Niederländisch

Detailübersetzungen für bestuur (Niederländisch) ins Englisch

bestuur:

bestuur [het ~] Nomen

 1. het bestuur (leiding; directie; beheer)
  the board of directors; the committee; the direction; the management; the board; the supervision; the board of managers; the wire; the cable
 2. het bestuur (management; politiek)
  the management; the politics; the policy; the strategy; the tactic

Übersetzung Matrix für bestuur:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
board beheer; bestuur; directie; leiding aandeel; deel; hoofdbestuur; kostgeld; lat; legbord; part; schroot; smalle plank
board of directors beheer; bestuur; directie; leiding college; directieteam; hoofdbestuur; managementteam; raad van beheer; raad van bestuur; raad van commissarissen; raad van toezicht
board of managers beheer; bestuur; directie; leiding
cable beheer; bestuur; directie; leiding elektrische geleiding; geleiding; kabel; kabelleiding; kabeltouw; leiding; scheepskabel; telegram
committee beheer; bestuur; directie; leiding comité; commissie; verenigingsbestuur
direction beheer; bestuur; directie; leiding aansturing; directie; koers; regie; richting; route
management beheer; bestuur; directie; leiding; management; politiek bedrijfsleiding; bedrijfsvoering; beheer; bescherming; bewaking; controle; hoede; management; toezicht; zeggenschap; zorg
policy bestuur; management; politiek beleid; beleidsplan; polis; politiek; regeringsbeleid; staatsbeleid; staatspolitiek
politics bestuur; management; politiek politiek; regeringsbeleid; staatkunde; staatsbeleid
strategy bestuur; management; politiek strategie
supervision beheer; bestuur; directie; leiding beheer; bescherming; bewaking; controle; hoede; overzien; supervisie; surveillance; toezicht; toezicht houden; zeggenschap; zorg
tactic bestuur; management; politiek tactiek
wire beheer; bestuur; directie; leiding draad; elektrische geleiding; geleiding; ijzerdraad; kabel; kabelleiding; kabeltouw; leiding; scheepskabel; telegram; tot draad getrokken ijzer
- leiding
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
board emballeren; enteren; herbergen; huisvesten; iemand onderdak verlenen; inpakken; inwikkelen; kartonneren; onderbrengen; onderdak geven; onderdak verschaffen; plaatsen; verpakken
cable bekabelen; telegraferen
wire telegraferen
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
policy beleidsmatig; politiek

Synonyms for "bestuur":


Verwandte Definitionen für "bestuur":

 1. het geven van leiding1
  • het bestuur van dit land is niet geregeld1
 2. wie zegt wat er moet gebeuren1
  • het bestuur van de school nam een beslissing1

Wiktionary Übersetzungen für bestuur:

bestuur
noun
 1. the executives of an organisation
 2. administration; the process or practice of managing
 3. the executive part of government
 4. The exercise of sovereign power

Cross Translation:
FromToVia
bestuur administration VerwaltungOrganisation der öffentlichen Dienste auf allen Ebenen von den Kommunen bis zu den Einrichtungen des Bundes, die dazu vorhanden sind, das öffentliche Leben in allen Belangen gemäß Erlassen und Rechtsvorschriften zu regeln
bestuur administration; management; governance; running administration — Action d’administrer, direction, conduite des affaires publiques ou particulières.
bestuur control; reign; rule; governance; regulation; ruling; ascendancy; ascendance; board; executive; administration commandement — À trier
bestuur management; administration; governance gestion — Action et effet de gérer, d’administrer.
bestuur government; administration; control; reign; rule; governance; regulation; ruling; ascendancy; ascendance gouvernementaction, charge, ou manière de gouverner, de régir, d’administrer quelque chose, en particulier dans le domaine politique.
bestuur administration; management; governance; running gérancefonction de gérant.
bestuur reign; kingdom; kingship; royalty; realm; state; control; rule; governance; regulation; ruling; ascendancy; ascendance règneexercice du pouvoir souverain dans un état monarchique.
bestuur custody; holding; storage; reign; rule; governance; regulation; ruling; ascendancy; ascendance; attendance tenue — Traductions à trier suivant le sens.

besturen:

besturen [het ~] Nomen

 1. het besturen (regeren)
  the governing; the ruling
 2. het besturen (leidinggeven)
  the directing; the leading

besturen Verb (bestuur, bestuurt, bestuurde, bestuurden, bestuurd)

 1. besturen (administreren; beheren)
  to administer; to manage; to run
  • administer Verb (administers, administered, administering)
  • manage Verb (manages, managed, managing)
  • run Verb (runs, ran, running)
 2. besturen (leiding geven; leiden; aanvoeren; voorzitten; managen)
  to lead; to preside; to direct; to command
  • lead Verb (leads, led, leading)
  • preside Verb (presides, presided, presiding)
  • direct Verb (directs, directed, directing)
  • command Verb (commands, commanded, commanding)

Konjugationen für besturen:

o.t.t.
 1. bestuur
 2. bestuurt
 3. bestuurt
 4. besturen
 5. besturen
 6. besturen
o.v.t.
 1. bestuurde
 2. bestuurde
 3. bestuurde
 4. bestuurden
 5. bestuurden
 6. bestuurden
v.t.t.
 1. heb bestuurd
 2. hebt bestuurd
 3. heeft bestuurd
 4. hebben bestuurd
 5. hebben bestuurd
 6. hebben bestuurd
v.v.t.
 1. had bestuurd
 2. had bestuurd
 3. had bestuurd
 4. hadden bestuurd
 5. hadden bestuurd
 6. hadden bestuurd
o.t.t.t.
 1. zal besturen
 2. zult besturen
 3. zal besturen
 4. zullen besturen
 5. zullen besturen
 6. zullen besturen
o.v.t.t.
 1. zou besturen
 2. zou besturen
 3. zou besturen
 4. zouden besturen
 5. zouden besturen
 6. zouden besturen
diversen
 1. bestuur!
 2. bestuurt!
 3. bestuurd
 4. besturend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für besturen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
command aanvoeren; aanvoering; aanwijzing; autoriteit; beheersing; bevel; bevelschrift; commando; consigne; dienstorder; dwangbevel; gebod; gezag; heerschappij; instructie; leiding; macht; mate van bekwaamheid; opdracht; oppperbevel; order; taak; voorgaan; voorschrift
directing besturen; leidinggeven gidsing; sturing
governing besturen; regeren
lead aanknopingspunt; aanvoeren; aanvoering; aanwijzing; elektrische geleiding; geleiding; leiding; lood; naaiplombe; plombe; potentiële klant; sales lead; spoor; tip; vingerwenk; vingerwijzing; voorgaan; voorsprong; wenk
leading besturen; leidinggeven aanvoeren; aanvoering; interlinie; leiding; regelafstand; voorgaan
ruling besturen; regeren beslissing; raadsbesluit; vonnis
run aanval; attaque; bestorming; hardloopwedstrijd; ladder; ladder in kous; loop; offensief; run; runs; stormaanval; stormloop; stormlopen
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
administer administreren; beheren; besturen aangrijpen; aanwenden; benutten; binnen gieten; gebruiken; geneesmiddel toedienen; geven; iemand iets toedienen; ingeven; toedienen; toepassen; verstrekken
command aanvoeren; besturen; leiden; leiding geven; managen; voorzitten aanvoeren; bevel voeren over; bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; leiden; leidinggeven; opdragen; verordenen; verordonneren
direct aanvoeren; besturen; leiden; leiding geven; managen; voorzitten begeleiden; dirigeren; gebieden; gelasten; leiden; meevoeren; orkest dirigeren; regisseren; verwijzen; verwijzen naar; voeren; voorschrijven
lead aanvoeren; besturen; leiden; leiding geven; managen; voorzitten begeleiden; in goede banen leiden; leiden; loden; meevoeren; van loodglazuur voorzien; voeren
manage administreren; beheren; besturen beheren; bolwerken; fiksen; flikken; iets aankunnen; klaarspelen; managen; rondkomen; uitkomen; voor elkaar krijgen; zich kunnen bedruipen
preside aanvoeren; besturen; leiden; leiding geven; managen; voorzitten aanvoeren; bevel voeren over; commanderen; leiden; leidinggeven
run administreren; beheren; besturen draven; gaan; gulpen; gutsen; hard rennen; hardlopen; hollen; in elkaar overlopen; in stralen lopen; in stromen neerstorten; ladderen; lopen; pezen; racen; rennen; sprinten; stromen; vervagen; vervloeien; vloeien; zich begeven
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
leading aanvoerend; befaamd; dominant; eerste; geacht; gezaghebbend; hooggeplaatst; hooggezeten; leidend; maatgevend; prominent; toonaangevend; vooraan; vooraanstaand; vooraanstaande; voorin; voornaam; voorop
ruling heersend; regerend
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
direct directe; frontaal; klassikaal; openlijk; ronduit

Verwandte Definitionen für "besturen":

 1. er leiding aan geven1
  • welke mensen besturen deze school?1
 2. ervoor zorgen dat het in de juiste richting gaat1
  • de chauffeur bestuurt de bus1

Wiktionary Übersetzungen für besturen:

besturen
verb
 1. to cause to travel through the air
 2. operate (a wheeled motorized vehicle)
 3. to exercise influence over, to suggest or dictate the behavior of
 4. to direct or stop a horse using reins
 5. transitive: to guide the course of

Cross Translation:
FromToVia
besturen result; amount; adjoin; conduct; guide; lead; channel; wage; bring; drive; exit; go out; alight; emerge; leave; quit; accomplish; attain; get; reach; achieve; arrive at aboutirtoucher par un bout.
besturen administer; manage; administrate administrergouverner, régir les affaires public ou particulier.
besturen drive; steer; fly; conduct; guide; lead; channel; wage; bring conduiremener, guider, diriger vers un lieu déterminé.
besturen control; govern; rule; reign gouvernerdiriger une embarcation à l’aide d’un gouvernail.
besturen administer; manage gérer — Administrer, diriger, manager
besturen steer; drive; fly piloter — marine|fr conduire un bâtiment de mer.
besturen administer; manage régirgouverner, diriger, conduire.
besturen reign; control; govern; rule régnerexercer le pouvoir souverain dans un état monarchique ; il se dit des princes souverains, même quand ils ne portent pas le titre de roi.
besturen watch over; examine; oversee surveillerobserver avec attention ; examiner ; contrôler.

Verwandte Übersetzungen für bestuur