Niederländisch

Detailübersetzungen für beangstigend (Niederländisch) ins Deutsch

beangstigend:

beangstigend Adjektiv

  1. beangstigend (eng)
  2. beangstigend (angstaanjagend; eng)

Übersetzung Matrix für beangstigend:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
angsteinflößend beangstigend; eng
angsteinjagend beangstigend; eng angstaanjagend; angstwekkend; eng; griezelig; schrikaanjagend; schrikwekkend; vreesaanjagend; vreeswekkend
gespensterhaft angstaanjagend; beangstigend; eng dreigend; duister; eng; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; luguber; onheilspellend; sinister
gespenstig angstaanjagend; beangstigend; eng dreigend; duister; eng; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; luguber; onheilspellend; sinister
gespenstisch angstaanjagend; beangstigend; eng donker; dreigend; dubieus; duister; eng; glibberig; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; luguber; obscuur; onguur; onheilspellend; sinister; verdacht
gruselig angstaanjagend; beangstigend; eng akelig; donker; dreigend; dubieus; duister; eng; glibberig; griezelig; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; luguber; obscuur; onguur; onheilspellend; sinister; verdacht
obskur beangstigend; eng donker; dubieus; duister; glibberig; niet doorzichtig; obscuur; ondoorzichtig; onduidelijk; onguur; onoverzichtelijk; verdacht; wollig
sinister angstaanjagend; beangstigend; eng dreigend; duister; huiveringwekkend; luguber; onheilspellend; sinister
unheilverkündend beangstigend; eng dreigend; duister; huiveringwekkend; luguber; onheilspellend; sinister
unheimlich angstaanjagend; beangstigend; eng akelig; donker; dreigend; dubieus; duister; eng; glibberig; griezelig; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; luguber; obscuur; onguur; onheilspellend; sinister; verdacht

Wiktionary Übersetzungen für beangstigend:


Cross Translation:
FromToVia
beangstigend fürchterlich; furchteinflößend; furchterregend awesome — causing awe or terror
beangstigend einschüchternd; beängstigend; abschreckend daunting — discouraging, inspiring fear
beangstigend Einjagend; Schreckerregend frightening — scary