Französisch

Detailübersetzungen für préserver (Französisch) ins Niederländisch

préserver:

préserver Verb (préserve, préserves, préservons, préservez, )

 1. préserver (conserver)
  bewaren; beschermen; behoeden
  • bewaren Verb (bewaar, bewaart, bewaarde, bewaarden, bewaard)
  • beschermen Verb (bescherm, beschermt, beschermde, beschermden, beschermd)
  • behoeden Verb (behoed, behoedt, behoedde, behoedden, behoed)
 2. préserver (conserver)
  verduurzamen
  • verduurzamen Verb (verduurzaam, verduurzaamt, verduurzaamde, verduurzaamden, verduurzaamd)
 3. préserver (conserver; maintenir; garder)
  behouden; bewaren; conserveren
  • behouden Verb (behoud, behoudt, behield, behielden, behouden)
  • bewaren Verb (bewaar, bewaart, bewaarde, bewaarden, bewaard)
  • conserveren Verb (conserveer, conserveert, conserveerde, conserveerden, geconserveerd)
 4. préserver (poser qch; mettre; garder; )
  leggen; plaatsen; neerleggen; deponeren; wegleggen
  • leggen Verb (leg, legt, legde, legden, gelegd)
  • plaatsen Verb (plaats, plaatst, plaatste, plaatsten, geplaatst)
  • neerleggen Verb (leg neer, legt neer, legde neer, legden neer, neergelegd)
  • deponeren Verb (deponeer, deponeert, deponeerde, deponeerden, gedeponeerd)
  • wegleggen Verb (leg weg, legt weg, legde weg, legden weg, weggelegd)
 5. préserver (garantir; protéger)
  vrijwaren
  • vrijwaren Verb (vrijwaar, vrijwaart, vrijwaarde, vrijwaarden, gevrijwaard)
 6. préserver (protéger; défendre; sauvegarder)
  beschermen; beschutten; in bescherming nemen; verdedigen
  • beschermen Verb (bescherm, beschermt, beschermde, beschermden, beschermd)
  • beschutten Verb (beschut, beschutte, beschutten, beschut)
  • in bescherming nemen Verb (neem in bescherming, neemt in bescherming, nam in bescherming, namen in bescherming, in bescherming genomen)
  • verdedigen Verb (verdedig, verdedigt, verdedigde, verdedigden, verdedigd)
 7. préserver (protéger; maintenir; garder; )
  beschermen; behouden; in bescherming nemen; behoeden
  • beschermen Verb (bescherm, beschermt, beschermde, beschermden, beschermd)
  • behouden Verb (behoud, behoudt, behield, behielden, behouden)
  • in bescherming nemen Verb (neem in bescherming, neemt in bescherming, nam in bescherming, namen in bescherming, in bescherming genomen)
  • behoeden Verb (behoed, behoedt, behoedde, behoedden, behoed)
 8. préserver (équiper d'un dispositif d'alarme; protéger; sauvegarder; )
  beveiligen; van alarm voorzien
 9. préserver (couvrir; protéger; sauvegarder; )
  afschermen; afdekken; beschermen; afschutten; beschutten
  • afschermen Verb (scherm af, schermt af, schermde af, schermden af, afgeschermd)
  • afdekken Verb (dek af, dekt af, dekte af, dekten af, afgedekt)
  • beschermen Verb (bescherm, beschermt, beschermde, beschermden, beschermd)
  • afschutten Verb (schut af, schutte af, schutten af, afgeschut)
  • beschutten Verb (beschut, beschutte, beschutten, beschut)
 10. préserver (protéger; sauvegarder; cacher; )
  beschermen; beschutten; bescherming bieden

Konjugationen für préserver:

Présent
 1. préserve
 2. préserves
 3. préserve
 4. préservons
 5. préservez
 6. préservent
imparfait
 1. préservais
 2. préservais
 3. préservait
 4. préservions
 5. préserviez
 6. préservaient
passé simple
 1. préservai
 2. préservas
 3. préserva
 4. préservâmes
 5. préservâtes
 6. préservèrent
futur simple
 1. préserverai
 2. préserveras
 3. préservera
 4. préserverons
 5. préserverez
 6. préserveront
subjonctif présent
 1. que je préserve
 2. que tu préserves
 3. qu'il préserve
 4. que nous préservions
 5. que vous préserviez
 6. qu'ils préservent
conditionnel présent
 1. préserverais
 2. préserverais
 3. préserverait
 4. préserverions
 5. préserveriez
 6. préserveraient
passé composé
 1. ai préservé
 2. as préservé
 3. a préservé
 4. avons préservé
 5. avez préservé
 6. ont préservé
divers
 1. préserve!
 2. préservez!
 3. préservons!
 4. préservé
 5. préservant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Übersetzung Matrix für préserver:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
afdekken blindage; protection; sauvegarde
afschermen blindage; protection; sauvegarde
afschutten pose d'une clôture
beschermen blindage; protection; sauvegarde
bewaren conservation; garde; préservation
leggen arrêter le travail; commencer une grève
neerleggen fait de flinguer; fait de tirer; fait de tuer
verdedigen défense; résistance
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
afdekken abriter; borner; clôturer; couvrir; mettre à l'abri de; protéger; préserver; sauvegarder blinder; couvrir; cuirasser; desservir; débarrasser; débarrasser la table; nettoyer
afschermen abriter; borner; clôturer; couvrir; mettre à l'abri de; protéger; préserver; sauvegarder fermer au verrou; verrouiller
afschutten abriter; borner; clôturer; couvrir; mettre à l'abri de; protéger; préserver; sauvegarder clôturer; enclore; palissader
behoeden abriter; assurer la surveillance; conserver; défendre; garder; maintenir; mettre à l'abri de; protéger; préserver; sauvegarder; surveiller; veiller; veiller sur quelqu'un; veiller sur quelque chose
behouden abriter; assurer la surveillance; conserver; défendre; garder; maintenir; mettre à l'abri de; protéger; préserver; sauvegarder; surveiller; veiller; veiller sur quelqu'un; veiller sur quelque chose affecter; avoir soin de; conserver; entretenir; maintenir en état; prendre soin de; réserver; se charger de; veiller à quelque chose
beschermen abriter; assurer la surveillance; borner; cacher; clôturer; conserver; couvrir; défendre; garder; maintenir; mettre en sûreté; mettre à l'abri de; protéger; préserver; recéler; sauvegarder; surveiller; veiller; veiller sur quelqu'un; veiller sur quelque chose installer un système d'alarme; munir d'une installation d'alarme; patronner; protéger
bescherming bieden abriter; cacher; mettre en sûreté; protéger; préserver; recéler; sauvegarder
beschutten abriter; borner; cacher; clôturer; couvrir; défendre; mettre en sûreté; mettre à l'abri de; protéger; préserver; recéler; sauvegarder
beveiligen abriter; cacher; dissimuler; garder; mettre en sûreté; protéger; préserver; receler; sauvegarder; équiper d'un dispositif d'alarme installer un système d'alarme; munir d'une installation d'alarme; protéger
bewaren conserver; garder; maintenir; préserver archiver; conserver; emmagasiner; entreposer; garder; mettre de côté; placer; ranger; stocker
conserveren conserver; garder; maintenir; préserver confire; conserver; faire des conserves; maintenir; mettre en conserve; préparer des conserves
deponeren déposer; garder; installer; mettre; placer; poser qch; préserver; ranger conserver; coucher; déposer; emmagasiner; entreposer; mettre; placer; planter; poser; situer; stationner; stocker; transcrire; transférer; verser; virer
in bescherming nemen abriter; assurer la surveillance; conserver; défendre; garder; maintenir; mettre à l'abri de; protéger; préserver; sauvegarder; surveiller; veiller; veiller sur quelqu'un; veiller sur quelque chose
leggen déposer; garder; installer; mettre; placer; poser qch; préserver; ranger coucher; déposer; installer; mettre; placer; planter; poser; ranger; situer; stationner
neerleggen déposer; garder; installer; mettre; placer; poser qch; préserver; ranger coucher; déposer; faire asseoir; fixer; installer; insérer; mettre; placer; planter; poser; situer; stationner
plaatsen déposer; garder; installer; mettre; placer; poser qch; préserver; ranger abriter quelqu'un; appliquer; asseoir; avoir lieu; construire; coucher; dresser; découvrir; déposer; déterminer; garer; installer; insérer; localiser; loger; mettre; placer; planter; poser; poster; ranger; se dérouler; se situer; signaler; situer; stationner; trouver
van alarm voorzien abriter; cacher; dissimuler; garder; mettre en sûreté; protéger; préserver; receler; sauvegarder; équiper d'un dispositif d'alarme
verdedigen défendre; protéger; préserver; sauvegarder défendre; parer; rejeter; repousser; résister; résister à; se débattre; se défendre; écarter
verduurzamen conserver; préserver
vrijwaren garantir; protéger; préserver
wegleggen déposer; garder; installer; mettre; placer; poser qch; préserver; ranger

Synonyms for "préserver":


Wiktionary Übersetzungen für préserver:

préserver
verb
 1. préserver
préserver
verb
 1. ervoor zorgen dat iets niet verloren raakt

Cross Translation:
FromToVia
préserver beschermen preserve — to protect