Übersicht
Spanisch nach Schwedisch:   mehr Daten
 1. mandar a:


Spanisch

Detailübersetzungen für mandar a (Spanisch) ins Schwedisch

mandar a:

mandar a Verb

 1. mandar a (enviar; mandar)
  skicka vidare till; eftersända
  • skicka vidare till Verb (skickar vidare till, skickade vidare till, skickat vidare till)
  • eftersända Verb (eftersänder, eftersände, eftersänt)
 2. mandar a
  styra emot
  • styra emot Verb (styr emot, styrde emot, styrt emot)

Übersetzung Matrix für mandar a:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
eftersända enviar; mandar; mandar a enviar; reenviar; reexpedir
skicka vidare till enviar; mandar; mandar a
styra emot mandar a

Verwandte Übersetzungen für mandar a