Französisch

Detailübersetzungen für nuire (Französisch) ins Niederländisch

nuire:

nuire Verb (nuis, nuit, nuisons, nuisez, )

 1. nuire (causer des dégâts; désavantager; blesser; faire tort à; léser)
  schade berokkenen; schade toebrengen aan; schaden; benadelen; duperen; nadeel toebrengen
  • schade berokkenen Verb (berokken schade, berokkent schade, berokkende schade, berokkenden schade, schade berokkend)
  • schade toebrengen aan Verb (breng schade toe aan, brengt schade toe aan, bracht schade toe aan, brachten schade toe aan, volbracht schade toe aan)
  • schaden Verb (schaad, schaadt, schaadde, schaadden, geschaad)
  • benadelen Verb (benadeel, benadeelt, benadeelde, benadeelden, benadeeld)
  • duperen Verb (dupeer, dupeert, dupeerde, dupeerden, gedupeerd)
  • nadeel toebrengen Verb (breng nadeel toe, brengt nadeel toe, bracht nadeel toe, brachten nadeel toe, nadeel toegebracht)
 2. nuire (duper; nuire à; desservir; )
  schaden; nadelig zijn; kwaad doen
  • schaden Verb (schaad, schaadt, schaadde, schaadden, geschaad)
  • nadelig zijn Verb (ben nadelig, bent nadelig, is nadelig, was nadelig, waren nadelig, nadelig geweest)
  • kwaad doen Verb (doe kwaad, doet kwaad, deed kwaad, deden kwaad, kwaad gedaan)
 3. nuire (endommager; abîmer; casser; )
  beschadigen; aantasten; bederven; aanvreten
  • beschadigen Verb (beschadig, beschadigt, beschadigde, beschadigden, beschadigd)
  • aantasten Verb (tast aan, tastte aan, tastten aan, aangetast)
  • bederven Verb (bederf, bederft, bedierf, bedierven, bedorven)
  • aanvreten Verb
 4. nuire (porter préjudice à)
  beschadigen; schaden
  • beschadigen Verb (beschadig, beschadigt, beschadigde, beschadigden, beschadigd)
  • schaden Verb (schaad, schaadt, schaadde, schaadden, geschaad)
 5. nuire (blesser; nuire à; désavantager; )
  benadelen; nadeel berokkenen
  • benadelen Verb (benadeel, benadeelt, benadeelde, benadeelden, benadeeld)
  • nadeel berokkenen Verb (berokken nadeel, berokkent nadeel, berokkende nadeel, berokkenden nadeel, nadeel berokkend)
 6. nuire (traîner l'honneur dans la boue; faire tort à)
  aantasten; bezoedelen; eer door het slijk halen
 7. nuire (descendre; baisser; abaisser; )
  omlaagbrengen
  • omlaagbrengen Verb (breng omlaag, brengt omlaag, bracht omlaag, brachten omlaag, omlaaggebracht)

Konjugationen für nuire:

Présent
 1. nuis
 2. nuis
 3. nuit
 4. nuisons
 5. nuisez
 6. nuisent
imparfait
 1. nuisais
 2. nuisais
 3. nuisait
 4. nuisions
 5. nuisiez
 6. nuisaient
passé simple
 1. nuisis
 2. nuisis
 3. nuisit
 4. nuisîmes
 5. nuisîtes
 6. nuisirent
futur simple
 1. nuirai
 2. nuiras
 3. nuira
 4. nuirons
 5. nuirez
 6. nuiront
subjonctif présent
 1. que je nuise
 2. que tu nuises
 3. qu'il nuise
 4. que nous nuisions
 5. que vous nuisiez
 6. qu'ils nuisent
conditionnel présent
 1. nuirais
 2. nuirais
 3. nuirait
 4. nuirions
 5. nuiriez
 6. nuiraient
passé composé
 1. ai nuit
 2. as nuit
 3. a nuit
 4. avons nuit
 5. avez nuit
 6. ont nuit
divers
 1. nuis!
 2. nuisez!
 3. nuisons!
 4. nuit
 5. nuisant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Übersetzung Matrix für nuire:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aantasten corrosion; érosion
bederven dissolution; décomposition; pourriture; putréfaction
beschadigen atteinte; blessure; broyage; corrosion; dommage; dégâts; désagrégation; détérioration; endommagement; endommager; meurtrissure; écrasement
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aantasten abîmer; blesser; briser; broyer; casser; démolir; détruire; endommager; esquinter; faire mal à; faire tort à; fracasser; nuire; nuire à; traîner l'honneur dans la boue
aanvreten abîmer; blesser; briser; broyer; casser; démolir; détruire; endommager; esquinter; faire mal à; fracasser; nuire; nuire à mordre; piquer
bederven abîmer; blesser; briser; broyer; casser; démolir; détruire; endommager; esquinter; faire mal à; fracasser; nuire; nuire à abîmer; bousiller; briser; brouiller; casser; corrompre; décomposer; défigurer; dégrader; dégénérer; dépérir; détériorer; empester; empoisonner; gaspiller; gâcher; gâter; mutiler; pervertir; pourrir; rompre; ruiner; s'avarier; se corroder; se décomposer; se détériorer; se gâter; se pourrir; se putréfier
benadelen blesser; causer des dégâts; desservir; duper; désavantager; endommager; faire du mal à quelqu'un; faire du tort à; faire tort à; injurier; léser; meurtrir; nuire; nuire à; porter préjudice à décevoir; désillusionner; frustrer; nuire à; porter préjudice à
beschadigen abîmer; blesser; briser; broyer; casser; démolir; détruire; endommager; esquinter; faire mal à; fracasser; nuire; nuire à; porter préjudice à
bezoedelen faire tort à; nuire; traîner l'honneur dans la boue souiller
duperen blesser; causer des dégâts; désavantager; faire tort à; léser; nuire décevoir; désillusionner; frustrer
eer door het slijk halen faire tort à; nuire; traîner l'honneur dans la boue
kwaad doen causer des dégâts; desservir; duper; désavantager; endommager; faire tort à; nuire; nuire à; porter préjudice à agir mal; causer; faire du mal; faire du mal à quelqu'un
nadeel berokkenen blesser; causer des dégâts; desservir; duper; désavantager; endommager; faire du mal à quelqu'un; faire du tort à; faire tort à; injurier; léser; meurtrir; nuire; nuire à; porter préjudice à
nadeel toebrengen blesser; causer des dégâts; désavantager; faire tort à; léser; nuire
nadelig zijn causer des dégâts; desservir; duper; désavantager; endommager; faire tort à; nuire; nuire à; porter préjudice à
omlaagbrengen abaisser; baisser; descendre; nuire; ravaler; se déprécier; se rabaisser
schade berokkenen blesser; causer des dégâts; désavantager; faire tort à; léser; nuire
schade toebrengen aan blesser; causer des dégâts; désavantager; faire tort à; léser; nuire
schaden blesser; causer des dégâts; desservir; duper; désavantager; endommager; faire tort à; léser; nuire; nuire à; porter préjudice à blesser; injurier; nuire à; porter préjudice à

Synonyms for "nuire":


Wiktionary Übersetzungen für nuire:

nuire
verb
 1. Causer du tort, porter dommage à quelqu’un.

Cross Translation:
FromToVia
nuire benadelen; onrecht doen; aandoen wrong — to treat unjustly

Verwandte Übersetzungen für nuire