Schwedisch

Detailübersetzungen für tankesätt (Schwedisch) ins Spanisch

tankesätt:

tankesätt Nomen

 1. tankesätt
  el juicio; la interpretación; la opinión; el pensamiento; el aspecto; el concepto; la concepción; la visión; el punto de vista; el modo de ver; la manera de pensar; la idea
 2. tankesätt
  el modo de pensar; la manera de pensar
 3. tankesätt
  el ideario; el pensamientos; la manera de pensar
 4. tankesätt (förstånd; själ; intelligens; sinnelag; hjärnan)
  la cabeza; la razón; el entendimiento; la noción; el esclarecimiento; la comprensión; la cabecera; la inteligencia; la perspicacia; la opinión; el encabezamiento

Übersetzung Matrix für tankesätt:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aspecto tankesätt anblick; framträdande; mening; panorama; ståndpunkt; syn; synpunkt; synvinkel; uppfattning; utsikt; vy; åsikt; åsyn
cabecera förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt början av brevet; chef; hjärnskål; huvud; huvudman; inledning; inledning av ett brev; kapten; kvinnlig ledare; ledare; scoutledare
cabeza förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt början av brevet; chef; direktör; hjärnskål; inledning; inledning av ett brev; ledare; mänskligt huvud
comprensión förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt insikt; omdöme; samförstånd; syn; synförmåga; urskiljningsförmåga; överenskommelse
concepción tankesätt avlande
concepto tankesätt begrepp; föreställning; idé; mening; ståndpunkt; syn; tanke; uppfattning; åsikt; övertygelse
encabezamiento förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt föredrag; hjärnskål; huvudrubrik; prolog; rubrik; scoutledare; tal
entendimiento förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt begrepp; förstånd; förståndsgåvor; föstånd; grupparbete; insikt; intellekt; intelligens; klarhet; mental förmåga; mental kapacitet; omdöme; samförstånd; samstämmighet; skärpa; syn; synförmåga; urskiljningsförmåga; överensstämmelse
esclarecimiento förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt klarna upp; kunskapsöverföring; uppklarning
idea tankesätt aning; avsikt; betydelse; fantasi; föreställning; förstånd; idé; illusion; inbillning; insikt; intryck; medvetenhet; mening; omdöme; rån; rånöverfall; smarthet; ståndpunkt; syn; tanke; tendens; uppfattning; urskiljningsförmåga; vanföreställning; villfarelse; åsikt; överfall; övertygelse
ideario tankesätt tankegånger
inteligencia förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt begrepp; beskaffenhet; färmitet; förstånd; föstånd; handlingskraft; huvudrubrik; intellekt; intelligens; klokhet; läggning; mental förmåga; mental kapacitet; natur; rubrik; sinnelag; skarpsinne; skärpa; slagfärdighet; slagkraft; smarthet
interpretación tankesätt efterhärmning; förklaring; imitation; läsning; syn; synförmåga; tolkning; tydning; uppklarning; version
juicio tankesätt artikulation; artikulering; dom; förhandling; intellekt; mening; mål; omdöme; process; prolog; rättegång; ståndpunkt; syn; tal; uppskatning; utlåtande; uttal; värdering; åsikt; övertygelse
manera de pensar tankesätt
modo de pensar tankesätt
modo de ver tankesätt mening; syn; synförmåga; synpunkt; synsätt; sätt att se; uppfattning; åsikt
noción förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt aning; begrepp; benämning; föreställning; förstånd; föstånd; idé; insikt; intelligens; intryck; medvetenhet; mening; namn; omdöme; ståndpunkt; syn; tanke; term; uppfattning; urskiljningsförmåga; åsikt; övertygelse
opinión förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt artikulation; artikulering; citat; dom; ellips; föreställning; idé; inblick; insikt; intryck; kommentar; mening; omdöme; rådgivande församling; ståndpunkt; syn; synförmåga; tal; tanke; uppfattning; urskiljningsförmåga; utlåtande; uttal; uttalande; uttryck; vision; yttrande; åsikt; åsiktsförklaring; övertygelse
pensamiento tankesätt föreställning; idé; mening; tanke; åsikt
pensamientos tankesätt tankegånger
perspicacia förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt begrepp; färmitet; föstånd; handlingskraft; insikt; intelligens; klokhet; listig; omdöme; skarpsinne; skarpsinnighet; skarpsynthet; skärpa; slagfärdighet; slagkraft; slug; slughet; smarthet; urskiljningsförmåga
punto de vista tankesätt föreställning; idé; inblick; intryck; mening; ståndpunkt; syn; synförmåga; synpunkt; tanke; uppfattning; vision; åsikt; övertygelse
razón förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt anledning; anstiftning; bas; frieri; förnuftighet; förstånd; grund; grundförutsättning; intelligens; kurtis; kärleksaffär; kärlekshistoria; mental förmåga; mental kapacitet; motiv; orsak; prolog; romans; rätt; rättvisa; rådighet; sak; samband; startpunkt
visión tankesätt drömbild; förmåga att se; illusion; inbillning; konkretion; kungörande; luftspegling; närmande; offentliggörande; publicering; publikation; självbedrägeri; skugga; spöke; spöklik uppenbarelse; syn; synförmåga; synlig bild; villfarelse; åskådliggörande