Französisch

Detailübersetzungen für créer (Französisch) ins Niederländisch

créer:

créer Verb (crée, crées, créons, créez, )

 1. créer (faire; fabriquer; construire; )
  maken; scheppen; in het leven roepen
  • maken Verb (maak, maakt, maakte, maakten, gemaakt)
  • scheppen Verb (schep, schept, schepte, schepten, geschept)
  • in het leven roepen Verb (roep in het leven, roept in het leven, riep in het leven, riepen in het leven, in het leven geroepen)
 2. créer (produire; fabriquer)
  produceren; maken; vervaardigen; voortbrengen; fabriceren
  • produceren Verb (produceer, produceert, produceerde, produceerden, geproduceerd)
  • maken Verb (maak, maakt, maakte, maakten, gemaakt)
  • voortbrengen Verb (breng voort, brengt voort, bracht voort, brachten voort, voortgebracht)
  • fabriceren Verb (fabriceer, fabriceert, fabriceerde, fabriceerden, gefabriceerd)
 3. créer (former; établir)
  formeren
  • formeren Verb (formeer, formeert, formeerde, formeerden, geformeerd)
 4. créer (réaliser; faire)
  tot stand brengen; voor elkaar krijgen
 5. créer (aménager; arranger; organiser; )
  regelen; arrangeren; iets op touw zetten
 6. créer
  maken
  • maken Verb (maak, maakt, maakte, maakten, gemaakt)
 7. créer
  trekken
  • trekken Verb (trek, trekt, trok, trokken, getrokken)

Konjugationen für créer:

Présent
 1. crée
 2. crées
 3. crée
 4. créons
 5. créez
 6. créent
imparfait
 1. créais
 2. créais
 3. créait
 4. créions
 5. créiez
 6. créaient
passé simple
 1. créai
 2. créas
 3. créa
 4. créâmes
 5. créâtes
 6. créèrent
futur simple
 1. créerai
 2. créeras
 3. créera
 4. créerons
 5. créerez
 6. créeront
subjonctif présent
 1. que je crée
 2. que tu crées
 3. qu'il crée
 4. que nous créions
 5. que vous créiez
 6. qu'ils créent
conditionnel présent
 1. créerais
 2. créerais
 3. créerait
 4. créerions
 5. créeriez
 6. créeraient
passé composé
 1. ai créé
 2. as créé
 3. a créé
 4. avons créé
 5. avez créé
 6. ont créé
divers
 1. crée!
 2. créez!
 3. créons!
 4. créé
 5. créant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Übersetzung Matrix für créer:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
fabriceren fabrication; réalisation
maken confection; création; fabrication; production; réalisation; élaboration
produceren fabrication; réalisation
regelen organisation; réglage
scheppen bêches; création; fabrication; pelles
vervaardigen fabrication; réalisation
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
arrangeren aménager; arranger; commencer; construire; créer; dresser; fonder; lancer; organiser; édifier; ériger arranger; catégoriser; classer; classifier; convenir; ficher; grouper; orchestrer; organiser; repartir; systématiser
fabriceren créer; fabriquer; produire
formeren créer; former; établir
iets op touw zetten aménager; arranger; commencer; construire; créer; dresser; fonder; lancer; organiser; édifier; ériger
in het leven roepen concevoir; confectionner; construire; créer; fabriquer; faire; former; réaliser; élaborer
maken concevoir; confectionner; construire; créer; fabriquer; faire; former; produire; réaliser; élaborer adapter; ajuster; dépanner; faire un prix d'ami à quelqu'un; façonner; former; mettre au point; modeler; mouler; pistonner; raccommoder; rapiécer; reconstituer; remettre en état; renouveler; restaurer; régler; rénover; réparer; rétablir
produceren créer; fabriquer; produire
regelen aménager; arranger; commencer; construire; créer; dresser; fonder; lancer; organiser; édifier; ériger achever; adapter; ajuster; arranger; convenir; finir; organiser; raccommoder; régler; terminer
scheppen concevoir; confectionner; construire; créer; fabriquer; faire; former; réaliser; élaborer déterrer; exhumer; manger à la cuiller
tot stand brengen créer; faire; réaliser
trekken créer arracher; donner une secousse; entraîner; errer; parcourir; tirer; tirer fort; tracter; traverser; traîner; vagabonder; vaguer; voyager
vervaardigen créer; fabriquer; produire façonner; former; modeler; mouler
voor elkaar krijgen créer; faire; réaliser accomplir; achever; arranger; arriver; arriver à; effectuer; exécuter; finir; parvenir; parvenir à; réaliser; réussir; réussir à achever; réussir à faire; savoir s'y prendre
voortbrengen créer; fabriquer; produire accoucher; cultiver; produire

Synonyms for "créer":


Wiktionary Übersetzungen für créer:

créer
verb
 1. tirer quelque chose du néant, faire de rien quelque chose.
créer
verb
 1. een nieuw exemplaar van iets maken, voornamelijk op een computer
 2. iets nieuws maken, iets scheppen
 3. het doen ontstaan uit niets

Cross Translation:
FromToVia
créer maken; scheppen; creëren create — to put into existence
créer ontwikkelen develop — to create
créer ontwerpen entwerfen — etwas in seinen Grundzügen entwickeln
créer vervaardigen erstellen — etwas herstellen, erbauen, errichten
créer scheppen schaffen — etwas künstlerisch oder handwerklich erzeugen