Übersicht
Französisch nach Schwedisch:   mehr Daten
  1. feuillée:


Französisch

Detailübersetzungen für feuillée (Französisch) ins Schwedisch

feuillée:


Übersetzung Matrix für feuillée:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
lövtäckning dais de feuillage; feuillée; ramée; toit de verdures; voûte de feuillage
lövverk dais de feuillage; feuillée; ramée; toit de verdures; voûte de feuillage feuillage; feuilles; verdure

Synonyms for "feuillée":