Übersicht
Französisch nach Niederländisch:   mehr Daten
  1. évadé:


Französisch

Detailübersetzungen für évadé (Französisch) ins Niederländisch

évadé:

évadé Adjektiv

  1. évadé (échappé)

Übersetzung Matrix für évadé:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ontsnapt échappé; évadé
uitgebroken échappé; évadé

Synonyms for "évadé":