Französisch

Detailübersetzungen für crier (Französisch) ins Deutsch

crier:

crier Verb (crie, cries, crions, criez, )

 1. crier (appeler)
  rufen; kreischen; schreien; lautauf schreien
  • rufen Verb (rufe, rufst, ruft, rief, rieft, gerufen)
  • kreischen Verb (kreische, kreischest, kreischt, kreischte, kreischtet, gekreischt)
  • schreien Verb (schreie, schreist, schreit, schrie, schriet, geschrien)
  • lautauf schreien Verb (schreie lautauf, schreist lautauf, schreit lautauf, schrie lautauf, schriet lautauf, lautauf geschrieen)
 2. crier (pleurer; hurler; pleurnicher; )
  weinen; heulen; brüllen; kreischen
  • weinen Verb (weine, weinst, weint, weinte, weintet, geweint)
  • heulen Verb (heule, heulst, heult, heulte, heultet, geheult)
  • brüllen Verb (brülle, brüllst, brüllt, brüllte, brülltet, gebrüllt)
  • kreischen Verb (kreische, kreischest, kreischt, kreischte, kreischtet, gekreischt)
 3. crier (tempéter; gueuler; hurler; )
  schreien; plärren
  • schreien Verb (schreie, schreist, schreit, schrie, schriet, geschrien)
  • plärren Verb (plärre, plärrst, plärrt, plärrte, plärrtet, geplärr)
 4. crier (hurler; gueuler)
  schreien; brüllen; kläffen; johlen; herausschreien
  • schreien Verb (schreie, schreist, schreit, schrie, schriet, geschrien)
  • brüllen Verb (brülle, brüllst, brüllt, brüllte, brülltet, gebrüllt)
  • kläffen Verb (kläffe, kläffst, kläfft, kläffte, kläfftet, gekläft)
  • johlen Verb (johle, johlst, johlt, johlte, johltet, gejohlt)
  • herausschreien Verb (schreie heraus, schreist heraus, schreit heraus, schrie heraus, schriet heraus, herausgeschrieen)
 5. crier
  krähen
  • krähen Verb (krähe, krähst, kräht, krähte, krähtet, gekräht)
 6. crier
  kreiden
  • kreiden Verb (kreide, kreidst, kreidt, kreidte, kreidtet, gekreidet)
 7. crier (hurler; gueuler; vociférer; )
  rasen; schreien; bellen; schallen; brüllen; toben; heulen; singen; hausen; jagen; wettern; sausen; poltern; dröhnen; zischen; fegen; donnern; kläffen; grassieren; tosen; wüten; johlen; skandieren; herausschreien
  • rasen Verb (rase, rasst, rast, raste, rastet, gerast)
  • schreien Verb (schreie, schreist, schreit, schrie, schriet, geschrien)
  • bellen Verb (belle, bellst, bellt, bellte, belltet, gebellt)
  • schallen Verb (schalle, schallst, schallt, schallte, schalltet, geschallt)
  • brüllen Verb (brülle, brüllst, brüllt, brüllte, brülltet, gebrüllt)
  • toben Verb (tobe, tobst, tobt, tobte, tobtet, getobt)
  • heulen Verb (heule, heulst, heult, heulte, heultet, geheult)
  • singen Verb (singe, singst, singt, sang, sangt, gesungen)
  • hausen Verb (hause, hausst, haust, hauste, haustet, gehaust)
  • jagen Verb (jage, jagst, jagt, jagte, jagtet, gejagt)
  • wettern Verb (wettere, wetterst, wettert, wetterte, wettertet, gewettert)
  • sausen Verb (sause, sausest, saust, sauste, saustet, gesaust)
  • poltern Verb (poltere, polterst, poltert, polterte, poltertet, gepoltert)
  • dröhnen Verb (dröhne, dröhnst, dröhnt, dröhnte, dröhntet, gedröhnt)
  • zischen Verb (zische, zischt, zischte, zischtet, gezischt)
  • fegen Verb (fege, fegst, fegt, fegte, fegtet, gefegt)
  • donnern Verb (donnere, donnerst, donnert, donnerte, donnertet, gedonnert)
  • kläffen Verb (kläffe, kläffst, kläfft, kläffte, kläfftet, gekläft)
  • grassieren Verb (grassiere, grassierst, grassiert, grassierte, grassiertet, grassiert)
  • tosen Verb (tose, tost, toste, tostet, getost)
  • wüten Verb (wüte, wütest, wütet, wütete, wütetet, gewütet)
  • johlen Verb (johle, johlst, johlt, johlte, johltet, gejohlt)
  • skandieren Verb (skandiere, skandierst, skandiert, skandierte, skandiertet, skandiert)
  • herausschreien Verb (schreie heraus, schreist heraus, schreit heraus, schrie heraus, schriet heraus, herausgeschrieen)
 8. crier (hurler; brailler; gueuler; bêler)
  schreien; brüllen; heulen; skandieren
  • schreien Verb (schreie, schreist, schreit, schrie, schriet, geschrien)
  • brüllen Verb (brülle, brüllst, brüllt, brüllte, brülltet, gebrüllt)
  • heulen Verb (heule, heulst, heult, heulte, heultet, geheult)
  • skandieren Verb (skandiere, skandierst, skandiert, skandierte, skandiertet, skandiert)
 9. crier (piailler; mugir; rugir; )
  schreien; brüllen; toben; heulen; jubeln; johlen; keifen; jauchzen; herausschreien; lautauf schreien
  • schreien Verb (schreie, schreist, schreit, schrie, schriet, geschrien)
  • brüllen Verb (brülle, brüllst, brüllt, brüllte, brülltet, gebrüllt)
  • toben Verb (tobe, tobst, tobt, tobte, tobtet, getobt)
  • heulen Verb (heule, heulst, heult, heulte, heultet, geheult)
  • jubeln Verb (juble, jubelst, jubelt, jubelte, jubeltet, gejubelt)
  • johlen Verb (johle, johlst, johlt, johlte, johltet, gejohlt)
  • keifen Verb (keife, keifst, keift, keifte, keiftet, gekeift)
  • jauchzen Verb (jauchze, jauchzt, jauchzte, jauchztet, gejauchzt)
  • herausschreien Verb (schreie heraus, schreist heraus, schreit heraus, schrie heraus, schriet heraus, herausgeschrieen)
  • lautauf schreien Verb (schreie lautauf, schreist lautauf, schreit lautauf, schrie lautauf, schriet lautauf, lautauf geschrieen)
 10. crier (hurler; s'exclamer; criailler; pousser de cris aigus)
  aufschreien; brüllen; kreischen; herausschreien
  • brüllen Verb (brülle, brüllst, brüllt, brüllte, brülltet, gebrüllt)
  • kreischen Verb (kreische, kreischest, kreischt, kreischte, kreischtet, gekreischt)
  • herausschreien Verb (schreie heraus, schreist heraus, schreit heraus, schrie heraus, schriet heraus, herausgeschrieen)
 11. crier (héler; appeler; aborder; )
  anrufen; anreden; ansprechen
  • anrufen Verb (rufe an, rufst an, ruft an, rief an, rieft an, angerufen)
  • anreden Verb (rede an, redest an, redet an, redete an, redetet an, angeredet)
  • ansprechen Verb (spreche an, sprichst an, sprich an, sprach an, spracht an, angesprochen)
 12. crier (crier à; évoquer; appeler; )
  rufen; zurufen
  • rufen Verb (rufe, rufst, ruft, rief, rieft, gerufen)
  • zurufen Verb
 13. crier (glapir; hurler; mugir)
  herausschreien
  • herausschreien Verb (schreie heraus, schreist heraus, schreit heraus, schrie heraus, schriet heraus, herausgeschrieen)

Konjugationen für crier:

Présent
 1. crie
 2. cries
 3. crie
 4. crions
 5. criez
 6. crient
imparfait
 1. criais
 2. criais
 3. criait
 4. criions
 5. criiez
 6. criaient
passé simple
 1. criai
 2. crias
 3. cria
 4. criâmes
 5. criâtes
 6. crièrent
futur simple
 1. crierai
 2. crieras
 3. criera
 4. crierons
 5. crierez
 6. crieront
subjonctif présent
 1. que je crie
 2. que tu cries
 3. qu'il crie
 4. que nous criions
 5. que vous criiez
 6. qu'ils crient
conditionnel présent
 1. crierais
 2. crierais
 3. crierait
 4. crierions
 5. crieriez
 6. crieraient
passé composé
 1. ai crié
 2. as crié
 3. a crié
 4. avons crié
 5. avez crié
 6. ont crié
divers
 1. crie!
 2. criez!
 3. crions!
 4. crié
 5. criant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Übersetzung Matrix für crier:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
anreden aborder; accoster; appeler; arraisonner; crier; crier à; héler adresser; adresser la parole; s'adresser à
anrufen aborder; accoster; appeler; arraisonner; crier; crier à; héler appeler; donner un coup de fil; embaucher; engager; faire appel à; faire sonner; icône Appeler; inviter; sonnerie; téléphoner; téléphoner à quelqu'un
ansprechen aborder; accoster; appeler; arraisonner; crier; crier à; héler adresser; adresser la parole; appeler au sentiment; causer de; concerner; convaincre; discuter; débattre; enfiler; faire une saut à; influencer; parler de; réagir à; répondre à; s'adresser au sentiment; s'adresser à; se rapporter à; toucher
aufschreien criailler; crier; hurler; pousser de cris aigus; s'exclamer
bellen bouillonner; brailler; bêler; crier; faire rage; fulminer; gronder; gueuler; hurler; japper; mugir; se déchaîner; tempêter; tonner; tousser fort; vociférer glapir; japper
brüllen beugler; bouillonner; brailler; bêler; chialer; criailler; crier; faire rage; feuler; fulminer; geindre; glapir; gronder; gueuler; hurler; japper; mugir; piailler; pleurer; pleurnicher; pousser de cris aigus; pousser des cris perçants; rugir; s'exclamer; se déchaîner; tempêter; tonner; tousser fort; vociférer bouder; bouillonner; crier fort; faire du tapage; faire rage; fulminer; gronder; huer; hurler; injurier; insulter; lâcher des jurons; mugir; nager dans l'argent; râler contre; s'emporter; se déchaîner contre; se fâcher tout rouge; tempêter; tonner; tonner contre; vociférer; éclater; être en colère; être furieux
donnern bouillonner; brailler; bêler; crier; faire rage; fulminer; gronder; gueuler; hurler; japper; mugir; se déchaîner; tempêter; tonner; tousser fort; vociférer bouillonner; crier fort; détoner; faire claquer; faire de l'orage; faire du tapage; faire rage; fulminer; gronder; hurler; lâcher des jurons; mugir; râler contre; s'emporter; se déchaîner contre; se fâcher tout rouge; tempêter; tonner; tonner contre; éclater
dröhnen bouillonner; brailler; bêler; crier; faire rage; fulminer; gronder; gueuler; hurler; japper; mugir; se déchaîner; tempêter; tonner; tousser fort; vociférer trépider avec un grand bruit sourd
fegen bouillonner; brailler; bêler; crier; faire rage; fulminer; gronder; gueuler; hurler; japper; mugir; se déchaîner; tempêter; tonner; tousser fort; vociférer essuyer; se dépêcher; se presser; se précipiter; éponger
grassieren bouillonner; brailler; bêler; crier; faire rage; fulminer; gronder; gueuler; hurler; japper; mugir; se déchaîner; tempêter; tonner; tousser fort; vociférer
hausen bouillonner; brailler; bêler; crier; faire rage; fulminer; gronder; gueuler; hurler; japper; mugir; se déchaîner; tempêter; tonner; tousser fort; vociférer héberger; loger
herausschreien beugler; bouillonner; brailler; bêler; criailler; crier; faire rage; fulminer; glapir; gronder; gueuler; hurler; japper; mugir; piailler; pousser de cris aigus; rugir; s'exclamer; se déchaîner; tempêter; tonner; tousser fort; vociférer beugler; blatérer; bramer; bêler; déborder de joie; exulter; feuler; huer; hurler; larmoyer; pleurer; pousser des cris de joie; sangloter; triompher
heulen beugler; bouillonner; brailler; bêler; chialer; criailler; crier; faire rage; feuler; fulminer; geindre; glapir; gronder; gueuler; hurler; japper; mugir; piailler; pleurer; pleurnicher; pousser de cris aigus; pousser des cris perçants; rugir; se déchaîner; tempêter; tonner; tousser fort; vociférer beugler; blatérer; bramer; bêler; chialer; feuler; geindre; glapir; gémir; hurler; larmoyer; piailler; pleurer; pleurer misère; pleurnicher; répandre des larmes; sangloter; se moucher; verser des larmes; verser des pleurs
jagen bouillonner; brailler; bêler; crier; faire rage; fulminer; gronder; gueuler; hurler; japper; mugir; se déchaîner; tempêter; tonner; tousser fort; vociférer accourir; chasser; conduire rapidement; conduire vite; courir; faire de la course; faire de la vitesse; filer; foncer; galoper; hâter; pousser qn à se dépêcher; presser; précipiter; s'empresser; s'élancer; se dépêcher; se hâter; se presser; se précipiter; se rendre en hâte; se rendre en toute hâte; se ruer; sprinter; traquer
jauchzen beugler; crier; glapir; hurler; mugir; piailler; rugir déborder de joie; exulter; huer; pousser des cris de joie; triompher
johlen beugler; bouillonner; brailler; bêler; crier; faire rage; fulminer; glapir; gronder; gueuler; hurler; japper; mugir; piailler; rugir; se déchaîner; tempêter; tonner; tousser fort; vociférer déborder de joie; exulter; huer; pousser des cris de joie; triompher
jubeln beugler; crier; glapir; hurler; mugir; piailler; rugir acclamer; activer; aiguillonner; animer; applaudir; attiser; aviver; déborder de joie; encourager; exciter; exciter à; exulter; huer; inciter; ovationner; pousser des cris de joie; ranimer; stimuler; tisonner; triompher
keifen beugler; crier; glapir; hurler; mugir; piailler; rugir argumenter; faire rage; fulminer; injurier; insulter; râler contre; se chamailler; se disputer; se quereller; sortir de ses gonds; tempêter; vociférer
kläffen bouillonner; brailler; bêler; crier; faire rage; fulminer; gronder; gueuler; hurler; japper; mugir; se déchaîner; tempêter; tonner; tousser fort; vociférer glapir; japper
kreiden crier crayonner; enduire de craie
kreischen appeler; beugler; brailler; chialer; criailler; crier; feuler; geindre; glapir; hurler; mugir; pleurer; pleurnicher; pousser de cris aigus; pousser des cris perçants; rugir; s'exclamer
krähen crier
lautauf schreien appeler; beugler; crier; glapir; hurler; mugir; piailler; rugir déborder de joie; exulter; huer; pousser des cris de joie; triompher
plärren braire; criailler; crier; fulminer; gueuler; hurler; tempéter beugler; blatérer; brailler; bramer; bêler; feuler; gémir; hurler; larmoyer; pleurer; pleurnicher; répandre des larmes; sangloter; verser des pleurs
poltern bouillonner; brailler; bêler; crier; faire rage; fulminer; gronder; gueuler; hurler; japper; mugir; se déchaîner; tempêter; tonner; tousser fort; vociférer chahuter; crier fort; faire du remue-ménage; faire un bruit sourd; tempêter; tonner; tonner contre; traîner ses pieds
rasen bouillonner; brailler; bêler; crier; faire rage; fulminer; gronder; gueuler; hurler; japper; mugir; se déchaîner; tempêter; tonner; tousser fort; vociférer accélérer; bouder; bouillonner; conduire rapidement; conduire vite; courir; crier fort; faire de la course; faire de la vitesse; faire du tapage; faire rage; filer; foncer; fulminer; galoper; gronder; hurler; hâter; injurier; insulter; lâcher des jurons; mugir; prendre de la vitesse; presser; râler contre; s'emporter; s'empresser; se déchaîner contre; se dépêcher; se fâcher tout rouge; se hâter; se presser; se précipiter; se ruer; sprinter; tempêter; tonner; tonner contre; vociférer; éclater; être en colère; être furieux
rufen aborder; accoster; appeler; appeler à; convoquer; crier; crier à; héler; interpeller; inviter; invoquer; évoquer amener à soi; appeler; appeler à; assigner en justice; citer en justice; convoquer; engager; faire appel à; interpeller; intimer; invoquer; laisser venir; notifier; paraître devant le tribunal; remémorer; sommer; sommer de
sausen bouillonner; brailler; bêler; crier; faire rage; fulminer; gronder; gueuler; hurler; japper; mugir; se déchaîner; tempêter; tonner; tousser fort; vociférer baisser; bruire; couler; diminuer; décroître; faire un bruit léger; froisser; froufrouter; murmurer; s'affaisser; s'effoncer; s'écrouler; se plonger; siffler; sombrer; tomber
schallen bouillonner; brailler; bêler; crier; faire rage; fulminer; gronder; gueuler; hurler; japper; mugir; se déchaîner; tempêter; tonner; tousser fort; vociférer bouillonner; crier fort; faire du tapage; faire rage; fulminer; gronder; hurler; lâcher des jurons; mugir; produire du son; redire; renvoyer; retentir; rigoler; rire aux éclats; râler contre; répéter; résonner; résonner dans; réverbérer en echo; s'emporter; se déchaîner contre; se faire entendre; se faire l'echo de; se fâcher tout rouge; se répercuter; se tordre de rire; tempêter; tonner contre; trouver des échos; être audible
schreien appeler; beugler; bouillonner; brailler; braire; bêler; criailler; crier; faire rage; fulminer; glapir; gronder; gueuler; hurler; japper; mugir; piailler; rugir; se déchaîner; tempéter; tempêter; tonner; tousser fort; vociférer beugler; blatérer; bramer; bêler; chialer; déborder de joie; exulter; feuler; geindre; glapir; gémir; huer; hurler; larmoyer; piailler; pleurer; pleurer misère; pleurnicher; pousser des cris de joie; sangloter; triompher; verser des larmes
singen bouillonner; brailler; bêler; crier; faire rage; fulminer; gronder; gueuler; hurler; japper; mugir; se déchaîner; tempêter; tonner; tousser fort; vociférer chanter
skandieren bouillonner; brailler; bêler; crier; faire rage; fulminer; gronder; gueuler; hurler; japper; mugir; se déchaîner; tempêter; tonner; tousser fort; vociférer scander
toben beugler; bouillonner; brailler; bêler; crier; faire rage; fulminer; glapir; gronder; gueuler; hurler; japper; mugir; piailler; rugir; se déchaîner; tempêter; tonner; tousser fort; vociférer batifoler; bouder; bouillonner; crier fort; dire des cochonneries; dire des obscénités; déborder de joie; exulter; faire du bruit; faire du tapage; faire le diable; faire rage; folâtrer; fulminer; gronder; huer; hurler; injurier; insulter; jouer rudement; lâcher des jurons; mugir; pousser des cris de joie; râler contre; s'emporter; s'ébattre; se déchaîner contre; se fâcher tout rouge; tempêter; tonner contre; triompher; vociférer; éclater; être en colère; être furieux
tosen bouillonner; brailler; bêler; crier; faire rage; fulminer; gronder; gueuler; hurler; japper; mugir; se déchaîner; tempêter; tonner; tousser fort; vociférer bouder; bouillonner; crier fort; faire de l'orage; faire du tapage; faire rage; fulminer; gronder; hurler; injurier; insulter; lâcher des jurons; mugir; râler contre; s'emporter; se déchaîner contre; se fâcher tout rouge; tempêter; tonner; tonner contre; vociférer; éclater; être en colère; être furieux
weinen beugler; brailler; chialer; criailler; crier; feuler; geindre; glapir; hurler; mugir; pleurer; pleurnicher; pousser de cris aigus; pousser des cris perçants; rugir chialer; geindre; glapir; gémir; larmoyer; piailler; pleurer; pleurer misère; pleurnicher; répandre des larmes; verser des larmes; verser des pleurs
wettern bouillonner; brailler; bêler; crier; faire rage; fulminer; gronder; gueuler; hurler; japper; mugir; se déchaîner; tempêter; tonner; tousser fort; vociférer chicaner; contrarier; dire des cochonneries; dire des obscénités; faire de l'orage; faire du tapage; faire rage; fulminer; hurler; injurier; insulter; mugir; proférer; proférer des injures; rouspéter; râler; râler contre; se disputer; se quereller; tempêter contre qn; tonner; traiter quelqu'un de tous les noms; vociférer; vociférer contre qn.
wüten bouillonner; brailler; bêler; crier; faire rage; fulminer; gronder; gueuler; hurler; japper; mugir; se déchaîner; tempêter; tonner; tousser fort; vociférer bouder; bouillonner; crier fort; faire du tapage; faire rage; fulminer; gronder; hurler; injurier; insulter; lâcher des jurons; mugir; râler contre; s'emporter; se déchaîner contre; se fâcher tout rouge; tempêter; tonner; tonner contre; vociférer; éclater; être en colère; être furieux
zischen bouillonner; brailler; bêler; crier; faire rage; fulminer; gronder; gueuler; hurler

Synonyms for "crier":


Wiktionary Übersetzungen für crier:

crier crier
 1. seine Stimme sehr laut hören lassen
 2. (intransitiv) etwas durch (lautes) Rufen zu übertönen versuchen
 3. einen plötzlichen, lauten Ruf ausstoßen (zum Beispiel Schmerzschrei)
verb
 1. einen Schrei mit lauter, hoch Stimme ausstoßen
 2. intransitiv, meist nur in Bezug auf Esel: die Stimme erklingen lassen
 3. wütend reden, aufgebracht herumschreien
 4. (intransitiv) Tränen vergießen

Cross Translation:
FromToVia
crier rufen call — to cry or shout
crier schreien cry — intransitive: to shout, scream, yell
crier schreien scream — to make the sound of a scream
crier schreien shout — to utter a sudden and loud outcry
crier schreien shout — to utter with a shout
crier kreischen shriek — to utter a loud, sharp, shrill sound or cry
crier kreischen squeal — to scream a high-pitched squeal
crier schreien yell — shout (verb)
crier rufen roepen — met verheffing van stem de aandacht van iemand trachten te verkrijgen
crier kreischen krijsen — luidkeels schreeuwend een hoog geluid voortbrengen

Verwandte Übersetzungen für crier