Schwedisch

Detailübersetzungen für fortsätta (Schwedisch) ins Deutsch

fortsätta:

fortsätta Verb (fortsätter, fortsatte, fortsatt)

 1. fortsätta (gå vidare med; slutföra; fortgå)
  durchgehen; kontinuieren; fortsetzen; verfolgen; weitergehen; fortfahren; fortführen; andauern; fortgehen; fortwähren; weiterlaufen; fortdauern
  • durchgehen Verb (gehe durch, gehst durch, geht durch, gang durch, gangt durch, durchgegangen)
  • kontinuieren Verb (kontinuiere, kontinuierst, kontinuiert, kontinuierte, kontinuiertet, kontinuiert)
  • fortsetzen Verb (setze fort, setzt fort, setzte fort, setztet fort, fortgesetzt)
  • verfolgen Verb (verfolge, verfolgst, verfolgt, verfolgte, verfolgtet, verfolgt)
  • weitergehen Verb (gehe weiter, gehst weiter, geht weiter, ginge weiter, ginget weiter, weitergegangen)
  • fortfahren Verb (fahre fort, fährst fort, fährt fort, fuhr fort, fuhrt fort, fortgefahren)
  • fortführen Verb (führe fort, führst fort, führt fort, führte fort, führtet fort, fortgeführt)
  • andauern Verb (dauere an, dauerst an, dauert an, dauerte an, dauertet an, angedauert)
  • fortgehen Verb (gehe fort, gehst fort, geht fort, ging fort, gingt fort, fortgegangen)
  • weiterlaufen Verb (laufe weiter, läufst weiter, läuft weiter, lief weiter, liefet weiter, weitergelaufen)
  • fortdauern Verb
 2. fortsätta
  verfolgen; kontinuieren; fortsetzen; weitermachen; fortführen
  • verfolgen Verb (verfolge, verfolgst, verfolgt, verfolgte, verfolgtet, verfolgt)
  • kontinuieren Verb (kontinuiere, kontinuierst, kontinuiert, kontinuierte, kontinuiertet, kontinuiert)
  • fortsetzen Verb (setze fort, setzt fort, setzte fort, setztet fort, fortgesetzt)
  • weitermachen Verb (mache weiter, machst weiter, macht weiter, machte weiter, machtet weiter, weitergemacht)
  • fortführen Verb (führe fort, führst fort, führt fort, führte fort, führtet fort, fortgeführt)
 3. fortsätta
  durchgehen
  • durchgehen Verb (gehe durch, gehst durch, geht durch, gang durch, gangt durch, durchgegangen)
 4. fortsätta
 5. fortsätta
 6. fortsätta (fungera; arbeta)
  funktionieren; vorgehen; arbeiten; tun
  • funktionieren Verb (funktioniere, funktionierst, funktioniert, funktionierte, funktioniertet, funktioniert)
  • vorgehen Verb (gehe vor, gehst vor, geht vor, gang vor, ganget vor, vorgegangen)
  • arbeiten Verb (arbeite, arbeitest, arbeitet, arbeitete, arbeitetet, gearbeitet)
  • tun Verb (tue, tuest, tut, tat, tatet, getan)
 7. fortsätta (ta det längre)
  erfolgen; fortfahren; verfolgen; fortgehen; weitergehen; fortsetzen; durchgehen; fortführen; kontinuieren; nachsetzen; fortziehen
  • erfolgen Verb (erfolge, erfolgst, erfolgt, erfolgte, erfolgtet, erfolgt)
  • fortfahren Verb (fahre fort, fährst fort, fährt fort, fuhr fort, fuhrt fort, fortgefahren)
  • verfolgen Verb (verfolge, verfolgst, verfolgt, verfolgte, verfolgtet, verfolgt)
  • fortgehen Verb (gehe fort, gehst fort, geht fort, ging fort, gingt fort, fortgegangen)
  • weitergehen Verb (gehe weiter, gehst weiter, geht weiter, ginge weiter, ginget weiter, weitergegangen)
  • fortsetzen Verb (setze fort, setzt fort, setzte fort, setztet fort, fortgesetzt)
  • durchgehen Verb (gehe durch, gehst durch, geht durch, gang durch, gangt durch, durchgegangen)
  • fortführen Verb (führe fort, führst fort, führt fort, führte fort, führtet fort, fortgeführt)
  • kontinuieren Verb (kontinuiere, kontinuierst, kontinuiert, kontinuierte, kontinuiertet, kontinuiert)
  • nachsetzen Verb (setze nach, setzst nach, setzt nach, setzte nach, setztet nach, nachgesetzt)
  • fortziehen Verb (ziehe fort, ziehst fort, zieht fort, zog fort, zogt fort, fortgezogen)
 8. fortsätta (förlänga; bibehålla)
  verlängern
  • verlängern Verb (verlängere, verlängerst, verlängert, verlängerte, verlängertet, verlängert)
 9. fortsätta (gå vidare)
  durchlaufen; weitergehen; durchgehen; durchmachen; weiterlaufen
  • durchlaufen Verb (laufe durch, läufst durch, läuft durch, lief durch, lieft durch, durchgelaufen)
  • weitergehen Verb (gehe weiter, gehst weiter, geht weiter, ginge weiter, ginget weiter, weitergegangen)
  • durchgehen Verb (gehe durch, gehst durch, geht durch, gang durch, gangt durch, durchgegangen)
  • durchmachen Verb (mache durch, machst durch, macht durch, machte durch, machtet durch, durchgemacht)
  • weiterlaufen Verb (laufe weiter, läufst weiter, läuft weiter, lief weiter, liefet weiter, weitergelaufen)
 10. fortsätta (arbeta vidare)
  weiterarbeiten; kontinuieren
 11. fortsätta (gå vidare; tränga på; köra vidare)
  wegtreiben; antreiben; auftreiben
  • wegtreiben Verb
  • antreiben Verb (treibe an, treibst an, treibt an, trieb an, triebt an, angetrieben)
  • auftreiben Verb (treibe auf, treibst auf, treibt auf, trieb auf, triebt auf, aufgetrieben)

Konjugationen für fortsätta:

presens
 1. fortsätter
 2. fortsätter
 3. fortsätter
 4. fortsätter
 5. fortsätter
 6. fortsätter
imperfekt
 1. fortsatte
 2. fortsatte
 3. fortsatte
 4. fortsatte
 5. fortsatte
 6. fortsatte
framtid 1
 1. kommer att fortsätta
 2. kommer att fortsätta
 3. kommer att fortsätta
 4. kommer att fortsätta
 5. kommer att fortsätta
 6. kommer att fortsätta
framtid 2
 1. skall fortsätta
 2. skall fortsätta
 3. skall fortsätta
 4. skall fortsätta
 5. skall fortsätta
 6. skall fortsätta
conditional
 1. skulle fortsätta
 2. skulle fortsätta
 3. skulle fortsätta
 4. skulle fortsätta
 5. skulle fortsätta
 6. skulle fortsätta
perfekt particip
 1. har fortsatt
 2. har fortsatt
 3. har fortsatt
 4. har fortsatt
 5. har fortsatt
 6. har fortsatt
imperfekt particip
 1. hade fortsatt
 2. hade fortsatt
 3. hade fortsatt
 4. hade fortsatt
 5. hade fortsatt
 6. hade fortsatt
blandad
 1. fortsätt!
 2. fortsätt!
 3. fortsatt
 4. fortsättende
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für fortsätta:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
andauern fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra fortgå; framhärda; hålla ut; pågå; vara ihärdig
antreiben fortsätta; gå vidare; köra vidare; tränga på driva; driva på; egga upp; framdriva; följa; hetsa; jaga efter; jaga på; motivera; piska på; skynda på; sporra; uppmuntra; viska; viska i någons öra
arbeiten arbeta; fortsätta; fungera arbeta
auftreiben fortsätta; gå vidare; köra vidare; tränga på armbågas; följa; gräva upp; jaga efter; knuffas; stötas; ta reda på; titta up; trycka på; trängas i en folksamling; tvinga upp
durchgehen fortgå; fortsätta; gå vidare; gå vidare med; slutföra; ta det längre fly; gå igenom; gå ut och festa; hastigt kila iväg; rymma; smita; springa bort
durchlaufen fortsätta; gå vidare
durchmachen fortsätta; gå vidare erfara; festa på; fördraga; känna; lida; tåla; uppleva; uthärda
erfolgen fortsätta; ta det längre ha till följd; leda till; resultera i; vara fullgjord; vara uppfyllad
fortdauern fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra dröja sig kvar; fortgå; förbli densamme; pågå; släntra; vara likadan
fortfahren fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra; ta det längre avresa; bära bort; föra bort; resa iväg; ta bort; åka iväg
fortführen fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra; ta det längre bära bort; föra bort; förebrå; klandra; ta bort; vanära
fortgehen fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra; ta det längre avgå ifrån; avlida; ; gå bort
fortsetzen fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra; ta det längre fasthålla vid; framhärda; förbli ståndaktig; hålla ut; lagra; lägga undan; lägga upp; samla på lager; återuppta
fortwähren fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra dröja sig kvar; fortgå; förbli densamme; pågå; släntra; vara likadan
fortziehen fortsätta; ta det längre bogsera; dra med sig; draga; hala; hålla fast sig; klampa sig fast; släpa
funktionieren arbeta; fortsätta; fungera fungera; vara i tjänst
kontinuieren arbeta vidare; fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra; ta det längre
nachsetzen fortsätta; ta det längre
reaktivieren fortsätta
tun arbeta; fortsätta; fungera agera; använda sig utav; arbeta; designa; frambringa; fungera; förrätta; göra; konstruera; skapa; ta tag om; uppfinna; utföra; uträtta; verkställa
verfolgen fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra; ta det längre döma; fullfölja; förfölja; jaga; rannsaka; sitta till doms; spåra; åklaga
verlängern bibehålla; fortsätta; förlänga blanda med vatten; förlänga; förtunna; sträcka ut
vorgehen arbeta; fortsätta; fungera ha rätt att ta vägen först
wegtreiben fortsätta; gå vidare; köra vidare; tränga på
weiterarbeiten arbeta vidare; fortsätta
weitergehen fortgå; fortsätta; gå vidare; gå vidare med; slutföra; ta det längre
weiterlaufen fortgå; fortsätta; gå vidare; gå vidare med; slutföra
weitermachen fortsätta
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Gespräch fortsetzen fortsätta

Synonyms for "fortsätta":


Wiktionary Übersetzungen für fortsätta:

fortsätta
verb
 1. etw. Begonnenes weiterführen, weiterverfolgen
 2. eine Entwicklung in der gleichen Weise fortsetzen, aufrechterhalten, unverändert lassen
 3. ohne Unterbrechung verlaufen
 4. einen Vorgang, eine Tätigkeit, einen Prozess nach einer Unterbrechung wieder beginnen

Cross Translation:
FromToVia
fortsätta weitermachen; weiter; weiterhin; fortsetzen continue — transitive: proceed
fortsätta weitermachen; fortfahren continue — intransitive: resume
fortsätta weiter; weiterhin keep — to continue
fortsätta wiederaufnehmen; fortsetzen resume — start something again that has been stopped or paused
fortsätta weitermachen doorgaan — niet stoppen
fortsätta fortsetzen; weiterhin continueren — voortzetten
fortsätta fortfahren; fortführen; fortsetzen; weiterführen; dauern; währen; sich hinziehen continuerpoursuivre ce qui commencer.
fortsätta fortfahren poursuivre — Continuer

Verwandte Übersetzungen für fortsätta