Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
 1. duivels:
 2. duivel:
 3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für duivels (Niederländisch) ins Deutsch

duivels:

duivels Adjektiv

 1. duivels (kwaadaardig; duivelachtig)

duivels

 1. duivels (verdoemd)

duivels [de ~] Nomen, Plural

 1. de duivels (demonen)
  die Dämonen; die Teufel

Übersetzung Matrix für duivels:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Dämonen demonen; duivels demonen; kwelduivels; plaaggeesten; slechtaarden
Teufel demonen; duivels boosaardig wezen; demon; duivel; kwaad; kwelduivel; kwelduivels; plaaggeest; plaaggeesten; sarder; satan
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
teuflisch duivels; verdoemd
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
demonisch duivelachtig; duivels; kwaadaardig
diabolisch duivelachtig; duivels; kwaadaardig
satanisch duivelachtig; duivels; kwaadaardig hels; infernaal; satanisch
teuflisch duivelachtig; duivels; kwaadaardig bliksems; boefachtig; boosaardig; donker; dreigend; dubieus; duister; gemeen; glibberig; gluiperig; hels; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; infernaal; luguber; obscuur; onguur; onheilspellend; schurkachtig; sinister; vals; verdacht; verdraaid; verduiveld

Verwandte Wörter für "duivels":


Verwandte Definitionen für "duivels":

 1. gemeen en boosaardig1
  • het was een duivels plan1

Wiktionary Übersetzungen für duivels:


Cross Translation:
FromToVia
duivels teuflisch devilish — resembling or characteristic of a devil
duivels teuflisch devilish — extreme, excessive

duivel:

duivel [de ~ (m)] Nomen

 1. de duivel (demon; satan; kwaad)
  der Teufel; der Satan

Übersetzung Matrix für duivel:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Satan demon; duivel; kwaad; satan kwelduivel; plaaggeest; sarder
Teufel demon; duivel; kwaad; satan boosaardig wezen; demonen; duivels; kwelduivel; kwelduivels; plaaggeest; plaaggeesten; sarder

Verwandte Wörter für "duivel":


Wiktionary Übersetzungen für duivel:

duivel
noun
 1. de personificatie van het kwaad
duivel
noun
 1. Gegenspieler Gottes
 2. böses Geisterwesen
 3. teuflisches, dämonisches Wesen

Cross Translation:
FromToVia
duivel Teufel devil — a creature of hell
duivel Satan; Teufel devil — the devil: the chief devil
duivel Teufel devil — bad part of the conscience
duivel Teufelin; Teufel devil — wicked or naughty person
duivel Teufel devil — person, especially a man; used to express a particular opinion of him
duivel Teufel devil — in Christian Science, an evil or erring entity
duivel Teufel diable — Créature infernale