Übersicht
Niederländisch nach Schwedisch:   mehr Daten
 1. teut:
 2. teuten:


Niederländisch

Detailübersetzungen für teut (Niederländisch) ins Schwedisch

teut:


teut form of teuten:

teuten Verb (teut, teutte, teutten, geteut)

 1. teuten (talmen; hannesen; zeiken; )
  uppehålla; fördröja
  • uppehålla Verb (uppehåller, uppehöll, uppehållit)
  • fördröja Verb (fördröjer, fördröjde, fördröjt)
 2. teuten (treuzelen; talmen; drentelen; dralen)
  masa; söla; såsa
  • masa Verb (masar, masade, masat)
  • söla Verb (sölar, sölade, sölat)
  • såsa Verb (såsar, såsade, såsat)

Konjugationen für teuten:

o.t.t.
 1. teut
 2. teut
 3. teut
 4. teuten
 5. teuten
 6. teuten
o.v.t.
 1. teutte
 2. teutte
 3. teutte
 4. teutten
 5. teutten
 6. teutten
v.t.t.
 1. heb geteut
 2. hebt geteut
 3. heeft geteut
 4. hebben geteut
 5. hebben geteut
 6. hebben geteut
v.v.t.
 1. had geteut
 2. had geteut
 3. had geteut
 4. hadden geteut
 5. hadden geteut
 6. hadden geteut
o.t.t.t.
 1. zal teuten
 2. zult teuten
 3. zal teuten
 4. zullen teuten
 5. zullen teuten
 6. zullen teuten
o.v.t.t.
 1. zou teuten
 2. zou teuten
 3. zou teuten
 4. zouden teuten
 5. zouden teuten
 6. zouden teuten
en verder
 1. ben geteut
 2. bent geteut
 3. is geteut
 4. zijn geteut
 5. zijn geteut
 6. zijn geteut
diversen
 1. teut!
 2. teutt!
 3. geteut
 4. teutend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für teuten:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
fördröja aarzelen; dralen; drentelen; druilen; hannesen; talmen; teuten; treuzelen; zaniken; zeiken; zeuren ophouden; rekken; temporiseren; vertragen
masa dralen; drentelen; talmen; teuten; treuzelen
såsa dralen; drentelen; talmen; teuten; treuzelen
söla dralen; drentelen; talmen; teuten; treuzelen
uppehålla aarzelen; dralen; drentelen; druilen; hannesen; talmen; teuten; treuzelen; zaniken; zeiken; zeuren behouden; in stand houden; onderhouden; ophouden; rekken; temporiseren; vertragen

Verwandte Wörter für "teuten":