Übersicht


Französisch

Detailübersetzungen für ériger (Französisch) ins Niederländisch

ériger:

ériger Verb (érige, ériges, érigeons, érigez, )

 1. ériger (fonder; établir; instaurer; )
  oprichten; stichten; instellen; invoeren
  • oprichten Verb (richt op, richtte op, richtten op, opgericht)
  • stichten Verb (sticht, stichtte, stichtten, gesticht)
  • instellen Verb (stel in, stelt in, stelde in, stelden in, ingesteld)
  • invoeren Verb (voer in, voert in, voerde in, voerden in, ingevoerd)
 2. ériger (construire; bâtir; dresser; édifier)
  bouwen; construeren
  • bouwen Verb (bouw, bouwt, bouwde, bouwden, gebouwd)
  • construeren Verb (construeer, construeert, construeerde, construeerden, geconstrueerd)
 3. ériger (construire; fonder; bâtir; édifier; lancer)
  bouwen; opbouwen
  • bouwen Verb (bouw, bouwt, bouwde, bouwden, gebouwd)
  • opbouwen Verb (bouw op, bouwt op, bouwde op, bouwden op, opgebouwd)
 4. ériger (mettre quelque chose debout; construire; dresser; édifier; bâtir)
  oprichten; optrekken; overeindzetten
  • oprichten Verb (richt op, richtte op, richtten op, opgericht)
  • optrekken Verb (trek op, trekt op, trok op, trokken op, opgetrokken)
  • overeindzetten Verb (zet overeind, zette overeind, zetten overeind, overeind gezet)
 5. ériger (aménager; arranger; organiser; )
  regelen; arrangeren; iets op touw zetten
 6. ériger (baser; fonder; établir; )
  grondvesten; funderen; gronden
  • grondvesten Verb (grondvest, grondvestte, grondvestten, gegrondvest)
  • funderen Verb (fundeer, fundeert, fundeerde, fundeerden, gefundeerd)
  • gronden Verb (grond, grondt, grondde, grondden, gegrond)

Konjugationen für ériger:

Présent
 1. érige
 2. ériges
 3. érige
 4. érigeons
 5. érigez
 6. érigent
imparfait
 1. érigeais
 2. érigeais
 3. érigeait
 4. érigions
 5. érigiez
 6. érigeaient
passé simple
 1. érigeai
 2. érigeas
 3. érigea
 4. érigeâmes
 5. érigeâtes
 6. érigèrent
futur simple
 1. érigerai
 2. érigeras
 3. érigera
 4. érigerons
 5. érigerez
 6. érigeront
subjonctif présent
 1. que j'érige
 2. que tu ériges
 3. qu'il érige
 4. que nous érigions
 5. que vous érigiez
 6. qu'ils érigent
conditionnel présent
 1. érigerais
 2. érigerais
 3. érigerait
 4. érigerions
 5. érigeriez
 6. érigeraient
passé composé
 1. ai érigé
 2. as érigé
 3. a érigé
 4. avons érigé
 5. avez érigé
 6. ont érigé
divers
 1. érige!
 2. érigez!
 3. érigeons!
 4. érigé
 5. érigeant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Übersetzung Matrix für ériger:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
instellen mise au point; réglage
opbouwen composition; constitution; construction; rendu; structure; édification
optrekken accélération; démarrage
regelen organisation; réglage
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
arrangeren aménager; arranger; commencer; construire; créer; dresser; fonder; lancer; organiser; édifier; ériger arranger; catégoriser; classer; classifier; convenir; ficher; grouper; orchestrer; organiser; repartir; systématiser
bouwen bâtir; construire; dresser; fonder; lancer; édifier; ériger
construeren bâtir; construire; dresser; édifier; ériger
funderen baser; dresser; fonder; instaurer; s'établir; édifier; élever; ériger; établir appuyer; asseoir; baser; faire une substruction de pilotis; fonder; s'établir; établir
gronden baser; dresser; fonder; instaurer; s'établir; édifier; élever; ériger; établir abreuver; baser; fonder; s'établir; établir
grondvesten baser; dresser; fonder; instaurer; s'établir; édifier; élever; ériger; établir
iets op touw zetten aménager; arranger; commencer; construire; créer; dresser; fonder; lancer; organiser; édifier; ériger
instellen dresser; fonder; instaurer; édifier; élever; ériger; établir régler
invoeren dresser; fonder; instaurer; édifier; élever; ériger; établir entrer; entrer dans; importer
opbouwen bâtir; construire; fonder; lancer; édifier; ériger
oprichten bâtir; construire; dresser; fonder; instaurer; mettre quelque chose debout; édifier; élever; ériger; établir
optrekken bâtir; construire; dresser; mettre quelque chose debout; édifier; ériger fréquenter; voir quelq'un
overeindzetten bâtir; construire; dresser; mettre quelque chose debout; édifier; ériger
regelen aménager; arranger; commencer; construire; créer; dresser; fonder; lancer; organiser; édifier; ériger achever; adapter; ajuster; arranger; convenir; finir; organiser; raccommoder; régler; terminer
stichten dresser; fonder; instaurer; édifier; élever; ériger; établir

Synonyms for "ériger":


Wiktionary Übersetzungen für ériger:


Cross Translation:
FromToVia
ériger oprichten; verheffen rear — to lift, raise etc. physically
ériger verheffen rear — to lift spiritually