Übersicht
Französisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. âgé d'un an:


Französisch

Detailübersetzungen für âgé d'un an (Französisch) ins Deutsch

âgé d'un an:

âgé d'un an Adjektiv

  1. âgé d'un an (d'un an; annuel; annal)

Übersetzung Matrix für âgé d'un an:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
einjährig annal; annuel; d'un an; âgé d'un an

Verwandte Übersetzungen für âgé d'un an