Französisch

Detailübersetzungen für régénérer (Französisch) ins Niederländisch

régénérer:

régénérer Verb (régénère, régénères, régénérons, régénérez, )

 1. régénérer (améliorer; perfectionner; aller mieux; )
  corrigeren; verbeteren; herstellen; bijwerken; goedmaken; beteren; repareren; herzien; renoveren
  • corrigeren Verb (corrigeer, corrigeert, corrigeerde, corrigeerden, gecorrigeerd)
  • verbeteren Verb (verbeter, verbetert, verbeterde, verbeterden, verbeterd)
  • herstellen Verb (herstel, herstelt, herstelde, herstelden, hersteld)
  • bijwerken Verb (werk bij, werkt bij, werkte bij, werkten bij, bijgewerkt)
  • goedmaken Verb (maak goed, maakt goed, maakte goed, maakten goed, goedgemaakt)
  • beteren Verb (beter, betert, beterde, beterden, gebeterd)
  • repareren Verb (repareer, repareert, repareerde, repareerden, gerepareerd)
  • herzien Verb (herzie, herziet, herzag, herzagen, herzien)
  • renoveren Verb (renoveer, renoveert, renoveerde, renoveerden, gerenoveerd)
 2. régénérer (remettre en bon état; restaurer; rénover; )
  opknappen; renoveren; in goede staat brengen
 3. régénérer (refaire; recréer; transformer en)
  regenereren
  • regenereren Verb (regenereer, regenereert, regenereerde, regenereerden, geregenereerd)
 4. régénérer (refaire; transformer; recréer)
  herscheppen
  • herscheppen Verb (herschep, herschept, herschiep, herschiepen, herschapen)
 5. régénérer (reprendre; répéter; renouer; )
  hervatten; opnieuw beginnen
 6. régénérer (réviser; revoir; amender; )
  herzien; hervormen; reformeren
  • herzien Verb (herzie, herziet, herzag, herzagen, herzien)
  • hervormen Verb (hervorm, hervormt, hervormde, hervormden, hervormd)
  • reformeren Verb (reformeer, reformeert, reformeerde, reformeerden, gereformeerd)
 7. régénérer (revitaliser; renouveler; rafraîchir; rénover)
  hernieuwen; nieuw leven inblazen

Konjugationen für régénérer:

Présent
 1. régénère
 2. régénères
 3. régénère
 4. régénérons
 5. régénérez
 6. régénèrent
imparfait
 1. régénérais
 2. régénérais
 3. régénérait
 4. régénérions
 5. régénériez
 6. régénéraient
passé simple
 1. régénérai
 2. régénéras
 3. régénéra
 4. régénérâmes
 5. régénérâtes
 6. régénérèrent
futur simple
 1. régénérerai
 2. régénéreras
 3. régénérera
 4. régénérerons
 5. régénérerez
 6. régénéreront
subjonctif présent
 1. que je régénère
 2. que tu régénères
 3. qu'il régénère
 4. que nous régénérions
 5. que vous régénériez
 6. qu'ils régénèrent
conditionnel présent
 1. régénérerais
 2. régénérerais
 3. régénérerait
 4. régénérerions
 5. régénéreriez
 6. régénéreraient
passé composé
 1. ai régénéré
 2. as régénéré
 3. a régénéré
 4. avons régénéré
 5. avez régénéré
 6. ont régénéré
divers
 1. régénère!
 2. régénérez!
 3. régénérons!
 4. régénéré
 5. régénérant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Übersetzung Matrix für régénérer:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
goedmaken compensation; dédommagement; indemnité
verbeteren acte d'améliorer; amélioration
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
beteren aller mieux; améliorer; perfectionner; renouer; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover aller mieux; améliorer sa vie; guérir; rétablir; se remettre; se rétablir
bijwerken aller mieux; améliorer; perfectionner; renouer; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover actualiser; mettre à jour; parachever; retaper; retoucher
corrigeren aller mieux; améliorer; perfectionner; renouer; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover améliorer; corriger; perfectionner; rectifier; reprendre
goedmaken aller mieux; améliorer; perfectionner; renouer; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover adapter; ajuster; arranger; compenser; concilier; corriger; couvrir; dépanner; faire rattraper; faire récupérer; faire un prix d'ami à quelqu'un; mettre au point; pistonner; raccommoder; rapiécer; reconstituer; redresser; remettre en état; renouveler; restaurer; réconcilier; régler; rénover; réparer; résoudre un malentendu; rétablir; se racheter
hernieuwen rafraîchir; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover changer; recommencer; refaire; remettre en état; renouveler; rénover; se substituer à
herscheppen recréer; refaire; régénérer; transformer
herstellen aller mieux; améliorer; perfectionner; renouer; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover adapter; ajuster; arranger; changer; dépanner; faire un prix d'ami à quelqu'un; mettre au point; pistonner; raccommoder; rapiécer; reconstituer; remettre en ordre; remettre en état; renouveler; restaurer; récupérer; régler; rénover; réparer; rétablir; se substituer à
hervatten redire; refaire; renouer; renouveler; reprendre; revitaliser; régénérer; répéter; se répéter refaire; reprendre; reprendre le fil; répéter; résumer; se répéter
hervormen altérer; amender; modifier; retravailler; revoir; réformer; régénérer; réviser; transformer réformer
herzien aller mieux; altérer; amender; améliorer; modifier; perfectionner; renouer; renouveler; retravailler; revitaliser; revoir; réformer; régénérer; rénover; réviser; transformer alterner; altérer; amender; changer; modifier; permuter; remanier; renverser; restructurer; retravailler; réformer; réorganiser; réviser; transformer; varier; échanger
in goede staat brengen arranger; enjoliver; rafraîchir; rajuster; remettre en bon état; remettre à neuf; renouveler; restaurer; retaper; revitaliser; régénérer; rénover
nieuw leven inblazen rafraîchir; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover
opknappen arranger; enjoliver; rafraîchir; rajuster; remettre en bon état; remettre à neuf; renouveler; restaurer; retaper; revitaliser; régénérer; rénover arranger; ragaillardir; rehausser; relever; remonter; remonter le moral à; retaper; réconforter; réhabiliter; rénover; réparer; se rafraîchir; se remettre; se requinquer; se retaper; soulever
opnieuw beginnen redire; refaire; renouer; renouveler; reprendre; revitaliser; régénérer; répéter; se répéter
reformeren altérer; amender; modifier; retravailler; revoir; réformer; régénérer; réviser; transformer réformer
regenereren recréer; refaire; régénérer; transformer en
renoveren aller mieux; améliorer; arranger; enjoliver; perfectionner; rafraîchir; rajuster; remettre en bon état; remettre à neuf; renouer; renouveler; restaurer; retaper; revitaliser; régénérer; rénover changer; remettre en état; renouveler; retaper; réhabiliter; rénover; se substituer à
repareren aller mieux; améliorer; perfectionner; renouer; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover adapter; ajuster; dépanner; faire un prix d'ami à quelqu'un; mettre au point; pistonner; raccommoder; rapiécer; reconstituer; remettre en état; renouveler; restaurer; régler; rénover; réparer; rétablir
verbeteren aller mieux; améliorer; perfectionner; renouer; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover améliorer; avancer; changer; corriger; perfectionner; progresser; rectifier; remettre en état; renouveler; reprendre; rénover; s'améliorer; se substituer à
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
herstellen restauration

Synonyms for "régénérer":


Wiktionary Übersetzungen für régénérer:

régénérer
verb
 1. intr|nld weer aangroeien of ontstaan