Übersicht
Französisch nach Niederländisch:   mehr Daten
 1. compenser:
 2. Wiktionary:


Französisch

Detailübersetzungen für compenser (Französisch) ins Niederländisch

compenser:

compenser Verb (compense, compenses, compensons, compensez, )

 1. compenser (couvrir; corriger)
  compenseren; vergoeden; goedmaken
  • compenseren Verb (compenseer, compenseert, compenseerde, compenseerden, gecompenseerd)
  • vergoeden Verb (vergoed, vergoedt, vergoedde, vergoedden, vergoed)
  • goedmaken Verb (maak goed, maakt goed, maakte goed, maakten goed, goedgemaakt)
 2. compenser (faire rattraper; faire récupérer; réparer)
  goedmaken; bijspijkeren; inhalen
  • goedmaken Verb (maak goed, maakt goed, maakte goed, maakten goed, goedgemaakt)
  • bijspijkeren Verb (spijker bij, spijkert bij, spijkerde bij, spijkerden bij, bijgespijkerd)
  • inhalen Verb (haal in, haalt in, haalde in, haalden in, ingehaald)
 3. compenser
  opwegen
  • opwegen Verb (weeg op, weegt op, woog op, wogen op, opgewogen)
 4. compenser
  verrekenen
  • verrekenen Verb (verreken, verrekent, verrekende, verrekenden, verrekend)

Konjugationen für compenser:

Présent
 1. compense
 2. compenses
 3. compense
 4. compensons
 5. compensez
 6. compensent
imparfait
 1. compensais
 2. compensais
 3. compensait
 4. compensions
 5. compensiez
 6. compensaient
passé simple
 1. compensai
 2. compensas
 3. compensa
 4. compensâmes
 5. compensâtes
 6. compensèrent
futur simple
 1. compenserai
 2. compenseras
 3. compensera
 4. compenserons
 5. compenserez
 6. compenseront
subjonctif présent
 1. que je compense
 2. que tu compenses
 3. qu'il compense
 4. que nous compensions
 5. que vous compensiez
 6. qu'ils compensent
conditionnel présent
 1. compenserais
 2. compenserais
 3. compenserait
 4. compenserions
 5. compenseriez
 6. compenseraient
passé composé
 1. ai compensé
 2. as compensé
 3. a compensé
 4. avons compensé
 5. avez compensé
 6. ont compensé
divers
 1. compense!
 2. compensez!
 3. compensons!
 4. compensé
 5. compensant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Übersetzung Matrix für compenser:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
compenseren compensation
goedmaken compensation; dédommagement; indemnité
inhalen rattrapage
vergoeden compensation
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bijspijkeren compenser; faire rattraper; faire récupérer; réparer
compenseren compenser; corriger; couvrir
goedmaken compenser; corriger; couvrir; faire rattraper; faire récupérer; réparer adapter; ajuster; aller mieux; améliorer; arranger; concilier; dépanner; faire un prix d'ami à quelqu'un; mettre au point; perfectionner; pistonner; raccommoder; rapiécer; reconstituer; redresser; remettre en état; renouer; renouveler; restaurer; revitaliser; réconcilier; régler; régénérer; rénover; réparer; résoudre un malentendu; rétablir; se racheter
inhalen compenser; faire rattraper; faire récupérer; réparer doubler; dépasser; engranger; passer; passer devant; rattraper; rejoindre; rentrer; récupérer
opwegen compenser
vergoeden compenser; corriger; couvrir acheter; dédommager; indemniser; racheter; rembourser; restituer
verrekenen compenser acquitter; décompter; déduire; faire un mauvais calcul; mal calculer; payer; porter en compte; retenir; régler; se tromper; solder

Synonyms for "compenser":


Wiktionary Übersetzungen für compenser:

compenser compenser
verb
 1. iets goed (proberen te) maken, terug in balans brengen
 2. aan iemand compensatie verlenen voor gemaakte kosten of geleden schade