Übersicht
Französisch nach Niederländisch:   mehr Daten
 1. poser qch:


Französisch

Detailübersetzungen für poser qch (Französisch) ins Niederländisch

poser qch:

poser qch Verb

 1. poser qch (mettre; préserver; garder; )
  leggen; plaatsen; neerleggen; deponeren; wegleggen
  • leggen Verb (leg, legt, legde, legden, gelegd)
  • plaatsen Verb (plaats, plaatst, plaatste, plaatsten, geplaatst)
  • neerleggen Verb (leg neer, legt neer, legde neer, legden neer, neergelegd)
  • deponeren Verb (deponeer, deponeert, deponeerde, deponeerden, gedeponeerd)
  • wegleggen Verb (leg weg, legt weg, legde weg, legden weg, weggelegd)

Übersetzung Matrix für poser qch:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
leggen arrêter le travail; commencer une grève
neerleggen fait de flinguer; fait de tirer; fait de tuer
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
deponeren déposer; garder; installer; mettre; placer; poser qch; préserver; ranger conserver; coucher; déposer; emmagasiner; entreposer; mettre; placer; planter; poser; situer; stationner; stocker; transcrire; transférer; verser; virer
leggen déposer; garder; installer; mettre; placer; poser qch; préserver; ranger coucher; déposer; installer; mettre; placer; planter; poser; ranger; situer; stationner
neerleggen déposer; garder; installer; mettre; placer; poser qch; préserver; ranger coucher; déposer; faire asseoir; fixer; installer; insérer; mettre; placer; planter; poser; situer; stationner
plaatsen déposer; garder; installer; mettre; placer; poser qch; préserver; ranger abriter quelqu'un; appliquer; asseoir; avoir lieu; construire; coucher; dresser; découvrir; déposer; déterminer; garer; installer; insérer; localiser; loger; mettre; placer; planter; poser; poster; ranger; se dérouler; se situer; signaler; situer; stationner; trouver
wegleggen déposer; garder; installer; mettre; placer; poser qch; préserver; ranger

Verwandte Übersetzungen für poser qch