Schwedisch

Detailübersetzungen für bestämd (Schwedisch) ins Englisch

bestämd:

bestämd Adjektiv

 1. bestämd (resolut; bestämt; beslutsamt)
  decisive; resolute; firm; unshakable
 2. bestämd (resolut; bestämt; beslutsamt)
  resolute; brisk; courageous; firm; bold
 3. bestämd (besluten)
  determined; decided; decisive; resolute
 4. bestämd (bestämt; eftertryckligt)
 5. bestämd (emfatiskt; emfatisk; eftertryckligt; kraftigt; bestämt)

Übersetzung Matrix für bestämd:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bold braverande; skrytande; skrävlande
firm affärsföretag; firma; företag; handelsföretag; industri; kommersiell firma
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bold beslutsamt; bestämd; bestämt; resolut djärv; djärvt; dristig; dristigt; fet; frimodig; frimodigt; heroisk; heroiskt; hjältemodigt; iskall; iskallt; käckt; modig; modigt; tappert
brisk beslutsamt; bestämd; bestämt; resolut fort; glad; glatt; kvickt; levnadsglatt; livaktig; livaktigt; livfull; livfullt; livligt; snabb; snabbt; vaken; vaket; vitalt
courageous beslutsamt; bestämd; bestämt; resolut djärv; djärvt; heroisk; heroiskt; hjältemodigt; modig; modigt; tappert
decided besluten; bestämd
decisive besluten; beslutsamt; bestämd; bestämt; resolut avgörande; avgörandet; beslutsam; beslutsamt
determined besluten; bestämd avgjort; besluten; beslutet; bestämt; fast besluten; fast beslutet; fastställd; fastställt; vara motståndig emot
emphatic bestämd; bestämt; eftertryckligt; emfatisk; emfatiskt; kraftigt betonad; betonat; eftertryckligt; emfatiskt; med emfas
explicit bestämd; bestämt; eftertryckligt; emfatisk; emfatiskt; kraftigt anslående; distinkt; frapperande; frimodig; frimodigt; imponerande; klar; klart; markant; rättfram; slående; tydligt; uppriktig; uppriktigt; utpräglad; uttalad; uttryckligt; öppen; öppenhjärtigt; öppet
resolute besluten; beslutsamt; bestämd; bestämt; resolut fast besluten; fast beslutet
sympathetic bestämd; bestämt; eftertryckligt beredvillig; beredvilligt; njutvärdigt; snäll; snällt; sympatisk; sympatiskt; tilltalande; tjänstvilligt; trevlig; villig; villigt; välvillig; välvilligt
unshakable beslutsamt; bestämd; bestämt; resolut
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bold båld; djärv; frejdig; frejdigt; karsk; morsk; oförvägen; vågad; vågat
brisk hurtig; hurtigt; schvungfull
courageous behjärtad
decided deciderad; prononcerad
explicit explicit; uttrycklig
firm hållfast
resolute rådig
sympathetic medkännande
unshakable oomkullkastlig
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
emphatitic bestämd; bestämt; eftertryckligt
firm beslutsamt; bestämd; bestämt; resolut fast; fast besluten; fast beslutet; robust; stadig; stå på
with emphasis bestämd; bestämt; eftertryckligt; emfatisk; emfatiskt; kraftigt

Synonyms for "bestämd":


Wiktionary Übersetzungen für bestämd:

bestämd
adjective
 1. decided or resolute
 2. (linguistics) designating an identified or immediately identifiable person or thing
 3. having distinct limits
 4. free from any doubt
 5. intent, determined
 6. prearranged

Cross Translation:
FromToVia
bestämd definite; certain bestimmt — vorher definiert
bestämd firm; determined; decided dezidiertvon Entscheidungen, Anweisungen, Meinungen, Forderungen: auf eindeutige und bestimmte Weise
bestämd determined; resolute entschieden — von etwas fest überzeugt; nicht leicht abbringen
bestämd fixed; permanent festörtlich unveränderbar und unverändert
bestämd hard festvollkommen, vollständig, energisch, von hoch Intensität, Stärke, mit großer Macht, Wucht
bestämd firm festübertragen: unveränderbar, unverrückbar, unabänderbar
bestämd firm festübertragen: sicher, gebunden, stabil, auf solider Grundlage
bestämd hard; severe; powerful hart — mit großer Kraft
bestämd damn verdammt — zu etwas gezwungen, veranlasst
bestämd categorical catégorique — Qui ne souffre pas d’objection

bestämd form of bestämma:

bestämma Verb (bestämmer, bestämde, bestämt)

 1. bestämma (avgränsa; begränsa; utstaka; markera; definiera)
  to demarcate; to outline; to fence off; to mark out; to clearly define; to define; to map out; to fence in; to trace out; to fence
  • demarcate Verb (demarcates, demarcated, demarcating)
  • outline Verb (outlines, outlined, outlining)
  • fence off Verb (fences off, fenced off, fencing off)
  • mark out Verb (marks out, marked out, marking out)
  • clearly define Verb (clearlys define, clearly defined, clearly defining)
  • define Verb (defines, defined, defining)
  • map out Verb (maps out, mapped out, mapping out)
  • fence in Verb (fences in, fenced in, fencing in)
  • trace out Verb (traces out, traced out, tracing out)
  • fence Verb (fences, fenced, fencing)
 2. bestämma (besluta; komma till en ände)
  to decide; to terminate; to come to an end; to bring to a close; to finish; to wind up; to end; to stop
  • decide Verb (decides, decided, deciding)
  • terminate Verb (terminates, terminated, terminating)
  • come to an end Verb (comes to an end, came to an end, coming to an end)
  • bring to a close Verb (brings to a close, brought to a close, bringing to a close)
  • finish Verb (finishes, finished, finishing)
  • wind up Verb (winds up, wound up, winding up)
  • end Verb (ends, ended, ending)
  • stop Verb (stops, stopped, stopping)
 3. bestämma
  to determine; to identify
  • determine Verb (determines, determined, determining)
  • identify Verb (identifies, indentified, identifying)
 4. bestämma
  to determine; to identify
  • determine Verb (determines, determined, determining)
  • identify Verb (identifies, indentified, identifying)
  to establish
  – establish the validity of something, as by an example, explanation or experiment 1
  • establish Verb (establishes, established, establishing)
 5. bestämma (tilldela; anvisa)
  to allocate
  • allocate Verb (allocates, allocated, allocating)
 6. bestämma (påbjuda; förordna)
  to decree; to ordain; to order
  • decree Verb (decrees, decreed, dercreeing)
  • ordain Verb (ordains, ordained, ordaining)
  • order Verb (orders, ordered, ordering)
 7. bestämma (definiera; fastlägga)
  to determine; to define; to outline
  • determine Verb (determines, determined, determining)
  • define Verb (defines, defined, defining)
  • outline Verb (outlines, outlined, outlining)
 8. bestämma (tydligt definiera)
  to clearly define
  • clearly define Verb (clearlys define, clearly defined, clearly defining)

Konjugationen für bestämma:

presens
 1. bestämmer
 2. bestämmer
 3. bestämmer
 4. bestämmer
 5. bestämmer
 6. bestämmer
imperfekt
 1. bestämde
 2. bestämde
 3. bestämde
 4. bestämde
 5. bestämde
 6. bestämmde
framtid 1
 1. kommer att bestämma
 2. kommer att bestämma
 3. kommer att bestämma
 4. kommer att bestämma
 5. kommer att bestämma
 6. kommer att bestämma
framtid 2
 1. skall bestämma
 2. skall bestämma
 3. skall bestämma
 4. skall bestämma
 5. skall bestämma
 6. skall bestämma
conditional
 1. skulle bestämma
 2. skulle bestämma
 3. skulle bestämma
 4. skulle bestämma
 5. skulle bestämma
 6. skulle bestämma
perfekt particip
 1. har bestämt
 2. har bestämt
 3. har bestämt
 4. har bestämt
 5. har bestämt
 6. har bestämt
imperfekt particip
 1. hade bestämt
 2. hade bestämt
 3. hade bestämt
 4. hade bestämt
 5. hade bestämt
 6. hade bestämt
blandad
 1. bestämm!
 2. bestämm!
 3. bestämd
 4. bestämmande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für bestämma:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
decree avgörande; beslut; dekret; förklaring; förordning; mått; påbud; påpud; statsfullmäktigebeslut
determine fastställande; ordnat
end avslutande; avslutning; avstånd; distans; slut; slutpunkt; ända
fence gallerverk; hälare; inhägnande; mottagare av stulet gods; spaljé; staket; stängsel
fence in stängsel
fence off stängsel
finish avsluta; faner; fanerskiva; fasad; fernissa; finputsa; göra färdigt; lägga sista handen på; prata till punkt; prata till slut; slut; slutreplik; tala färdigt; ända
order Z-ordning; anvisning; band; befallning; beställning; dekoration; dekorering; föreskrift; instruktion; kommando; orden; ordensband; order; regelbundenhet; regelmässighet; stickreplik; tjänsteuppdrag; undervisning; uppdrag; uppgift; vink; z-ordning
outline disposition; grunddrag; kontur; skiss; struktur; utkast; ytterlinje
stop försening; hållplats; paus; väntan
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
allocate anvisa; bestämma; tilldela allokera; lägga av; reservera; spara; tilldela
bring to a close besluta; bestämma; komma till en ände föra till ett slut; komma till ett slut
clearly define avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; tydligt definiera; utstaka
come to an end besluta; bestämma; komma till en ände komma till ett slut
decide besluta; bestämma; komma till en ände
decree bestämma; förordna; påbjuda kungöra; påbjuda
define avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; fastlägga; markera; utstaka berätta; beskriva; beskriva närmare; definiera; förklara; karakterisera; noggrant ange; precisera; rapportera; skildra; sätta fingret på; utmärka; återberätta
demarcate avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka plombera; plugga igen; stoppa igen; tamponera
determine bestämma; definiera; fastlägga
end besluta; bestämma; komma till en ände ajournera; avsluta; avsluta samtal; begränsa; flytta fram; fullborda; färdigställa; föra till ett slut; komma till ett slut; komma till ro; skjuta upp; sluta; upphöra
establish bestämma bosätta sig; bygga; etablera; fastställa; förvissa sig om; grunda; inrätta; installera; kolonisera; konstatera; placera; slå sig ner; starta; tillsätta; upprätta
fence avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka fäktas
fence in avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka avgränsa; inhägna; skydda; stängsla in; täcka
fence off avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka avgränsa; inhägna; plombera; plugga igen; skydda; stoppa igen; stängsla in; tamponera; täcka
finish besluta; bestämma; komma till en ände använda upp; avsluta; bli färdig med; bättra på; dekorera; dricka; dricka upp; fixa; fullborda; fullfölja tävlingen; färdigställa; få det gjort; få det ur världen; föra till ett slut; garnera; göra fullständig; göra i ordning; göra klart; komma i mål; komma till ett slut; komplettera; pryda; rensa ut; sluta; slutföra; städa ur; ta kål på; tala ut; tömma; utsira; äta; äta upp
identify bestämma bevisa identität; fastställa; förvissa sig om; identificera; identifiera; igenkänna; konstatera; legitimera
map out avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka
mark out avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka
ordain bestämma; förordna; påbjuda beställa; ordna
order bestämma; förordna; påbjuda befalla; beordra; beställa; diktera; diktera ett brev; föra befälet över; föra kommando över; föreskriva; förestava; ge uppdrag; gruppera; göra i ordning; indela; katalogisera; klassifiera; kommandera; kommendera; kungöra; ordna; påbjuda; reglera; ringa till; se till; sortera
outline avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; fastlägga; markera; utstaka ange huvuddragen av; beskriva; beskriva i sina grunddrag; skildra; skissera; teckna
stop besluta; bestämma; komma till en ände ajournera; avhålla; avstanna; bli stående; bringa till stillastående; bromsa in; flytta fram; fylla hål; fördröja; ge upp; hejda; hindra; häfta; hämma; hålla tillbaka; klibba fast; köra fast; motarbeta; sakta ner; skjuta upp; sluta; stanna; stilla; stoppa; stå stilla; täta hål; uppehålla; upphöra; överge
terminate besluta; bestämma; komma till en ände annulera en avtal att träffas; avsluta
trace out avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka klottra; krafsa; skrapa
wind up besluta; bestämma; komma till en ände avsluta; avveckla; bryta upp; hetsa upp; runda av; skruva upp; sluta; snurra upp; vinda upp
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
allocate allokera
come to an end tilländalöpa
decide avdöma; resolvera
decree dekretera; resolvera; skickelse
determine determinera
end avlöpa; lykta; lyktas; tamp; ändas; ändpunkt
establish instifta; stifta
fence fäkta; gärda; gärdesgård; gärdsgård; hägnad; inhängna
fence in kringgärda; omhägna
finish absolvera; avsluta; fullborda; tillända; ytbehandling
ordain instifta
order föreläggande; förskriva; förständiga; rekvisition; tillsägelse; tinga
stop tillstoppa
terminate utagera; ändas
wind up likvidera

Synonyms for "bestämma":


Wiktionary Übersetzungen für bestämma:

bestämma
verb
 1. to ascertain definitely
 2. to command by a decree

Cross Translation:
FromToVia
bestämma arrange; agree on ausmachen — eine Vereinbarung treffen; einen Termin festsetzen
bestämma determine bestimmen — etwas festlegen (einen Preis, eine Zeitdauer etc.)
bestämma determine determinieren — (transitiv) etwas in seinen Grenzen festlegen
bestämma decide entscheiden — einen Entschluss fassen, sich entschließen
bestämma assign; earmark; summons; subpoena; allocate; allot; appoint assignerdéterminer, faire connaître.

Verwandte Übersetzungen für bestämd