Übersicht
Französisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. certains:
  2. Wiktionary:


Französisch

Detailübersetzungen für certains (Französisch) ins Englisch

certains:

certains Adjektiv

  1. certains (quelques)
    certain; a few; some; a couple of

Übersetzung Matrix für certains:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
a couple of certains; quelques
a few certains; quelques
certain certains; quelques absolu; absolument; assurément; catégorique; catégoriquement; certain; certainement; complètement; d'une façon décidée; décidé; effectif; effectivement; ferme; final; formel; formellement; inconditionnel; inconditionnellement; incontestable; incontestablement; indubitable; indéniable; pertinemment; pertinent; positivement; réel; réellement; sans aucun doute; sans conditions; sans doute; sans réserve; sûr; sûrement; véritable; véritablement
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
a few quelque; un peu
some quelque; quelques; un peu
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
some certains; quelques

Synonyms for "certains":


Wiktionary Übersetzungen für certains:

certains
en-det
  1. certain proportion of

Cross Translation:
FromToVia
certains some sommige — een onbepaald, meestal klein aantal
certains some enkele — een onbepaald, meestal klein aantal