Übersicht
Französisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. gigot d'agneau:


Französisch

Detailübersetzungen für gigot d'agneau (Französisch) ins Englisch

gigot d'agneau:

gigot d'agneau [le ~] Nomen

  1. le gigot d'agneau (gigot de mouton; agneau; rôti d'agneau; viande d'agneau)
    the leg of lamb

Übersetzung Matrix für gigot d'agneau:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
leg of lamb agneau; gigot d'agneau; gigot de mouton; rôti d'agneau; viande d'agneau gigot de mouton