Übersicht
Französisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. d'un an:


Französisch

Detailübersetzungen für d'un an (Französisch) ins Deutsch

d'un an:

d'un an Adjektiv

  1. d'un an (annuel; annal; âgé d'un an)
  2. d'un an

Übersetzung Matrix für d'un an:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
einjährig annal; annuel; d'un an; âgé d'un an
einjährige d'un an

Verwandte Übersetzungen für d'un an