Übersicht


Niederländisch

Detailed Synonyms for fielt in Niederländisch

fielt:

fielt [de ~ (m)] Nomen

  1. de fielt
    de schurk; de schobbejak; de fielt; de boef
  2. de fielt
    de smeerlap; de schoft; het mispunt; de naarling; de smiecht; de fielt; de stinkerd; de rotzak
  3. de fielt
    de fielt; de smeerlap; de schoelje; de smiecht; smiek; de schoft

Verwandte Wörter für "fielt":

  • fielten