chestnuts; shatter
- be intimate; do it; eff; get laid; have intercourse; have it away; have it off; have sex; hump; jazz; know; love; make love; make out; roll in the hay; screw; shag; sleep together; sleep with
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
sauter blast

Verwandte Wörter für "fuck":


Verwandte Definitionen für "fuck":

 1. have sexual intercourse with1

Wiktionary Übersetzungen für fuck:

fuck
interjection
 1. fuck!
noun
 1. highly contemptible person
 2. sexual partner
 3. an act of sexual intercourse
verb
 1. to break or destroy
 2. to put in an extremely difficult or impossible situation
 3. to insert an object into a specified body part
 4. to have sexual intercourse-obscene or vulgar
fuck
verb
 1. Tromper.
 2. Avoir des relations sexuelles.
 3. (vieilli) (vulgaire) Débuter un acte de pénétration du sexecon ») d'une femme.
 4. Posséder charnellement
 5. Tromper
 6. Manifester son mépris, défier
 7. Copuler
 8. Faire l’amour
noun
 1. (vulgaire) (vieilli) sécrétion des organes sexuels.
 2. (vulgaire) péjoratif|fr prostituée.

Cross Translation:
FromToVia
fuck baiser neuken — geslachtsgemeenschap hebben
fuck baiser naaien — geslachtsgemeenschap hebben
fuck nom de Dieu godverdomme — een grove vloek die boosheid of sterke verontwaardiging uitdrukt
fuck baiser batsen — geslachtsgemeenschap hebben
fuck merde Scheiße — als Schimpfwort beziehungsweise Fluch verwendeter Fäkalsprache Ausdruck
fuck tringler bürstenvulgär: mit jemandem Geschlechtsverkehr, Sex, Beischlaf haben; Liebe machen
fuck baiser; enfiler; foutre; niquer; miser; tringler; botter; fourrer; fucker; foquer; mettre; planter; pluger; pluguer; ploguer; pogner; poigner; scorer; sauter; zigonner fickenvulgär, transitiv, intransitiv: den Geschlechtsakt vollziehen, koitieren
fuck baiser pimpernumgangssprachlich, vulgär: koitieren
fuck baiser poppenumgangssprachlich: Geschlechtsverkehr haben, koitieren

Verwandte Übersetzungen für fuck