Übersicht
Französisch nach Niederländisch:   mehr Daten
 1. méditer:
 2. Wiktionary:


Französisch

Detailübersetzungen für méditer (Französisch) ins Niederländisch

méditer:

méditer Verb (médite, médites, méditons, méditez, )

 1. méditer (considérer; envisager; peser; )
  beschouwen; overwegen; overdenken; afwegen
  • beschouwen Verb (beschouw, beschouwt, beschouwde, beschouwden, beschouwd)
  • overwegen Verb (overweeg, overweegt, overwoog, overwogen, overwogen)
  • overdenken Verb (overdenk, overdenkt, overdacht, overdachten, overdacht)
  • afwegen Verb (weeg af, weegt af, woog af, wogen af, afgewogen)
 2. méditer (contempler; envisager; considérer; examiner; délibérer)
  doordenken
  • doordenken Verb (denk door, denkt door, dacht door, dachten door, doorgedacht)
 3. méditer (considérer; réfléchir; songer; être pensif)
  beschouwen; nadenken; overdenken; overpeinzen; bedenken; bespiegelen; peinzen
  • beschouwen Verb (beschouw, beschouwt, beschouwde, beschouwden, beschouwd)
  • nadenken Verb (denk na, denkt na, dacht na, dachten na, nagedacht)
  • overdenken Verb (overdenk, overdenkt, overdacht, overdachten, overdacht)
  • overpeinzen Verb (overpeins, overpeinst, overpeinsde, overpeinsden, overpeinsd)
  • bedenken Verb (bedenk, bedenkt, bedacht, bedachten, bedacht)
  • bespiegelen Verb (bespiegel, bespiegelt, bespiegelde, bespiegelden, bespiegeld)
  • peinzen Verb (peins, peinst, peinsde, peinsden, gepeinsd)
 4. méditer (se creuser la cervelle; penser; réfléchir; )
  nadenken; prakkiseren; peinzen; piekeren
  • nadenken Verb (denk na, denkt na, dacht na, dachten na, nagedacht)
  • peinzen Verb (peins, peinst, peinsde, peinsden, gepeinsd)
  • piekeren Verb (pieker, piekert, piekerde, piekerden, gepiekerd)

Konjugationen für méditer:

Présent
 1. médite
 2. médites
 3. médite
 4. méditons
 5. méditez
 6. méditent
imparfait
 1. méditais
 2. méditais
 3. méditait
 4. méditions
 5. méditiez
 6. méditaient
passé simple
 1. méditai
 2. méditas
 3. médita
 4. méditâmes
 5. méditâtes
 6. méditèrent
futur simple
 1. méditerai
 2. méditeras
 3. méditera
 4. méditerons
 5. méditerez
 6. méditeront
subjonctif présent
 1. que je médite
 2. que tu médites
 3. qu'il médite
 4. que nous méditions
 5. que vous méditiez
 6. qu'ils méditent
conditionnel présent
 1. méditerais
 2. méditerais
 3. méditerait
 4. méditerions
 5. méditeriez
 6. méditeraient
passé composé
 1. ai médité
 2. as médité
 3. a médité
 4. avons médité
 5. avez médité
 6. ont médité
divers
 1. médite!
 2. méditez!
 3. méditons!
 4. médité
 5. méditant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Übersetzung Matrix für méditer:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
afwegen considération
bespiegelen contemplation; regard
overwegen considération
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
afwegen considérer; contempler; délibérer; envisager; examiner; méditer; peser apprécier; conjecturer; considérer; deviner; déterminer; estimer; faire une expertise; fixer; peser; peser avec soin; prévaloir; repeser; taxer; évaluer
bedenken considérer; méditer; réfléchir; songer; être pensif concevoir un plan; fabuler; imaginer; penser à; planifier; projeter; préparer; se rappeler; se souvenir de; tramer
beschouwen considérer; contempler; délibérer; envisager; examiner; méditer; peser; réfléchir; songer; être pensif
bespiegelen considérer; méditer; réfléchir; songer; être pensif
doordenken considérer; contempler; délibérer; envisager; examiner; méditer
nadenken carburer; cogiter; considérer; méditer; penser; remâcher; ruminer; réfléchir; réfléchir profondément; se biler; se creuser la cervelle; se fatiguer les méninges; se presser le citron; se torturer l'esprit; se tracasser; songer; être pensif
overdenken considérer; contempler; délibérer; envisager; examiner; méditer; peser; réfléchir; songer; être pensif apprécier; conjecturer; considérer; deviner; déterminer; estimer; faire une expertise; fixer; peser; prévaloir; repeser; taxer; évaluer
overpeinzen considérer; méditer; réfléchir; songer; être pensif
overwegen considérer; contempler; délibérer; envisager; examiner; méditer; peser apprécier; conférer; conjecturer; considérer; deviner; débattre; délibérer; déterminer; estimer; faire une expertise; fixer; prévaloir; repeser; réfléchir; taxer; évaluer
peinzen carburer; cogiter; considérer; méditer; penser; remâcher; ruminer; réfléchir; réfléchir profondément; se biler; se creuser la cervelle; se fatiguer les méninges; se presser le citron; se torturer l'esprit; se tracasser; songer; être pensif
piekeren carburer; cogiter; méditer; penser; remâcher; ruminer; réfléchir; réfléchir profondément; se biler; se creuser la cervelle; se fatiguer les méninges; se presser le citron; se torturer l'esprit; se tracasser
prakkiseren carburer; cogiter; méditer; penser; remâcher; ruminer; réfléchir; réfléchir profondément; se biler; se creuser la cervelle; se fatiguer les méninges; se presser le citron; se torturer l'esprit; se tracasser

Synonyms for "méditer":


Wiktionary Übersetzungen für méditer:

méditer
verb
 1. réfléchir sur quelque chose, l’examiner mûrement, de manière à l’approfondir.
méditer
verb
 1. in zichzelf keren om de diepste werkelijkheid te ervaren

Cross Translation:
FromToVia
méditer mediteren meditieren(bildungssprachlich) über etwas nachdenken

Verwandte Übersetzungen für méditer