Übersicht
Französisch nach Niederländisch:   mehr Daten
 1. rapiécer:
 2. Wiktionary:


Französisch

Detailübersetzungen für rapiécer (Französisch) ins Niederländisch

rapiécer:

rapiécer Verb (rapièce, rapièces, rapiéçons, rapiécez, )

 1. rapiécer (ajuster; adapter; raccommoder; )
  aanpassen; bijstellen
  • aanpassen Verb (pas aan, past aan, paste aan, pasten aan, aangepast)
  • bijstellen Verb (stel bij, stelt bij, stelde bij, stelden bij, bijgesteld)
 2. rapiécer (ajuster; reconstituer; réparer; )
  repareren; herstellen; fiksen; maken; rechtzetten; goedmaken
  • repareren Verb (repareer, repareert, repareerde, repareerden, gerepareerd)
  • herstellen Verb (herstel, herstelt, herstelde, herstelden, hersteld)
  • fiksen Verb (fiks, fikst, fikste, fiksten, gefikst)
  • maken Verb (maak, maakt, maakte, maakten, gemaakt)
  • rechtzetten Verb (zet recht, zette recht, zetten recht, rechtgezet)
  • goedmaken Verb (maak goed, maakt goed, maakte goed, maakten goed, goedgemaakt)
 3. rapiécer (mettre au point; adapter; ajuster; réparer; raccommoder)
  verstellen
  • verstellen Verb (verstel, verstelt, verstelde, verstelden, versteld)

Konjugationen für rapiécer:

Présent
 1. rapièce
 2. rapièces
 3. rapièce
 4. rapiéçons
 5. rapiécez
 6. rapiècent
imparfait
 1. rapiéçais
 2. rapiéçais
 3. rapiéçait
 4. rapiécions
 5. rapiéciez
 6. rapiéçaient
passé simple
 1. rapiéçai
 2. rapiéças
 3. rapiéça
 4. rapiéçâmes
 5. rapiéçâtes
 6. rapiécèrent
futur simple
 1. rapiécerai
 2. rapiéceras
 3. rapiécera
 4. rapiécerons
 5. rapiécerez
 6. rapiéceront
subjonctif présent
 1. que je rapièce
 2. que tu rapièces
 3. qu'il rapièce
 4. que nous rapiécions
 5. que vous rapiéciez
 6. qu'ils rapiècent
conditionnel présent
 1. rapiécerais
 2. rapiécerais
 3. rapiécerait
 4. rapiécerions
 5. rapiéceriez
 6. rapiéceraient
passé composé
 1. ai rapiécé
 2. as rapiécé
 3. a rapiécé
 4. avons rapiécé
 5. avez rapiécé
 6. ont rapiécé
divers
 1. rapièce!
 2. rapiécez!
 3. rapiéçons!
 4. rapiécé
 5. rapiéçant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Übersetzung Matrix für rapiécer:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
goedmaken compensation; dédommagement; indemnité
maken confection; création; fabrication; production; réalisation; élaboration
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanpassen adapter; ajuster; mettre au point; raccommoder; rapiécer; régler; réparer adapter pour; essayer; personnalisation; personnaliser; s'habituer à; se faire à; se familiariser
bijstellen adapter; ajuster; mettre au point; raccommoder; rapiécer; régler; réparer adapter; ajuster; raccommoder; régler
fiksen adapter; ajuster; dépanner; faire un prix d'ami à quelqu'un; mettre au point; pistonner; raccommoder; rapiécer; reconstituer; remettre en état; renouveler; restaurer; régler; rénover; réparer; rétablir achever; arranger; finir; parvenir; réussir; réussir à achever; réussir à faire; savoir s'y prendre
goedmaken adapter; ajuster; dépanner; faire un prix d'ami à quelqu'un; mettre au point; pistonner; raccommoder; rapiécer; reconstituer; remettre en état; renouveler; restaurer; régler; rénover; réparer; rétablir aller mieux; améliorer; arranger; compenser; concilier; corriger; couvrir; faire rattraper; faire récupérer; perfectionner; redresser; renouer; renouveler; revitaliser; réconcilier; régler; régénérer; rénover; réparer; résoudre un malentendu; se racheter
herstellen adapter; ajuster; dépanner; faire un prix d'ami à quelqu'un; mettre au point; pistonner; raccommoder; rapiécer; reconstituer; remettre en état; renouveler; restaurer; régler; rénover; réparer; rétablir ajuster; aller mieux; améliorer; arranger; changer; perfectionner; remettre en ordre; remettre en état; renouer; renouveler; restaurer; revitaliser; récupérer; régénérer; rénover; réparer; rétablir; se substituer à
maken adapter; ajuster; dépanner; faire un prix d'ami à quelqu'un; mettre au point; pistonner; raccommoder; rapiécer; reconstituer; remettre en état; renouveler; restaurer; régler; rénover; réparer; rétablir concevoir; confectionner; construire; créer; fabriquer; faire; façonner; former; modeler; mouler; produire; réaliser; élaborer
rechtzetten adapter; ajuster; dépanner; faire un prix d'ami à quelqu'un; mettre au point; pistonner; raccommoder; rapiécer; reconstituer; remettre en état; renouveler; restaurer; régler; rénover; réparer; rétablir corriger; rectifier; redresser; réparer; résoudre un malentendu; se racheter
repareren adapter; ajuster; dépanner; faire un prix d'ami à quelqu'un; mettre au point; pistonner; raccommoder; rapiécer; reconstituer; remettre en état; renouveler; restaurer; régler; rénover; réparer; rétablir aller mieux; améliorer; perfectionner; renouer; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover; réparer; rétablir
verstellen adapter; ajuster; mettre au point; raccommoder; rapiécer; réparer
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
herstellen restauration

Synonyms for "rapiécer":


Wiktionary Übersetzungen für rapiécer:

rapiécer
verb
 1. mettre des pièces à du linge, à des habits, à des meubles.