Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
 1. zoon:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für zoon (Niederländisch) ins Deutsch

zoon:

zoon [de ~ (m)] Nomen

 1. de zoon
  der Sohn
  • Sohn [der ~] Nomen

Übersetzung Matrix für zoon:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Sohn zoon

Verwandte Wörter für "zoon":

 • zonen, zoons, zoontje, zoontjes

Antonyme für "zoon":


Verwandte Definitionen für "zoon":

 1. mannelijk kind van iemand1
  • mijn ouders hebben een zoon en een dochter1

Wiktionary Übersetzungen für zoon:

zoon
noun
 1. een mannelijk kind
zoon
noun
 1. männlicher, direkter Nachkomme

Cross Translation:
FromToVia
zoon Sohn son — a male person in relation to his parents
zoon Sohn fils — Tout être humain du sexe masculin considéré par rapport à son père et à sa mère, ou à un des deux seulement.