Übersicht
Französisch nach Niederländisch:   mehr Daten
 1. liberalisér:


Französisch

Detailübersetzungen für liberalisér (Französisch) ins Niederländisch

liberalisér:

liberalisér Verb

 1. liberalisér (libérer; dégager; affranchir; )
  vrijmaken; bevrijden; emanciperen; vrijvechten; verlossen; banen
  • vrijmaken Verb (maak vrij, maakt vrij, maakte vrij, maakten vrij, vrijgemaakt)
  • bevrijden Verb (bevrijd, bevrijdt, bevrijdde, bevrijdden, bevrijd)
  • vrijvechten Verb (vecht vrij, vocht vrij, vochten vrij, vrijgevochten)
  • verlossen Verb (verlos, verlost, verloste, verlosten, verlost)
  • banen Verb (baan, baant, baande, baanden, gebaand)

Übersetzung Matrix für liberalisér:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bevrijden libération; relâchement
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
banen affranchir; dégager; désencombrer; laisser libre; liberalisér; libérer; mettre en liberté
bevrijden affranchir; dégager; désencombrer; laisser libre; liberalisér; libérer; mettre en liberté affranchir; déchaîner; délivrer; exempter; laisser; laisser aller; laisser libre; libérer; lâcher; mettre en liberté; relâcher; soulager
emanciperen affranchir; dégager; désencombrer; laisser libre; liberalisér; libérer; mettre en liberté
verlossen affranchir; dégager; désencombrer; laisser libre; liberalisér; libérer; mettre en liberté délivrer; exempter; laisser libre; libérer; lâcher; relâcher; sauver; soulager
vrijmaken affranchir; dégager; désencombrer; laisser libre; liberalisér; libérer; mettre en liberté
vrijvechten affranchir; dégager; désencombrer; laisser libre; liberalisér; libérer; mettre en liberté