Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. beschot:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für beschot (Niederländisch) ins Deutsch

beschot:

beschot [het ~] Nomen

  1. het beschot (lambrisering)
    die Holzverkleidung
  2. het beschot (tussenschot; afscheiding; tussenmuur; schot)
    die Trennung; die Abtrennung; die Absonderung

Übersetzung Matrix für beschot:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Absonderung afscheiding; beschot; schot; tussenmuur; tussenschot afscheiding; afsplitsing; afzondering; isolatie; isolering
Abtrennung afscheiding; beschot; schot; tussenmuur; tussenschot afscheiding; afsplitsing; afvalligheid; afzondering; desertie; hek; hekwerk; isolering; verlating
Holzverkleidung beschot; lambrisering betimmering; houtbekleding; houtversiering; lambrisering
Trennung afscheiding; beschot; schot; tussenmuur; tussenschot afscheiding; afsplitsing; afzondering; breken; isolering; ontwarring; scheiding; schifting; segregatie; selectie; splitsen; verbreking

Verwandte Wörter für "beschot":

  • beschotten

Wiktionary Übersetzungen für beschot:


Cross Translation:
FromToVia
beschot Paneel lambris — arts|fr revêtement de menuiserie, de marbre, de stuc, etc., sur les murailles d’une salle, d’une chambre, etc.
beschot Wand paroi — maçonnerie|fr cloison de maçonnerie qui séparer une chambre ou quelque autre pièce d’un appartement d’avec une autre.