Übersicht
Französisch nach Schwedisch:   mehr Daten
  1. rentrer en possession de:


Französisch

Detailübersetzungen für rentrer en possession de (Französisch) ins Schwedisch

rentrer en possession de:

rentrer en possession de Verb

  1. rentrer en possession de (recouvrer; récupérer; regagner; reconquérir)
    återta; återfå; få tillbaka
    • återta Verb (återtar, återtog, återtagit)
    • återfå Verb (återfår, återfick, återfått)
    • få tillbaka Verb (får tillbaka, fick tillbaka, fått tillbaka)

Übersetzung Matrix für rentrer en possession de:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
få tillbaka reconquérir; recouvrer; regagner; rentrer en possession de; récupérer
återfå reconquérir; recouvrer; regagner; rentrer en possession de; récupérer
återta reconquérir; recouvrer; regagner; rentrer en possession de; récupérer
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
återta restauration

Verwandte Übersetzungen für rentrer en possession de