Übersicht
Englisch nach Schwedisch:   mehr Daten
 1. throw away:
 2. Wiktionary:


Englisch

Detailübersetzungen für throw away (Englisch) ins Schwedisch

throw away:

to throw away Verb (throws away, threw away, throwing away)

 1. to throw away (throw out)
  kasta bort; slänga iväg; slänga ut
  • kasta bort Verb (kastar bort, kastade bort, kastat bort)
  • slänga iväg Verb (slänger iväg, slängde iväg, slängt iväg)
  • slänga ut Verb (slänger ut, slängde ut, slängt ut)
 2. to throw away (throw out)
  kasta ut; kasta bort
  • kasta ut Verb (kastar ut, kastade ut, kastat ut)
  • kasta bort Verb (kastar bort, kastade bort, kastat bort)
 3. to throw away (gamble away; lose; bet away)
  spela bort
  • spela bort Verb (spelar bort, spelade bort, spelat bort)
 4. to throw away (waste)
  kasta bort; slösa bort
  • kasta bort Verb (kastar bort, kastade bort, kastat bort)
  • slösa bort Verb (slösar bort, slösade bort, slösat bort)

Konjugationen für throw away:

present
 1. throw away
 2. throw away
 3. throws away
 4. throw away
 5. throw away
 6. throw away
simple past
 1. threw away
 2. threw away
 3. threw away
 4. threw away
 5. threw away
 6. threw away
present perfect
 1. have thrown away
 2. have thrown away
 3. has thrown away
 4. have thrown away
 5. have thrown away
 6. have thrown away
past continuous
 1. was throwing away
 2. were throwing away
 3. was throwing away
 4. were throwing away
 5. were throwing away
 6. were throwing away
future
 1. shall throw away
 2. will throw away
 3. will throw away
 4. shall throw away
 5. will throw away
 6. will throw away
continuous present
 1. am throwing away
 2. are throwing away
 3. is throwing away
 4. are throwing away
 5. are throwing away
 6. are throwing away
subjunctive
 1. be thrown away
 2. be thrown away
 3. be thrown away
 4. be thrown away
 5. be thrown away
 6. be thrown away
diverse
 1. throw away!
 2. let's throw away!
 3. thrown away
 4. throwing away
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Übersetzung Matrix für throw away:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
kasta bort throwing out
slänga ut discharge; dismissal; firing
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
kasta bort throw away; throw out; waste cast off; discard; throw off
kasta ut throw away; throw out cast out; dispel; disperse; expel; oust; throw out
slänga iväg throw away; throw out
slänga ut throw away; throw out cast out; throw out
slösa bort throw away; waste flog; spend; squander
spela bort bet away; gamble away; lose; throw away
- cast; cast off; drop; shake off; shed; throw; throw off

Synonyms for "throw away":


Verwandte Definitionen für "throw away":

 1. get rid of1

Wiktionary Übersetzungen für throw away:

throw away
verb
 1. discard or dispose of

Cross Translation:
FromToVia
throw away kräkas; spy; neka; vägra; tacka nej till rejeter — Traductions à trier suivant le sens

Verwandte Übersetzungen für throw away