Französisch

Detailübersetzungen für expulser (Französisch) ins Deutsch

expulser:

expulser Verb (expulse, expulses, expulsons, expulsez, )

 1. expulser (éloigner; renvoyer; écarter; )
  entfernen; wegtun; vertreiben; wegschaffen; beseitigen; fortschaffen; fortbringen
  • entfernen Verb (entferne, entfernst, entfernt, entfernte, entferntet, entfernt)
  • wegtun Verb (tue weg, tust weg, tut weg, tat weg, tatet weg, weggetan)
  • vertreiben Verb (vertreibe, vertreibst, vertreibt, vertrieb, vertriebt, vertrieben)
  • wegschaffen Verb (schaffe weg, schaffst weg, schafft weg, schaffte weg, schafftet weg, weggeschafft)
  • beseitigen Verb (beseitige, beseitigst, beseitigt, beseitigte, beseitigtet, beseitigt)
  • fortschaffen Verb (schaffe fort, schaffst fort, schafft fort, schaffte fort, schafftet fort, fortgeschafft)
  • fortbringen Verb (bringe fort, bringst fort, bringt fort, brachte fort, brachtet fort, fortgebracht)
 2. expulser (déporter)
  ausweisen; zwangsverschicken; deportieren
  • ausweisen Verb (weise aus, weist aus, wies aus, wiest aus, ausgewiesen)
  • deportieren Verb (deportiere, deportierst, deportiert, deportierte, deportiertet, deportiert)
 3. expulser (mettre au ban; bannir; chasser; exiler; exorciser)
  verbannen; ausstossen
  • verbannen Verb (verbanne, verbannst, verbannt, verbannte, verbanntet, verbannt)
  • ausstossen Verb
 4. expulser (montrer la porte à)
  ausweisen; abschieben
  • ausweisen Verb (weise aus, weist aus, wies aus, wiest aus, ausgewiesen)
  • abschieben Verb (schiebe ab, schiebst ab, schiebt ab, schob ab, schobt ab, abgeschoben)
 5. expulser (chasser)
  austreiben
  • austreiben Verb (treibe aus, treibst aus, treibt aus, trieb aus, triebt aus, ausgetrieben)
 6. expulser (éjecter; flanquer à la porte; exclure; jeter dehors; vider)
  auswerfen; auslegen; ausscheiden
  • auswerfen Verb (werfe aus, wirfst aus, wirft aus, warf aus, warft aus, ausgeworfen)
  • auslegen Verb (lege aus, legst aus, legt aus, legte aus, legtet aus, ausgelegt)
  • ausscheiden Verb (scheide aus, scheidest aus, scheidet aus, scheidete aus, scheidetet aus, asugescheidet)
 7. expulser (chasser à coups de pied; jeter; déguerpir)

Konjugationen für expulser:

Présent
 1. expulse
 2. expulses
 3. expulse
 4. expulsons
 5. expulsez
 6. expulsent
imparfait
 1. expulsais
 2. expulsais
 3. expulsait
 4. expulsions
 5. expulsiez
 6. expulsaient
passé simple
 1. expulsai
 2. expulsas
 3. expulsa
 4. expulsâmes
 5. expulsâtes
 6. expulsèrent
futur simple
 1. expulserai
 2. expulseras
 3. expulsera
 4. expulserons
 5. expulserez
 6. expulseront
subjonctif présent
 1. que j'expulse
 2. que tu expulses
 3. qu'il expulse
 4. que nous expulsions
 5. que vous expulsiez
 6. qu'ils expulsent
conditionnel présent
 1. expulserais
 2. expulserais
 3. expulserait
 4. expulserions
 5. expulseriez
 6. expulseraient
passé composé
 1. ai expulsé
 2. as expulsé
 3. a expulsé
 4. avons expulsé
 5. avez expulsé
 6. ont expulsé
divers
 1. expulse!
 2. expulsez!
 3. expulsons!
 4. expulsé
 5. expulsant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Übersetzung Matrix für expulser:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
abschieben expulser; montrer la porte à congédier; décharger; démettre; détourner; licencier; refuser; rejeter; rejeter sur; renvoyer; repousser; éconduire
auslegen exclure; expulser; flanquer à la porte; jeter dehors; vider; éjecter avancer; avoir en vue; avoir l'intention de; commenter; compter faire; déployer; expliquer; exposer; préparer; prêter; répandre; éclaircir; étaler; étendre
ausscheiden exclure; expulser; flanquer à la porte; jeter dehors; vider; éjecter abandonner; abdiquer; arrêter; cesser; débrancher; débrayer; décharger; déconnecter; décrocher; défaire; dégager; dégrafer; démissioner; démissionner; déporter; déserter; détacher; dételer; déverser; dévisser; excréter; laisser; partir; prendre son congé; quitter; renoncer à; s'en aller; se désaffilier; se retirer; sortir; éjecter; évacuer; être éliminé
ausstossen bannir; chasser; exiler; exorciser; expulser; mettre au ban
austreiben chasser; expulser coucher; déposer; mettre; naviguer; placer; planter; poser; prendre le bâteau; situer; stationner
ausweisen déporter; expulser; montrer la porte à identifier; légitimer
auswerfen exclure; expulser; flanquer à la porte; jeter dehors; vider; éjecter éjecter
beseitigen aliéner; chasser; expulser; renvoyer; repousser; se débarrasser de; écarter; éloigner bricoler; congédier; desservir; débarrasser; débarrasser la table; débrider; décharger; dégarnir; dégréer; démanteler; démettre; démonter; jeter; nettoyer; repousser; s'éloigner; écarter; évacuer
deportieren déporter; expulser
entfernen aliéner; chasser; expulser; renvoyer; repousser; se débarrasser de; écarter; éloigner aller chercher; améliorer; collecter; congédier; débrider; décharger; dégarnir; dégréer; démanteler; démettre; démonter; emporter; enlever; jeter; lever; prendre; ramasser; recueillir; repousser; s'éloigner; supprimer; écarter; évacuer
fortbringen aliéner; chasser; expulser; renvoyer; repousser; se débarrasser de; écarter; éloigner déporter; emmener; emporter; porter; remporter
fortschaffen aliéner; chasser; expulser; renvoyer; repousser; se débarrasser de; écarter; éloigner avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; blâmer; condamner; critiquer; débrider; dégarnir; dégréer; démanteler; démonter; déporter; déshonorer; emmener; emporter; jeter quelque chose aux pieds de; porter; remporter; repousser; reprocher; réprimander; s'éloigner; vitupérer; écarter; évacuer
hinabstossen chasser à coups de pied; déguerpir; expulser; jeter pousser de
verbannen bannir; chasser; exiler; exorciser; expulser; mettre au ban
vertreiben aliéner; chasser; expulser; renvoyer; repousser; se débarrasser de; écarter; éloigner chasser de; négocier; traiter; vendre
wegschaffen aliéner; chasser; expulser; renvoyer; repousser; se débarrasser de; écarter; éloigner avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; blâmer; condamner; critiquer; débrider; dégarnir; dégréer; démanteler; démonter; déporter; déshonorer; emmener; emporter; jeter quelque chose aux pieds de; perdre; porter; remporter; repousser; reprocher; réprimander; s'éloigner; vitupérer; écarter; égarer; évacuer
wegtun aliéner; chasser; expulser; renvoyer; repousser; se débarrasser de; écarter; éloigner
zwangsverschicken déporter; expulser

Synonyms for "expulser":


Wiktionary Übersetzungen für expulser:

expulser
verb
 1. jemanden ausweisen: des Landes verweisen
 2. jemanden ins Ausland ausweisen
 1. jemanden oder etwas dazu zwingen, einen Ort zu verlassen

Cross Translation:
FromToVia
expulser ausweisen; auswerfen eject — to compel to leave
expulser vertreiben; verweisen; ausweisen evict — to expel
expulser verjagen expel — to eject
expulser ausweisen expel — to remove from membership
expulser deportieren; abschieben; verbannen expel — to deport
expulser verdrängen; vertreiben oust — to expel; to remove
expulser hinaussetzen; ausweisen uitzetten — iemand dwingen een gebied of gebouw te verlaten
expulser ausweisen uitwijzen — na een juridisch proces naar een ander land sturen