Französisch

Detailübersetzungen für avancer (Französisch) ins Niederländisch

avancer:

avancer Verb (avance, avances, avançons, avancez, )

 1. avancer (se mouvoir)
  gaan; lopen; zich voortbewegen; stappen
  • gaan Verb (ga, gaat, ging, gingen, gegaan)
  • lopen Verb (loop, loopt, liep, liepen, gelopen)
  • stappen Verb (stap, stapt, stapte, stapten, gestapt)
 2. avancer (s'améliorer; améliorer; progresser)
  verbeteren; progressie maken; beter worden; vooruitgang boeken
 3. avancer (décaler l'heure du début de; placer devant; anticiper)
  naar voren plaatsen; vroeger uitvoeren dan gepland; vervroegen
 4. avancer (prêter)
  voorschieten
  • voorschieten Verb (schiet voor, schoot voor, schoten voor, voorgeschoten)
 5. avancer (émettre l'opinion; proposer; postuler; )
  stellen; poneren; naar voren brengen; opperen
  • stellen Verb (stel, stelt, stelde, stelden, gesteld)
  • poneren Verb (poneer, poneert, poneerde, poneerden, geponeerd)
  • naar voren brengen Verb (breng naar voren, brengt naar voren, bracht naar voren, brachten naar voren, naar voren gebracht)
  • opperen Verb (opper, oppert, opperde, opperden, geopperd)
 6. avancer (prétendre; déclarer; argumenter; )
  beweren; verklaren; pretenderen; stellen; voorgeven
  • beweren Verb (beweer, beweert, beweerde, beweerden, beweerd)
  • verklaren Verb (verklaar, verklaart, verklaarde, verklaarden, verklaard)
  • pretenderen Verb (pretendeer, pretendeert, pretendeerde, pretendeerden, gepretendeerd)
  • stellen Verb (stel, stelt, stelde, stelden, gesteld)
  • voorgeven Verb (geef voor, geeft voor, gaf voor, gaven voor, voorgegeven)
 7. avancer (continuer; poursuivre; persister; )
  verdergaan; voortgaan; doorlopen; verder lopen; avanceren
  • verdergaan Verb (ga verder, gaat verder, ging verder, gingen verder, verder gegaan)
  • voortgaan Verb (ga voort, gaat voort, ging voort, gingen voort, voortgegaan)
  • doorlopen Verb (loop door, loopt door, liep door, liepen door, doorgelopen)
  • verder lopen Verb (loop verder, loopt verder, liep verder, liepen verder, verder gelopen)
  • avanceren Verb (avanceer, avanceert, avanceerde, avanceerden, geavanceerd)
 8. avancer (continuer; laisser continuer; poursuivre; faire durer)
  verdergaan; een stapje verder gaan
 9. avancer (marcher)
  oprukken; opmarcheren
  • oprukken Verb (ruk op, rukt op, rukte op, rukten op, opgerukt)
  • opmarcheren Verb (marcheer op, marcheert op, marcheerde op, marcheerden op, opgemarcheerd)
 10. avancer (exprimer; raconter; prononcer; )
  uiten; uitdrukken; verwoorden; uiting geven aan; uitdrukking geven aan; vertolken
  • uiten Verb (uit, uitte, uitten, geuit)
  • uitdrukken Verb (druk uit, drukt uit, drukte uit, drukten uit, uitgedrukt)
  • verwoorden Verb (verwoord, verwoordt, verwoordde, verwoordden, verwoord)
  • uitdrukking geven aan Verb (geef uitdrukking aan, geeft uitdrukking aan, gaf uitdrukking aan, gaven uitdrukking aan, uitdrukking gegeven aan)
  • vertolken Verb (vertolk, vertolkt, vertolkte, vertolkten, vertolkt)
 11. avancer (faire des progrès; progresser; faire du chemin)
  vorderen; vooruitkomen; verder komen
  • vorderen Verb (vorder, vordert, vorderde, vorderden, gevorderd)
  • vooruitkomen Verb (kom vooruit, komt vooruit, kwam vooruit, kwamen vooruit, vooruit gekomen)
 12. avancer (entamer la conversation; ouvrir; entamer; )
  ter sprake brengen; aansnijden; starten; entameren; openen; opwerpen; gesprek aanknopen; te berde brengen; aankaarten; aanknopen
  • ter sprake brengen Verb (breng ter sprake, brengt ter sprake, bracht ter sprake, brachten ter sprake, tersprake gebracht)
  • aansnijden Verb (snijd aan, snijdt aan, sneed aan, sneden aan, aangesneden)
  • starten Verb (start, startte, startten, gestart)
  • entameren Verb
  • openen Verb (open, opent, opende, openden, geopend)
  • opwerpen Verb (werp op, werpt op, werpte op, werpten op, opgeworpen)
  • te berde brengen Verb (breng te berde, brengt te berde, bracht te berde, brachten te berde, bracht te berde)
  • aankaarten Verb (kaart aan, kaartte aan, kaartten aan, aangekaart)
  • aanknopen Verb (knoop aan, knoopt aan, knoopte aan, knoopten aan, aangeknoopt)
 13. avancer (pousser en avant)
  opschuiven; voorschuiven; duwen; vooruitschuiven
  • opschuiven Verb (schuif op, schuift op, schoof op, schoven op, opgeschoven)
  • duwen Verb (duw, duwt, duwde, duwden, geduwd)
  • vooruitschuiven Verb (schuif vooruit, schuift vooruit, schoof vooruit, schoven vooruit, vooruitgeschoven)
 14. avancer (avancer des arguments)
  aanvoeren; aandragen
  • aanvoeren Verb (voer aan, voert aan, voerde aan, voerden aan, aangevoerd)
  • aandragen Verb (draag aan, draagt aan, droeg aan, droegen aan, aangedragen)
 15. avancer (proposer; faire une proposition; aborder)
 16. avancer (proposer; présenter)
  naar voren brengen; opperen; poneren
  • naar voren brengen Verb (breng naar voren, brengt naar voren, bracht naar voren, brachten naar voren, naar voren gebracht)
  • opperen Verb (opper, oppert, opperde, opperden, geopperd)
  • poneren Verb (poneer, poneert, poneerde, poneerden, geponeerd)
 17. avancer (lancer; proposer)
  opperen; poneren; aanvoeren; te berde brengen
  • opperen Verb (opper, oppert, opperde, opperden, geopperd)
  • poneren Verb (poneer, poneert, poneerde, poneerden, geponeerd)
  • aanvoeren Verb (voer aan, voert aan, voerde aan, voerden aan, aangevoerd)
  • te berde brengen Verb (breng te berde, brengt te berde, bracht te berde, brachten te berde, bracht te berde)
 18. avancer (argumenter; démontrer)
  betogen; demonstreren
  • betogen Verb (betoog, betoogt, betoogde, betoogden, betoogd)
  • demonstreren Verb (demonstreer, demonstreert, demonstreerde, demonstreerden, gedemonstreerd)
 19. avancer (valoir; introduire; proposer)
  inbrengen; geld opleveren
 20. avancer (suggérer; proposer; lancer; entamer; soulever)
  suggereren; naar voren brengen; opperen
  • suggereren Verb (suggereer, suggereert, suggereerde, suggereerden, gesuggereerd)
  • naar voren brengen Verb (breng naar voren, brengt naar voren, bracht naar voren, brachten naar voren, naar voren gebracht)
  • opperen Verb (opper, oppert, opperde, opperden, geopperd)
 21. avancer (mettre en mouvement; faire avancer; propulser; faire marcher)
  voortbewegen
  • voortbewegen Verb (beweeg voort, beweegt voort, bewoog voort, bewogen voort, voortbewogen)
 22. avancer
 23. avancer (faire des progrès; progresser)
 24. avancer (pousser en avant; faire avancer; propulser)
  voortstuwen; vooruitduwen; stuwen
  • voortstuwen Verb (stuw voort, stuwt voort, stuwde voort, stuwden voort, voortgestuwd)
  • stuwen Verb (stuw, stuwt, stuwde, stuwden, gestuwd)
 25. avancer (progresser)
  vooruitstreven
  • vooruitstreven Verb (streef vooruit, streeft vooruit, streefde vooruit, streefden vooruit, vooruitgestreven)
 26. avancer (être promu; promouvoir; monter en grade; )
  hogerop komen; bevorderd worden; zich opwerken
  • hogerop komen Verb (kom hogerop, komt hogerop, kwam hogerop, kwamen hogerop, hogerop gekomen)
  • bevorderd worden Verb (word bevorderd, wordt bevorderd, werd bevorderd, werden bevorderd, bevorderd geworden)

Konjugationen für avancer:

Présent
 1. avance
 2. avances
 3. avance
 4. avançons
 5. avancez
 6. avancent
imparfait
 1. avançais
 2. avançais
 3. avançait
 4. avancions
 5. avanciez
 6. avançaient
passé simple
 1. avançai
 2. avanças
 3. avança
 4. avançâmes
 5. avançâtes
 6. avancèrent
futur simple
 1. avancerai
 2. avanceras
 3. avancera
 4. avancerons
 5. avancerez
 6. avanceront
subjonctif présent
 1. que j'avance
 2. que tu avances
 3. qu'il avance
 4. que nous avancions
 5. que vous avanciez
 6. qu'ils avancent
conditionnel présent
 1. avancerais
 2. avancerais
 3. avancerait
 4. avancerions
 5. avanceriez
 6. avanceraient
passé composé
 1. ai avancé
 2. as avancé
 3. a avancé
 4. avons avancé
 5. avez avancé
 6. ont avancé
divers
 1. avance!
 2. avancez!
 3. avançons!
 4. avancé
 5. avançant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

avancer [le ~] Nomen

 1. l'avancer (avancement; s'avancer)
  oprukken

Übersetzung Matrix für avancer:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanknopen attaché; boutonné; lié
aansnijden fait d'entamer
aanvoeren direction; tête
beter worden cicatrisation; convalescence; guérison; rétablissement
beweren affirmation; assertion
duwen fait de bourrer de coups
entameren fait d'entamer
inbrengen mettre dedans
lopen acte de marcher; va-et-vient
oprukken avancement; avancer; s'avancer
opwerpen jeter en l'air; lancer
poneren postulat; proposition
stappen démarches; marches; pas
stellen postulat; proposition
verbeteren acte d'améliorer; amélioration
voortstuwen propulsion
vorderen avancement; s'améliorer
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aandragen avancer; avancer des arguments
aankaarten aborder; avancer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer aborder; alléguer; citer; entamer; invoquer; mettre en avant; mettre sur la table; mettre sur le tapis; proposer; présenter; soulever
aanknopen aborder; avancer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer commencer; débuter; démarrer; engager; entamer; lier; nouer
aansnijden aborder; avancer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer aborder; alléguer; citer; entamer; invoquer; mettre en avant; mettre sur la table; mettre sur le tapis; proposer; présenter; soulever
aanvoeren avancer; avancer des arguments; lancer; proposer aborder; administrer; alléguer; avoir le commandement; citer; commander; conduire; diriger; entamer; gouverner; gérer; invoquer; manier; mener; mettre en avant; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ordonner; piloter; proposer; présenter; présider; soulever
avanceren avancer; continuer; devoir continuer; marcher plus loin; persister; poursuivre; se prolonger favoriser; promouvoir; promouvoir quelque chose
beter worden améliorer; avancer; progresser; s'améliorer
betogen argumenter; avancer; démontrer
bevorderd worden avancer; monter; monter en grade; parachever; promouvoir; retaper; retoucher; travailler à côté; être promu
beweren argumenter; attester; avancer; certifier; déclarer; faire semblant; feindre; porter témoignage; prétendre; prétexter; simuler; soutenir; témoigner
demonstreren argumenter; avancer; démontrer démontrer; faire la démonstration de; illustrer; montrer; rendre plus concret
doorlopen avancer; continuer; devoir continuer; marcher plus loin; persister; poursuivre; se prolonger
duwen avancer; pousser en avant bousculer; pousser; pousser devant soi; pousser en avant
een stapje verder gaan avancer; continuer; faire durer; laisser continuer; poursuivre
een voorstel doen aborder; avancer; faire une proposition; proposer
entameren aborder; avancer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer aborder; alléguer; citer; entamer; invoquer; mettre en avant; mettre sur la table; mettre sur le tapis; proposer; présenter; soulever
gaan avancer; se mouvoir abandonner; aller; dissoudre; décomposer; défaire; délier; détacher; partir; quitter; s'en aller; se rendre à; subdiviser
geld opleveren avancer; introduire; proposer; valoir
gesprek aanknopen aborder; avancer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer
hogerop komen avancer; monter; monter en grade; parachever; promouvoir; retaper; retoucher; travailler à côté; être promu
inbrengen avancer; introduire; proposer; valoir ajouter; avoir influence; contribuer qc à; emboîter; encastrer; enchâsser; enclaver; entrer; faire entrer; incorporer; insérer; intercaler; introduire; mettre dans
lopen avancer; se mouvoir couler; faire un tour; s'écouler; se balader; se promener
naar voren brengen avancer; entamer; lancer; postuler; proposer; présenter; présupposer; se présenter comme postulant; soulever; suggérer; émettre l'opinion aborder; avancer qc; mettre qc en avance; mettre quelque chose sur le tapis; évoquer
naar voren plaatsen anticiper; avancer; décaler l'heure du début de; placer devant
openen aborder; avancer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer agrandir; construire; construire en plus; desserrer; déboucher; déboulonner; déboutonner; découvrir; dénouer; développer; déverrouiller; dévisser; enfler; exposer; frayer; gonfler; grossir; inaugurer; introduire; lever; mettre à nu; ouvrir; prendre de l'ampleur; prendre de l'expansion; prendre du poids; publier; rajouter une aile; rendre accessible; rendre public; révéler; s'amplifier; s'enfler; se dilater; tourner; élargir; étendre; évaser
opmarcheren avancer; marcher
opperen avancer; entamer; lancer; postuler; proposer; présenter; présupposer; se présenter comme postulant; soulever; suggérer; émettre l'opinion aborder; alléguer; citer; entamer; invoquer; mettre en avant; mettre sur la table; mettre sur le tapis; proposer; présenter; soulever
oprukken avancer; marcher
opschuiven avancer; pousser en avant ajourner; déplacer; faire traîner les choses en longueur; pousser; renvoyer; reporter; repousser; temporiser
opwerpen aborder; avancer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer aborder; alléguer; citer; entamer; invoquer; jeter en l'air; lancer; lancer en l'air; mettre en avant; mettre sur la table; mettre sur le tapis; proposer; présenter; soulever
poneren avancer; entamer; lancer; postuler; proposer; présenter; présupposer; se présenter comme postulant; soulever; émettre l'opinion
pretenderen argumenter; attester; avancer; certifier; déclarer; faire semblant; feindre; porter témoignage; prétendre; prétexter; simuler; soutenir; témoigner
progressie maken améliorer; avancer; progresser; s'améliorer
stappen avancer; se mouvoir faire la fête; faire la java; faire la noce; sortir
starten aborder; avancer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer activer; allumer; amorcer; annoncrer; brancher sur; commencer; commencer à; donner le signal du départ pour; débuter; démarrer; engager; entamer; entreprendre; entrer en vigueur; envoyer; faire; faire fonctionner; faire marcher; inaugurer; lancer; mettre en circuit; mettre en marche; ouvrir; partir; prendre; s'activer; se mettre en mouvement; toucher; établir le contact
stellen argumenter; attester; avancer; certifier; déclarer; entamer; faire semblant; feindre; lancer; porter témoignage; postuler; proposer; présupposer; prétendre; prétexter; se présenter comme postulant; simuler; soulever; soutenir; témoigner; émettre l'opinion
stuwen avancer; faire avancer; pousser en avant; propulser pousser en avant; propulser
suggereren avancer; entamer; lancer; proposer; soulever; suggérer apprécier; conjecturer; conseiller; deviner; déterminer; estimer; faire une expertise; fixer; insinuer; priser; recommander; suggérer; taxer; évaluer
te berde brengen aborder; avancer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer aborder; alléguer; citer; entamer; invoquer; mettre en avant; mettre sur la table; mettre sur le tapis; proposer; présenter; soulever
ter sprake brengen aborder; avancer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer aborder; alléguer; attiser; citer; entamer; invoquer; mettre en avant; mettre quelque chose sur le tapis; mettre sur la table; mettre sur le tapis; proposer; présenter; ranimer; raviver; soulever; évoquer
uitdrukken avancer; communiquer; dire; donner tournure à; exprimer; faire un discours; formuler; imiter; interpréter; manifester; parler; proférer; prononcer; raconter; s'exprimer; se manifester; se traduire; traduire exprimer; pincer; presser; éteindre
uitdrukking geven aan avancer; communiquer; dire; donner tournure à; exprimer; faire un discours; formuler; imiter; interpréter; manifester; parler; proférer; prononcer; raconter; s'exprimer; se manifester; se traduire; traduire
uiten avancer; communiquer; dire; donner tournure à; exprimer; faire un discours; formuler; imiter; interpréter; manifester; parler; proférer; prononcer; raconter; s'exprimer; se manifester; se traduire; traduire exprimer; manifester
uiting geven aan avancer; communiquer; dire; donner tournure à; exprimer; faire un discours; formuler; imiter; interpréter; manifester; parler; proférer; prononcer; raconter; s'exprimer; se manifester; se traduire; traduire
verbeteren améliorer; avancer; progresser; s'améliorer aller mieux; améliorer; changer; corriger; perfectionner; rectifier; remettre en état; renouer; renouveler; reprendre; revitaliser; régénérer; rénover; se substituer à
verder komen avancer; faire des progrès; faire du chemin; progresser
verder lopen avancer; continuer; devoir continuer; marcher plus loin; persister; poursuivre; se prolonger
verdergaan avancer; continuer; devoir continuer; faire durer; laisser continuer; marcher plus loin; persister; poursuivre; se prolonger continuer; durer; persister; poursuivre; prolonger; se continuer; se poursuivre
verklaren argumenter; attester; avancer; certifier; déclarer; faire semblant; feindre; porter témoignage; prétendre; prétexter; simuler; soutenir; témoigner clarifier; commenter; expliquer; exposer; illustrer; préciser; tirer au clair; éclaircir
vertolken avancer; communiquer; dire; donner tournure à; exprimer; faire un discours; formuler; imiter; interpréter; manifester; parler; proférer; prononcer; raconter; s'exprimer; se manifester; se traduire; traduire exprimer; faire une traduction; imiter; interpréter; personnifier; refléter; rendre; reproduire; représenter; restituer; traduire
vervroegen anticiper; avancer; décaler l'heure du début de; placer devant
verwoorden avancer; communiquer; dire; donner tournure à; exprimer; faire un discours; formuler; imiter; interpréter; manifester; parler; proférer; prononcer; raconter; s'exprimer; se manifester; se traduire; traduire aborder; exprimer; exprimer per des paroles; formuler; mettre quelque chose sur le tapis; évoquer
voorgeven argumenter; attester; avancer; certifier; déclarer; faire semblant; feindre; porter témoignage; prétendre; prétexter; simuler; soutenir; témoigner
voorschieten avancer; prêter
voorschuiven avancer; pousser en avant avantager; favoriser; feindre; gratifier; pousser à l'avant; privilégier; prétendre; prétexter; ramper devant
voortbewegen avancer; faire avancer; faire marcher; mettre en mouvement; propulser
voortgaan avancer; continuer; devoir continuer; marcher plus loin; persister; poursuivre; se prolonger continuer; durer; persister; se continuer; se poursuivre
voortstuwen avancer; faire avancer; pousser en avant; propulser pousser en avant; propulser
vooruitduwen avancer; faire avancer; pousser en avant; propulser pousser; pousser devant soi; pousser en avant
vooruitgang boeken améliorer; avancer; progresser; s'améliorer
vooruitkomen avancer; faire des progrès; faire du chemin; progresser apporter; gravir; monter; s'élever; se soulever; soulever
vooruitschuiven avancer; pousser en avant
vooruitstreven avancer; progresser
voorwaarts treden avancer
vorderen avancer; faire des progrès; faire du chemin; progresser apporter; demander; encaisser; exiger; percevoir; recouvrer; requérir; revendiquer; réclamer; récupérer; s'élever; se soulever; soulever
vorderingen maken avancer; faire des progrès; progresser
vroeger uitvoeren dan gepland anticiper; avancer; décaler l'heure du début de; placer devant
zich opwerken avancer; monter; monter en grade; parachever; promouvoir; retaper; retoucher; travailler à côté; être promu
zich voortbewegen avancer; se mouvoir

Synonyms for "avancer":


Wiktionary Übersetzungen für avancer:

avancer avancer
verb
 1. geleidelijk verder verlopen
 2. naar voren gaan

Cross Translation:
FromToVia
avancer benaderen; optrekken advance — to move forwards, to approach
avancer voorschieten vorschießen — einen Geldbetrag im Voraus geben

Verwandte Übersetzungen für avancer