Übersicht


Französisch

Detailübersetzungen für mettre de côté (Französisch) ins Niederländisch

mettre de côté:

mettre de côté Verb

 1. mettre de côté (entasser; stocker; amasser; )
  hamsteren; potten; opzij leggen; oppotten
  • hamsteren Verb (hamster, hamstert, hamsterde, hamsterden, gehamsterd)
  • potten Verb (pot, potte, potten, gepot)
  • opzij leggen Verb (leg opzij, legt opzij, legde opzij, legden opzij, opzij gelegd)
  • oppotten Verb (pot op, potte op, potten op, opgepot)
 2. mettre de côté
  opzijzetten
  • opzijzetten Verb (zet opzij, zette opzij, zetten opzij, opzij gezet)
 3. mettre de côté (réserver; mettre à part; retenir; )
  voorbehouden; reserveren
  • voorbehouden Verb (behoud voor, behoudt voor, behield voor, behielden voor, voorbehouden)
  • reserveren Verb (reserveer, reserveert, reserveerde, reserveerden, gereserveerd)
 4. mettre de côté (garder; ranger)
  bewaren; opzij leggen; wegzetten
  • bewaren Verb (bewaar, bewaart, bewaarde, bewaarden, bewaard)
  • opzij leggen Verb (leg opzij, legt opzij, legde opzij, legden opzij, opzij gelegd)
  • wegzetten Verb (zet weg, zette weg, zetten weg, weggezet)
 5. mettre de côté (mettre à l'écart; séparer; isoler)
  afzonderen; isoleren; apart zetten
  • afzonderen Verb (zonder af, zondert af, zonderde af, zonderden af, afgezonderd)
  • isoleren Verb (isoleer, isoleert, isoleerde, isoleerden, geïsoleerd)
 6. mettre de côté (accumuler; rassembler; collectionner; )
  sparen; op bankrekening zetten
 7. mettre de côté (ranger; mettre dans un armoire ou dans un tiroir; enfermer; renfermer)
  opbergen; wegbergen
  • opbergen Verb (berg op, bergt op, borg op, borgen op, opgeborgen)
  • wegbergen Verb (berg weg, bergt weg, borg weg, borgen weg, weggeborgen)
 8. mettre de côté (épargner; économiser)
  opsparen
  • opsparen Verb (spaar op, spaart op, spaarde op, spaarden op, opgespaard)

Übersetzung Matrix für mettre de côté:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bewaren conservation; garde; préservation
opzij leggen mise à l'écart
potten mise en pot
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
afzonderen isoler; mettre de côté; mettre à l'écart; séparer aliéner; chasser; dissocier; découpler; détacher; expulser; fissionner; isoler; mettre à part; renvoyer; repousser; réserver; se débarrasser de; séparer; tenir à l'écart; écarter; éloigner
apart zetten isoler; mettre de côté; mettre à l'écart; séparer
bewaren garder; mettre de côté; ranger archiver; conserver; emmagasiner; entreposer; garder; maintenir; placer; préserver; ranger; stocker
hamsteren accaparer; amasser; entasser; faire des réserves; isoler; mettre de côté; mettre à l'écart; stocker; séparer
isoleren isoler; mettre de côté; mettre à l'écart; séparer conserver; détenir; emprisonner; garder; interner; isoler; rendre résistant au froid; rester neutre; retenir; réserver son opinion; séparer; tenir; étancher
op bankrekening zetten accumuler; amasser; assembler; collectionner; cumuler; faire des économies; mettre de côté; rassembler; recueillir; économiser; épargner
opbergen enfermer; mettre dans un armoire ou dans un tiroir; mettre de côté; ranger; renfermer archiver; enfermer; mettre sous clé; ranger
oppotten accaparer; amasser; entasser; faire des réserves; isoler; mettre de côté; mettre à l'écart; stocker; séparer amasser; collectionner; conserver; cueillir; faire des économies; ramasser; rassembler; recueillir; économiser; épargner
opsparen mettre de côté; économiser; épargner
opzij leggen accaparer; amasser; entasser; faire des réserves; garder; isoler; mettre de côté; mettre à l'écart; ranger; stocker; séparer
opzijzetten mettre de côté
potten accaparer; amasser; entasser; faire des réserves; isoler; mettre de côté; mettre à l'écart; stocker; séparer
reserveren garder; mettre de côté; mettre à l'écart; mettre à part; poser de côté; retenir; réserver affecter; effectuer des réservations; réserver
sparen accumuler; amasser; assembler; collectionner; cumuler; faire des économies; mettre de côté; rassembler; recueillir; économiser; épargner amasser; collectionner; conserver; cueillir; estimer; faire des économies; ramasser; rassembler; recueillir; respecter; économiser; épargner
voorbehouden garder; mettre de côté; mettre à l'écart; mettre à part; poser de côté; retenir; réserver
wegbergen enfermer; mettre dans un armoire ou dans un tiroir; mettre de côté; ranger; renfermer enfermer; mettre sous clé
wegzetten garder; mettre de côté; ranger

Wiktionary Übersetzungen für mettre de côté:


Cross Translation:
FromToVia
mettre de côté opslaan; opbergen; verstoppen stash — store away for later use

Verwandte Übersetzungen für mettre de côté