Übersicht
Französisch nach Schwedisch:   mehr Daten
 1. priver de:


Französisch

Detailübersetzungen für priver de (Französisch) ins Schwedisch

priver de:

priver de Verb

 1. priver de (dérober; retirer; enlever; )
  beröva; ta av; frånta
  • beröva Verb (berövar, berövade, berövat)
  • ta av Verb (tar av, tog av, tagit av)
  • frånta Verb (fråntar, fråntog, fråntagit)
 2. priver de (jeûner; faire la grève de la faim; faire son carême; )
  fast; avstå från mat
 3. priver de (tirer profit de; exploiter; pressurer; dépouiller de)
  utnyttja
  • utnyttja Verb (utnyttjar, utnyttjade, utnyttjat)

Übersetzung Matrix für priver de:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
avstå från mat faire carême; faire la grève de la faim; faire son carême; jeûner; observer le carême; priver de; s'abstenir; s'abstenir de
beröva dérober; enlever; ne pas suffire à; prendre; priver; priver de; retirer; subtiliser; voler dérober; voler
fast faire carême; faire la grève de la faim; faire son carême; jeûner; observer le carême; priver de; s'abstenir; s'abstenir de
frånta dérober; enlever; ne pas suffire à; prendre; priver; priver de; retirer; subtiliser; voler destituer; démettre; déposer; révoquer
ta av dérober; enlever; ne pas suffire à; prendre; priver; priver de; retirer; subtiliser; voler débarrasser de; déboutonner; défaire; défaire de; défaire les boutons; dénouer; dépêter de; ouvrir
utnyttja dépouiller de; exploiter; pressurer; priver de; tirer profit de bénéficier; exploiter; faire son profit de; faire valoir; profiter de qc; tirer avantage de; tirer parti de; tirer profit de
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
fast constant; continuel; ferme; fort; robuste; régulier; résistant; solide; stable

Verwandte Übersetzungen für priver de